Spilleloven og spilleafgift

Dato 28 sep. 2010

 

Introduktion til den nye spillelov

D. 12. februar 2010 blev et lovforslag til en ny spillelov sendt i høring.

 

Det endelige lovforslag blev vedtaget af Folketinget d. 4. juni 2010, og spilleloven træder i kraft d. 1. januar 2011 ved skatteministerens ikraftsættelse.

 

Loven indeholder regler, der skal liberalisere det monopoliserede spillemarked. I dag er det danske spillemarked reguleret således, at foruden visse alment velgørende organisationer samt statskontrollerede selskaber er kommercielle aktører i bund og grund udelukket. Loven er en del af en lovpakke, der også indeholder en spilleafgiftslov, en spiludlodningslov og en lov om Danske Spil A/S.

 

Loven indeholder regler, der regulerer mange forskellige aspekter af spillemarkedet. Nærværende notat vil fokusere på lovens definitioner af de forskellige former for spil, som omfattes af loven, samt de indeholdte regler om tilladelser for udbydere af de omfattede former for spil.

 

Definitionen af spil

Spil, der udbydes eller arrangeres her i landet, er omfattet af loven. Spil defineres og inddeles i tre hovedområder: Lotteri, kombinationsspil og væddemål.

 

Lotteri er defineret som aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor gevinstchancen i spillet udelukkende beror på tilfældighed. Eksempler herpå er Lotto, Joker, klasselotterier, Bingo og skrabespil.

 

Kombinationsspil er defineret som aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor gevinstchancen i spillet beror på en kombination af færdighed og tilfældighed. Eksempler herpå er bridge, poker, backgammon, whist og gættekonkurrencer, hvor konkurrencen afgøres ved lodtrækning. Såfremt et spil, der udelukkende beror på færdighed, tilføres et element af tilfældighed ved udpegelse af vinderen, eksempelvis ved trækning mellem de dygtigste spillere, vil dette ligeledes kunne anses som et kombinationsspil.

 

Væddemål er defineret som aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor der væddes om resultatet af en fremtidig begivenhed eller indtræffelse af en fremtidig hændelse. Eksempler herpå er væddemål på væddeløb og sportskampe.

 

Tilladelse til spiludbud

For at kunne udbyde spil, som defineret af loven, kræves tilladelse. Tilladelser gives af Spillemyndigheden, medmindre andet er særligt hjemlet. Undtaget fra kravet om tilladelse er spil, hvor deltagerne ikke betaler nogen indsats. Ydermere kræves ikke tilladelse, hvor dette er særligt hjemlet i loven eller anden lovgivning.

 

Muligheden for at få tilladelse afhænger af, hvilken form for spil der er tale om. Tilladelse til visse former for spil gives eksklusivt til kun én udbyder, hvorimod tilladelse til andre former for spil kan gives til et ubestemt antal udbydere. Varigheden af de forskellige tilladelser varierer ligeledes, og visse kan gives på ubestemt tid.

 

Da visse former for spil minder om hinanden, fastslår loven i flere tilfælde, hvilke former for spil en tilladelse ikke omfatter.

Loven indeholder ni forskellige former for tilladelse. Disse er som følger:

 

