Nye regler for variabel aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder mv.

Dato 26 okt. 2010

 

Finanstilsynet har den 22. september 2010 sendt udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed i høring.

 

Lovforslaget indeholder en detaljeret regulering af brugen af variabel aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder og medfører derfor en betydelig begrænsning af den hidtidige adgang til frit at aftale vilkår i aflønningsprogrammer i den finansielle sektor.

 

Baggrund og formål

Europaparlamentet vedtog den 7. juli 2010 udkast til nye skærpede regler for bonusordninger og aktieprogrammer i den finansielle sektor. Det af Europaparlamentet vedtagne direktiv ventes uændret og endeligt vedtaget af Ministerrådet i oktober 2010.

 

Forud for Europaparlamentets vedtagelse af de nye regler havde EU-kommissionen i en tidligere henstilling opstillet generelle principper for lønpolitik i den finansielle sektor, ligesom EU-Kommissionen havde fremsat forslag til revision af kapitalkravsdirektivet.

 

Rækken af fælleseuropæiske tiltag er en direkte konsekvens af finanskrisen, idet det på fælleseuropæisk plan er blevet vurderet, at en medvirkende faktor til finanskrisen var en uhensigtsmæssig aflønningspraksis, der indbød til overdreven risikovillighed, hvor kortsigtede gevinster blev belønnet.

 

Formålet med de nye regler er derfor at medvirke til, at aflønning af ledende medarbejdere i den finansielle sektor ikke sammensættes på en måde, hvorved aflønningspolitikken medvirker til overdreven risikoadfærd.

 

Hvem er omfattet?

EU-direktivet omfatter pengeinstitutter, realkreditinstitutter, børs- og fondsmæglerselskaber samt investeringsselskaber. Ud over disse typer af finansielle virksomheder omfatter det danske lovforslag tillige forsikringsselskaber. Begrundelsen for dette er, at forsikringsselskaber er omfattet af loven om finansiel virksomhed, og man har fra lovgivers side fundet det hensigtsmæssigt at opretholde ensartede regler for de større aktører på det finansielle marked. Ud fra samme hensigtsmæssighedsbetragtning omfattes tillige ATP og LD af det danske lovforslag.

 

I de omfattede virksomheder gælder de nye regler for variabel aflønning af virksomhedens bestyrelse og direktion samt ”væsentlige risikotagere”. I henhold til bemærkningerne til lovforslaget skal gruppen af væsentlige risikotagere forstås som ansatte, hvis aktiviteter har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. Dette vil omfatte medarbejdere i de dele af virksomheden, hvor der tages væsentlige risici på virksomhedens vegne. Det kunne eksempelvis være beslutningstagere i virksomhedens forsikrings- og kreditanliggender.

 

Endelig fremgår det af lovforslagets bemærkninger, at virksomheden er forpligtet til at sikre, at ansatte, hvis samlede løn svarer til den ovenfor angivne gruppe af medarbejderes løn samt ansatte i kontrolfunktioner, skal være omfattet af lønpolitikken, dog alene i et passende omfang.

 

Fremtidige begrænsninger i og regler for brugen af variabel aflønning

Ved variable løndele forstås i henhold til lovforslagets nye § 77a, stk. 8, aflønningsordninger, hvor den endelige aflønning ikke er kendt på forhånd, herunder f.eks. bonusordninger, resultatkontrakter og andre lignende ordninger, og hvor denne afhænger af udviklingen af virksomhedens aktiekurs eller af nærmere anførte regnskabstal. Variable løndele vil således blandt andet omfatte bonusordninger og aktieoptionsprogrammer, men er ikke begrænset hertil.

 

Allerede i forbindelse med Kreditpakken blev der indsat en bestemmelse i lov om finansiel virksomhed, der havde til formål at begrænse omfanget af variable løndele for direktionsmedlemmer i finansielle virksomheder. For direktionen blev der derfor fastsat et loft for den variable løn på 50 % af den faste grundløn inklusive pension.

 

Med det nye lovforslag udvides den gældende begrænsning til tillige at omfatte bestyrelsen, direktionen i finansielle holdingvirksomheder samt væsentlige risikotagere.

 

Samtidig indføres en begrænsning for så vidt angår medarbejdere, hvis samlede løn inklusiv pension svarer til de ovenfornævnte personers samlede løn inklusive pension samt ansatte i kontrolfunktioner. For disse gælder, at det overlades til virksomheden at fastsætte et passende loft for den variable lønandel. Det passende loft vil afhænge af den pågældende ansattes arbejdsopgaver og faktiske indflydelse på virksomhedens risikoprofil.

 

Ved aflønning med variable løndele skal mindst 50 % af den eventuelle variable løndel bestå af aktier, aktiebaserede instrumenter eller andre typer af instrumenter, der afspejler virksomhedens kreditværdighed. Ved tildelingen af disse løndele skal modtageren forpligte sig til ikke at afhænde aktierne i en periode på mindst 3 år og til ikke i denne periode at foretage afdækning af den risiko, der knytter sig til disse aktier.

