Skatteretlig kvalifikation af amerikansk Limited Liability Company

Dato 8 nov. 2010

 

Skatterådet har i et bindende svar udtalt, at et amerikansk Limited Liability Company (”LLC”) efter danske skatteregler er en skattemæssig transparent enhed.

 

Sagen kort

En fysisk person var bosat og skattemæssigt hjemhørende i USA og ejede 100 % af det i USA skattemæssigt hjemhørende LLC, der ejede 50 % af et dansk anpartsselskab. Skatterådet fandt, at LLC’et kunne kvalificeres som en transparent enhed, hvorefter hovedaktionæren i LLC’et skulle beskattes personligt af udbytte fra det danske ApS, da hovedaktionæren ansås for personligt at eje anparterne i ApS’et.

 

Det juridiske grundlag

Såfremt et selskab anses for at være et selvstændigt skattesubjekt beskattes al indtægt mv. direkte i selskabet. Omvendt beskattes selskabsdeltagere personligt, når selskabet anses for at være skattemæssigt transparent.

 

Ifølge praksis taler følgende for, at der foreligger et selvstændigt skattesubjekt:

 • Selskabsdeltagerne hæfter ikke personligt.
 • Fordeling af overskud sker i forhold til indskud.
 • Fordeling af årligt overskud sker i forhold til omsætning, mens fordeling af likvidationsudlodning baseres på kapitalens størrelse.
 • Selskabet har selvstændige vedtægter, særskilt regnskab og særskilte ledelsesorganer.
 • Der er mulighed for udvidelse af selskabets medlemskreds uden forudgående tilladelse fra de øvrige selskabsdeltagere.
 • Det er bestemt, hvad der skal ske med formuen ved en selskabsdeltagers udtræden eller ved enhedens opløsning.
 • Der er indbetalt indskudskapital i selskabet.

Omvendt kan følgende omstændigheder tale imod, at der er tale om et selvstændigt skattesubjekt:

 • Fordelingen af overskud og likvidationsprovenu foretages på grundlag af omsætningen.
 • Én eller flere selskabsdeltagere hæfter personligt.
 • Fordeling af overskud finder ikke sted i forhold til kapitalindskuddet.
 • Overskuddet anvendes til velgørende formål.

I det konkrete tilfælde var hovedaktionæren i LLC’et den eneste selskabsdeltager. Der udstedtes ingen aktier eller andre beviser af enheden, og deltageren i selskabet hæftede ikke personligt. Endvidere var der fastsat en dato for LLC’ets opløsning, ligesom særlige begivenheder som udtræden, død eller konkurs ville medføre ophør af deltagelse i enheden. LLC’et kunne udlåne penge til dets selskabsdeltagere til dækning af skatter som følge af deltagelse i enheden, og der blev ikke udarbejdet et selvstændigt regnskab for LLC’et.

 

Skatterådets afgørelse

Skatterådet fandt, at det eneste, der talte for at anse LLC’et for et selvstændigt skattesubjekt, var, at deltageren ikke hæftede personligt. Herudover pegede de øvrige oplysninger i retning af at anse enheden for en skattemæssig transparent enhed, hvorfor Skatterådet bekræftede, at LLC’et kunne kvalificeres som transparent, og hovedaktionæren blev herefter anset for direkte at eje anparterne i det danske ApS med den konsekvens, at indtægt mv. i LLC’et skulle beskattes direkte hos selskabsdeltagerne i LLC’et.

 

Afgørelsens betydning

Med afgørelsen fastslår Skatterådet, at Limited Liability Company-konstruktionen efter dansk skatteret skal kvalificeres som en transparent enhed, således at beskatning af indtægter mv. sker direkte hos selskabsdeltagerne, uanset at selskabet er kendetegnet med begrænset hæftelse.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om afgørelsen eller skatteret i øvrigt, er du velkommen til at kontakte partner Jakob Bundgaard (jbu@mwblaw.dk), advokat Henning Hedegaard Thomsen eller advokatfuldmægtig Kim David Lexner (kdl@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.