 • Tilladelse til udbud af lotteri. Loven fastslår, at tilladelse gives eksklusivt til Danske Spil A/S, som op til lovens ikrafttræden har haft tilladelsen til at udbyde lotteri ifølge Tips og Lottoloven. De former for lotteri, der vil blive omfattet af tilladelsen, er Lotto, skrabespil, Joker, Keno, Online Bingo og Boxen.
 • Tilladelse til udbud af klasselotteri. Loven fastslår, at tilladelse gives til Det Danske Klasselotteri A/S, Landbrugslotteriet og Varelotteriet, som indtil lovens ikrafttræden er de tre klasselotterier, der efter gældende regler i klasselotteriloven og lotteriforbudsloven i forvejen har tilladelse.
 • Tilladelse til udbud af almennyttigt lotteri. Denne tilladelse vil ikke være eksklusiv. Ifølge cirkulære nr. 147 af 1. august 1994 er det i dag alene foreninger hjemmehørende i Danmark, der kan få tilladelse. Loven ophæver dette, således det bliver muligt for enhver almennyttig forening der har til formål at afholde lotterier til fordel for et velgørende formål at få tilladelse.
 • Tilladelse til udbud af væddemål. Denne tilladelse vil ikke være eksklusiv, og gives for en periode på op til fem år ad gangen. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at markedet skal være åbent for nye kommercielle aktører, således det er muligt for disse at få tilladelse til at udbyde både landbaserede og online væddemål. Der er ikke fastsat nogen specifikke former for væddemål i bestemmelserne, hvilket åbner op for mange muligheder. Dog gælder visse begrænsninger. Omfattet vil f.eks. være almindeligt væddemål på faste odds samt Live betting, men også landbaseret Trackside omfattes.
 • Tilladelse til udbud af heste- og hundevæddemål. Loven fastslår, at tilladelsen gives eksklusivt til Danske Spil A/S, som op til lovens ikrafttræden under navnet ”Dantoto” har haft tilladelsen til at udbyde heste- og hundevæddemål ifølge Tips og Lottoloven.
 • Tilladelse til afholdelse af lokale puljevæddemål på cykelløb på bane, hundevæddeløb på væddeløbsbane, kapflyvning med duer og hestevæddeløb. Denne tilladelse vil ikke være eksklusiv og gives for en periode på op til tre år ad gangen. Bestemmelserne om lokale puljevæddemål er en sammenskrivning og omformulering af §§ 1 og 1A, stk. 1 i Lov om Lokale Totalisatorspil, jf. lovbekendtgørelse nr. 22 af 16. januar 2006, og der er ikke tilsigtet nogen ændringer.
 • Tilladelse til oprettelse og drift af landbaseret kasino. Denne tilladelse vil ikke være eksklusiv og gives for en periode på op til ti år ad gangen. Tilladelsen vil omfatte oprettelse og drift af kasino, der udbyder roulette, baccarat, punto banco, black jack, poker og spil på gevinstgivende spilleautomater, men andre spilformer kan tillades. Den enkelte tilladelse kan ligeledes begrænses til én eller flere spilformer. For at kunne få tilladelsen skal udbyderen opfylde visse organisatoriske krav samt overholde regler nærmere fastsat af skatteministeren.
 • Tilladelse til spiludbud i online kasino. Denne tilladelse vil ikke være eksklusiv og gives for en periode på op til fem år ad gangen. Tilladelsen vil omfatte roulette, baccarat, punto banco, black jack, poker og spil på gevinstgivende spilleautomater i et online kasino, og det skal dermed som udgangspunkt være muligt at udbyde de spil, som er almindeligt forekommende i landbaserede kasinoer. Af bemærkninger til lovforslaget fremgår, at udbydere af online poker skal have mulighed for at udbyde pokerspil, hvor danskere kan spille imod spillere fra andre lande i et åbent netværk, for dermed at kunne skabe et pokernetværk med et stort cashflow. Spillene i disse netværk skal overholde dansk lovgivning, kontrolleres af Spillemyndigheden, og udbyderen skal betale afgift af den del af indsatsen fra spillene, der relaterer sig til danske kunders spil. Andre spilformer kan tillades, herunder udbud af de online kombinationsspil, som Danske Spil i dag udbyder (kaldet “Zezam fællesspil”), f.eks. whist, hjerterfri, yatzy og ludo, såvel som andre spil som bridge og backgammon. Den enkelte tilladelse kan ligeledes begrænses til én eller flere spilformer.
 • Tilladelse til udbud af gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og i restaurationer med alkoholbevilling. Denne tilladelse vil ikke være eksklusiv og kan, i modsætning til de i dag gældende regler i lov om gevinstgivende spilleautomater, gives for ubestemt tid. Tilladelsen vil omfatte opstilling samt drift af sådanne automater, og der gælder visse regler om gevinstudbetaling, udbud af andre former for spil, adgangskrav mv. For så vidt angår restaurationer må der maksimalt opstilles tre automater pr. restauration.

 

Betingelser for at opnå tilladelse til spiludbud

Efter loven kan tilladelse gives til personer og selskaber mv.

 

Loven opstiller visse krav, som personer skal kunne opfylde for at få tilladelse:

 

 • Personer skal være mindst 21 år gamle.
 • Personer må ikke være under værgemål eller samværgemål efter værgemålslovens §§ 5 og 7.
 • Personer må ikke have anmeldt betalingsstandning, indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering eller være i betalingsstandsning, under konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord.
 • Personer må ikke være dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at arbejde med spil.
 • Personer må ikke have forfalden gæld til det offentlige. Tilfælde, hvor der er indgået en afdragsordning, eller hvor der er stillet sikkerhed for gælden, er ikke omfattet.

Selskaber mv. skal opfylde de samme krav som personer, dog med undtagelse af kravene om alder samt værgemål/samværgemål, da disse er irrelevante. Direktions- og bestyrelsesmedlemmer skal dog opfylde samtlige krav, som stilles til personer, og ved uskiftning i kredsen er der anmeldelsespligt til Spillemyndigheden.

