Holdingselskab registreret i Schweiz anses for at have skattemæssigt hjemsted i Danmark

Dato 28 sep. 2010

 

Landsskatteretten har ved en nylig kendelse stadfæstet en afgørelse fra SKAT, der anser et holdingselskab (herefter ”Holdingselskabet”) for at have skattemæssigt hjemsted i Danmark på trods af, at Holdingselskabet har været registreret i Schweiz siden 1973. Afgørelsen indeholder en fortolkning af hjemstedsbegrebet i selskabsskatteloven.

 

 

Sagen kort

Holdingselskabet havde været registreret i Schweiz siden 1973 og var holdingselskab for en koncern (herefter ”Koncernen”). I forening med et andet selskab, der også var en del af koncernen, stiftede Holdingselskabet et aktieselskab (herefter ”Aktieselskabet”).

 

Af transfer-pricing dokumentationen for Aktieselskabet fremgik, at Aktieselskabet skulle tilrettelægge og gennemføre Koncernens økonomiske styring, herunder bl.a. budgettering og resultatrapportering. Direktionen i Aktieselskabet bestod af Koncernens fire koncerndirektører.

 

Holdingselskabet havde egen bestyrelse men ingen direktion. Bestyrelsen bestod bl.a. af JN, der var bestyrelsesformand og som også indtil januar 2003 havde været koncerndirektør i Koncernen, indtil han gik på pension. Holdingselskabet havde overladt forvaltningen af sine anlægsinvesteringer til eksterne porteføljeforvaltere. De eksterne porteføljeforvaltere var bl.a. selskaber, som var en del af Koncernen, og disse foretog investeringer på vegne af Holdingselskabet med det formål at maksimere porteføljens afkast. Nogle aftaler vedrørte udelukkende investeringer i aktier, mens andre vedrørte forvaltning af alle værdipapirer, indeståender, lån mv. i forskellige pengeinstitutter og kreditforeninger i Danmark og i udlandet. Endvidere omfattede en af porteføjeforvaltningsaftalerne lån og indestående hos øvrige selskaber i Koncernen.

 

Under sagen var spørgsmålet, om Holdingselskabet skulle anses for at have skattemæssigt hjemsted i Danmark eller i Schweiz. Ved vurderingen heraf tog Landsskatteretten stilling til hjemstedsbegrebet i selskabsskatteloven.

 

 

Det juridiske grundlag

Af selskabsskatteloven fremgår det, at selskaber anses for hjemmehørende i Danmark, hvis ledelsen har sæde her i landet. Dette gælder uanset, hvor selskabet er registreret.

 

 

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten foretog en vurdering af, hvor Holdingselskabets reelle daglige ledelse fandt sted. Landsskatteretten fandt, at stedet, hvor der blev truffet beslutninger om, hvordan rettighederne i henhold til aktier skulle udøves, kunne tillægges vægt. Tilsvarende kunne der lægges vægt på, hvorfra der forhandledes om finansiering af selskabets aktiviteter.

 

Landsskatteretten udtalte videre, at hvor et selskabs eneste virksomhed er at besidde aktier i andre selskaber, og hvor der ikke er en faktisk daglig ledelse i selskabet, må stedet, hvor de øvrige beslutninger vedrørende selskabets ledelse bliver taget, lægges til grund. Det er helt i tråd med hidtidig praksis.

 

Landsskatteretten fandt herefter, at uanset om bestyrelsen i Holdingselskabet formelt havde truffet beslutninger vedrørende Holdingselskabet, var beslutningerne reelt truffet i Danmark. Retten lagde vægt på, at der ikke havde været nogen reel daglig ledelse i Holdingselskabet, samt at der aldrig deltog mere end ét dansk bestyrelsesmedlem i møderne i Holdingselskabet.

Landsskatteretten fandt herefter, at Holdingselskabets ledelse havde sæde i Danmark, hvorefter Holdingselskabet havde skattemæssigt hjemsted i Danmark.

 

 

Afgørelsens konsekvenser

Afgørelsen bidrager til afklaringen af kriteriet om ledelsens sæde som grundlag for fuld skattepligt i Danmark. Til vurderingen af, hvor et selskabs ledelse har sæde lægges vægt på, hvor der bl.a. træffes beslutninger om, hvordan rettigheder i henhold til aktier skal udøves, samt hvorfra der forhandles om finansiering af selskabets aktiviteter.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om afgørelsen, er du velkommen til at kontakte partner, adjungeret professor Jakob Bundgaard (jbu@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Kim David Lexner (kdl@mwblaw.dk).  


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.