 

Aflønning med aktieoptioner eller lignende instrumenter må højest udgøre 25 % af den variable løn, som tildeles bestyrelse og direktion.

 

Eksisterende løn- og aktieoptionsaftaler, der overstiger de fastsatte lofter, må hverken forlænges eller fornyes.

 

Udbetaling af variabel løn skal baseres på resultater over en længere periode, hvorfor mindst 40 % af den variable løndel skal udbetales over en periode på mindst 3 år, for bestyrelsen og direktionen mindst 4 år, med en lige fordeling over årene, eller alternativt med en voksende andel i slutningen af perioden.

 

Endelig skal virksomheden sikre sig, at denne kan undlade at udbetale den variable del af lønnen helt eller delvist, såfremt virksomheden på tidspunktet for udbetaling af den variable løn ikke overholder kapitalkravet eller solvenskravet, eller hvis Finanstilsynet vurderer, at der er nærliggende risiko herfor. Virksomheden skal endvidere kunne kræve den variable løn helt eller delvist tilbagebetalt, hvis denne er udbetalt på grundlag af oplysninger om resultater, som kan dokumenteres at være fejlagtige.

 

For virksomheder, der modtager statsstøtte, herunder statsligt kapitalindskud eller individuel garanti fra staten, udvides det eksisterende loft for den variable aflønning af direktionen på 20 % af den faste grundløn inklusive pension til tillige at omfatte bestyrelsen. Det eksisterende forbud mod etablering af nye eller forlængelse af eksisterende aktieoptionsprogrammer fastholdes. Baggrunden for bestemmelsen er, at virksomheder, der modtager statsstøtte, skal prioritere at genopbygge deres kapital, hvilket lønpolitikken skal afspejle.

 

Godkendelse af lønpolitikken

Lønpolitikken, og herunder retningslinjerne for tildeling af variabel løn og fratrædelsesgodtgørelse, skal forelægges til godkendelse i virksomhedens øverste organ, hvilket typisk vil være generalforsamlingen.

 

Finanstilsynet bemyndiges til at fastsætte nærmere regler for virksomhedernes oplysningsforpligtelse. Oplysningsforpligtelsen, der er funderet i kapitalkravsdirektivets krav om oplysningsforpligtelser på aflønningsområdet, vil dels omfatte forhold vedrørende lønpolitik, dels den samlede løn i regnskabsåret fordelt på bestyrelse, direktion og øvrige risikotagere og endelig yderligere oplysninger om fordelingen mellem fast og variabel løn.

 

I større finansielle virksomheder, hvis kapitalandele er optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, eller som i de 2 seneste regnskabsår på balancetidspunktet i gennemsnit har haft 125 eller flere fuldtidsansatte, skal der nedsættes et aflønningsudvalg. Udvalget skal have til opgave at forberede bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning. Udvalgets medlemmer skal være medlemmer af virksomhedens bestyrelse, og skal sammensættes på en måde så medlemmerne er i stand til at foretage en kvalificeret og uafhængig vurdering af lønpolitikkens lovlighed.

 

Lovforslagets konsekvenser og anbefaling

Hvor der tidligere i høj grad har været adgang til at indgå individuelle aftaler om aflønningen af direktion og bestyrelse i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder, indføres med lovforslaget en detaljeret regulering af brugen af variabel aflønninger for ledende medarbejdere i disse virksomheder. Dette vil for fremtiden begrænse parternes aftalefrihed.

 

Det bagvedliggende EU-direktiv forventes at træde i kraft allerede den 1. januar 2011, og efter denne dato skal bonusudbetalinger til ledende medarbejdere i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder ske i henhold til de nye regler.

 

Forberedelserne til de nye regler skal derfor igangsættes inden for relativt kort tid for at virksomheden kan sikre, at bonusudbetalinger efter 1. januar 2011 sker i overensstemmelse med de nye regler og samtidig i overensstemmelse med parternes aftale.

 

Det er derfor vores anbefaling, at de berørte virksomheder allerede nu gennemgår eksisterende aftaler om variabel aflønning med henblik på at klarlægge behovet for en justering heraf. I det omfang de eksisterende bonusaftaler ikke opfylder det nye lovforslags krav, vil det være nødvendigt for virksomheden inden for en kort periode at udarbejde og gennemføre en revideret aflønningspolitik for bonusudbetalinger til ledende medarbejdere og risikotagere, således at bonusudbetalinger efter den 1. januar 2011 følger de nye regler. Kun derved undgår virksomheden uklarheder i forhold til ansættelsesretlige forpligtelser og lov om finansiel virksomhed.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om den fremtidige brug af variabel aflønning inden for den finansielle sektor, er du velkommen til at kontakte advokat Claus Molbech Bendtsen (cmb@mwblaw.dk) eller advokat Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.