 

Tilladelse kan gives til selskaber, der er etableret her i landet eller i et andet EU/EØS land. Tilladelse kan ligeledes gives til selskaber, der ikke er etableret her i landet eller i et andet EU/EØS land, såfremt ansøger udpeger en repræsentant med bopæl eller som er etableret her i landet. Denne repræsentant skal godkendes af Spillemyndigheden og opfylde de samme krav som personlige tilladelsesansøgere. Godkendelse kan tilbagekaldes, såfremt visse krav ikke længere opfyldes.

 

Tilladelse kan kun gives til personer og selskaber mv., der kan antages at drive økonomisk forsvarlig spilvirksomhed, og som er fagligt kvalificeret. Tilladelse kan ikke gives, såfremt ansøgeren, direktions- eller bestyrelsesmedlemmer eller andre med bestemmende indflydelse på virksomhedens drift har udvist en adfærd, der giver grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet forsvarligt.

 

Ordensmæssige forhold samt spillestedets størrelse og placering kan tages i betragtning ved behandlingen af ansøgninger om tilladelse til oprettelse og drift af landbaserede kasinoer samt opstilling af gevinstgivende spilleautomater i spillehaller.

Der kan fastsættes vilkår for tilladelser efter loven.

 

Spillemyndigheden fører tilsyn og kontrol med personer og selskaber mv., som får tilladelse efter loven.

Spillemyndigheden kan tilbagekalde tilladelser i en række tilfælde, herunder såfremt indehaveren eller dennes repræsentant groft eller gentagne gange overtræder lovens bestemmelser.

 

Tilladelse kan i visse tilfælde ligeledes bortfalde, f.eks. hvis indehaveren anmoder herom eller hvis tilladelsen ikke aktivt er udnyttet inden for visse frister.

 

Afgifter

Spil bliver afgiftsbelagt efter spilleafgiftsloven.

 

Spilleafgiftsloven omfatter spil, som defineret i spilleloven og bruger de samme definitioner af begrebet.

 

Afgiftsgrundlaget vil afhænge af spilformen og kan være som følger:

 

Afgift af bruttospilleindtægten. Bruttospilleindtægten er spiludbyderens fortjeneste fra spil defineret som det beløb, hvormed indskudssummen overstiger gevinsterne.

 

Afgift af gevinster. Gevinstafgift beregnes typisk som en procentdel af gevinsten udbetalt til vinderen, hvilket i bund og grund betyder, at vinderen betaler afgiften. Spiludbyderen er dog pligtig at indeholde afgiftsbeløbet før udbetaling af gevinsten og er ansvarlig for indbetaling til staten.

 

Afgift af indskudssummen. Afgiften beregnes som en procentdel af den samlede indskudssum for det pågældende spil.

 

De ni spilformer som defineret af spilleloven bliver afgiftsbelastet som følger:

 

 • Tilladelsesindehavere til udbud af lotteri skal af gevinster betale en afgift på 15 % af den del af beløbet, der overstiger kr. 200.
 •  Tilladelsesindehavere til udbud af klasselotteri skal af gevinster betale en afgift på 15 % af den del af beløbet, der overstiger kr. 200. Derudover skal Det Danske Klasselotteri A/S betale en afgift på 6 % af indskudssummen.
 • Tilladelsesindehavere til udbud af almennyttigt lotteri skal af kontante gevinster betale en afgift på 15 % af den del af beløbet, der overstiger kr. 200, og af andre gevinster betale en afgift på 17,5 % af den del af gevinstens værdi, der overstiger kr. 200.
 • Tilladelsesindehavere til udbud af væddemål skal af bruttospilleindtægten betale en afgift på 20 %. Afvikles væddemålene gennem en væddemålsbørs, beregnes afgiften på 20 % i stedet af det beløb, tilladelsesindehaveren har taget i kommission.
 • Tilladelsesindehavere til udbud af væddemål på heste- og hundevæddeløb skal af bruttospilleindtægten betale en afgift på 11 % samt en tillægsafgift på 19 % af den del af den månedlige bruttospilleindtægt, der overstiger kr. 16,7 mio.
 • Tilladelsesindehavere til udbud af lokale puljevæddemål på cykelløb på bane, hundevæddeløb på væddeløbsbane, kapflyvning med duer og hestevæddeløb skal af indskudssummen betale en afgift på 11 % med et fradrag på kr. 20.000 (2010-niveau) pr. afholdt løbsdag, med maksimalt fradrag for 24 løbsdage pr. kalenderår. Fradragsbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.
 • Tilladelsesindehavere til udbud af spil i landbaseret kasino skal af bruttospilleindtægten betale en afgift på 45 % fratrukket værdien af spillemærkerne i troncen samt en tillægsafgift på 30 % af den del af bruttospilleindtægten, der overstiger kr. 4 mio. fratrukket værdien af spillemærkerne i troncen. Ved turneringsafholdelse er det afgiftspligtige beløb dog altid minimum 4 % af det samlede indskud.
 • Tilladelsesindehavere til udbud af spil i online casino skal af bruttospilleindtægten betale en afgift på 20 %. Tages der kommission, beregnes afgiften på 20 % af det beløb, som tilladelsesindehaveren har taget i kommission.
 • Tilladelsesindehavere til udbud af spil på gevinstgivende spilleautomater skal af bruttospilleindtægten betale en afgift på 41 %. For gevinstgivende spilleautomater opstillet i restaurationer skal der ud over afgiften på 41 % betales afgift på 30 % af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger kr. 30.000. For gevinstgivende spilleautomater opstillet i spillehaller skal der ud over afgiften på 41 % betales afgift på 30 % af den del af bruttospilleindtægten, der i afgiftsperioden overstiger kr. 250.000, hvilket beløb tillægges kr. 3.000 pr. automat for indtil 50 automater og kr. 1.500 for alle automater derudover.

