Lovforslag om skattefritagelse for iværksætteraktier

Dato 16 nov. 2010
Download PDF version PDF

 

Som led i finanslovsforhandlingerne 2010 har regeringen fremlagt et lovforslag, der vil medføre, at visse iværksætteraktier bliver skattefri. Under de nugældende regler er aktieposter på mindre end 10 % af et selskabs samlede aktiekapital skattepligtige af både udbytter og avancer. Dette kan føre til, at iværksættere og risikovillige private investorer fravælger ejerskab på mindre end 10 %, hvilket igen kan hæmme innovation, produktion og iværksætterbranchen generelt.

 

Det foreslås derfor, at der vedtages særlige regler for såkaldte iværksætteraktier. Efter forslaget er det en betingelse for skattefriheden, at aktionæren ikke afstår aktierne inden for fem år efter deres erhvervelse. Tab på disse iværksætteraktier vil være fradragsberettiget. Deltager aktionæren senere i en kapitalforhøjelse, vil disse efterfølgende erhvervede kapitalandele blive beskattet efter de almindelige regler.

 

Det foreslåede regelsæt udgør statsstøtte, og reglerne herfor skal derfor følges. Dette indebærer bl.a., at selskaberne enten skal være små virksomheder[1] som defineret af EU og være i igangsætter-, opstarts- eller ekspansionsfasen, eller være mellemstore virksomheder,[2] ligeledes som defineret af EU, i igangsætter- eller opstartsfasen. For mellemstore virksomheder betyder dette, at de på tidspunktet for investeringen ikke kommercielt må afsætte deres varer eller tjenesteydelser. De må ej heller være overskudsskabende endnu. For begge typer virksomheder kræves det endvidere, at investeringen udgør en nytegning, således at erhvervelse af allerede udstedte kapitalandele ikke falder ind under det foreslåede regelsæt.

 

Lovforslaget forventes fremsat i februar 2011 og vil få virkning for investeringer, der foretages efter juli 2011.

 

Tiltaget må bifaldes, men løser i den nuværende form langt fra de problemstillinger, som beskatning af porteføljeaktier har medført.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om lovforslaget eller skatteret i øvrigt, er du velkommen til at kontakte partner, adjungeret professor Jakob Bundgaard (jbu@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Kim David Lexner (kdl@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.

 [1] Små virksomheder defineres som virksomheder, der beskæftiger under 50 personer, og som har en årlig omsætning eller en samlet årlig balance på ikke over 10 mio. EUR.

[2] Mellemstore virksomheder defineres som virksomheder, der beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. EUR.