 

Afgiftsnedsættelser er mulige, hvis en indehaver af tilladelse til udbud af spil på gevinstgivende spillemaskiner i en spillehal udlodder midler til velgørende formål, som defineret af loven.

 

Indehavere med tilladelse til udbud af spil i forbindelse med offentlige forlystelser, jf. lov om politiets virksomhed § 23, stk. 1 og 2, skal af gevinster betale en afgift på 17,5 % af den del af en gevinsts værdi, der overstiger kr. 200.

 

Udbydere af spil som defineret af spilleloven, der efter denne ikke kræver tilladelse til udbud eller kræves anmeldt til Spillemyndigheden, og som er offentlige, skal af kontante gevinster betale en afgift på 15 % af den del af gevinstbeløbet, der overstiger kr. 200, og af andre gevinster betale en afgift på 17,5 % af den del af gevinstens værdi, der overstiger kr. 200.

 

Personer og selskaber mv., der efter spilleafgiftsloven er afgiftspligtige, skal anmelde deres afgiftspligtige virksomhed til registrering hos Told- og Skatteforvaltningen.

 

Ansøgningsgebyrer og årlige gebyrer

Ansøgeren skal ved ansøgning om tilladelse til udbud af væddemål eller tilladelse til spiludbud i online kasino forudbetale et gebyr på kr. 250.000 (2010-niveau) på tidspunktet for ansøgningen. Ved ansøgning om begge tilladelser bliver det samlede gebyr nedsat til kr. 350.000 (2010-niveau).

 

For tilladelser udstedt til udbud af væddemål eller spil i online kasino, skal tilladelsesindehaveren betale et gebyr afhængig af den årlige afgiftspligtige spilleindtægt. Gebyrerne er som følger:

 • Spilleindtægter under kr. 5 mio. udløser et gebyr på kr. 50.000.
 • Spilleindtægter fra kr. 5 mio. til kr. 10 mio. udløser et gebyr på kr. 250.000.
 • Spilleindtægter fra kr. 10 mio. til kr. 25 mio. udløser et gebyr på kr. 450.000.
 • Spilleindtægter fra kr. 25 mio. til kr. 50 mio. udløser et gebyr på kr. 650.000.
 • Spilleindtægter fra kr. 50 mio. til kr. 100 mio. udløser et gebyr på kr. 850.000.
 • Spilleindtægter fra kr. 100 mio. og herover udløser et gebyr på kr. 1.500.000.

 

Hvis den faktiske spilleindtægt overstiger det grundlag, ud fra hvilket gebyret betales, skal differencen mellem det betalte gebyr og det gebyr, som er faktisk gældende, betales. Omvendt får tilladelsesindehaveren refunderet overskydende gebyrindbetaling, hvis der er indbetalt for meget.

 

Gebyret skal betales årligt.

 

Skatteministeren kan fastsætte regler om yderligere gebyrer for behandlingen af ansøgninger og udstedelsen af tilladelser såvel som årlige gebyrer til dækning af udgifter i forbindelse med administration af tilladelser, tilsyn med tilladelsesindehavere mv.

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om spilleloven, er du velkommen til at kontakte advokat, Claus Molbech Bendtsen (cmb@mwblaw.dk) eller advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk).  


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.