Finanstilsynets afgørelser vedrørende en bestyrelsesformands og en direktørs egnethed til varetagelse af deres hverv i finansielle virksomheder

Dato 22 sep. 2010

 

Finanstilsynet har i en afgørelse af 26. august 2010 vurderet en bestyrelsesformands egnethed som bestyrelsesmedlem i et forsikringsselskab i forbindelse med varetagelsen af vedkommendes hverv i henhold til § 64 i Lov om finansiel virksomhed (herefter ”FIL”). Beslutningen er offentliggjort i kølvandet på en tidligere afgørelse fra 27. maj 2010, i hvilken Finanstilsynet ligeledes vurderede spørgsmålet om egnethed, dog i forhold til en direktør i et skadesforsikringsselskab.

 

Om end de konkrete omstændigheder i de to sager adskilte sig fra hinanden, konstaterede Finanstilsynet i begge tilfælde, at der ikke forelå tilstrækkelig egnethed til at bestride de respektive stillinger, hvorfor tilsynet traf beslutning om at lade begge personer nedlægge deres hverv. Afgørelserne udgør tilsammen den seneste praksis angående en direktions henholdsvis en bestyrelses egnethed til på baggrund af FIL, § 64, at udføre deres hverv i en finansiel virksomhed.

 

Sidstnævnte afgørelse er især interessant, idet Finanstilsynet for første gang nogensinde foretager egnethedsbedømmelsen i forhold til en siddende direktør, som endda har opbakning fra virksomhedens bestyrelse. Tilsynet har tidligere vurderet en direktørs egnethed – og også fundet vedkommende uegnet til stillingen – men dette er sket på baggrund af den såkaldte ”Fit & Proper”-vejledning, hvor vurderingen har fundet sted inden vedkommende indtog direktørstillingen. Pågældende sag er dermed Finanstilsynets første fyringssag.

 

Sagen kort

Finanstilsynet foretog i 2009 en ordinær undersøgelse af forsikringsselskabet (herefter ”Forsikringsselskabet”), i hvilken K varetog stillingen som bestyrelsesformand (herefter ”Bestyrelsesformanden”). På baggrund heraf besluttede tilsynet at meddele påbud om, at bestyrelsen fremover mindst en gang årligt skulle behandle retningslinjer på alle væsentlige forretningsområder.

 

Behandlingen skulle fremgå af den bestyrelsesprotokol, Bestyrelsesformanden i sin egenskab heraf skulle føre, ligesom Forsikringsselskabets revisor i revisionsprotokollatet for årsregnskabet 2009 skulle følge op med en redegørelse for overholdelsen af det meddelte påbud. Sidstnævnte viste sig dog efterfølgende umuligt for revisionen, idet revisor ikke kunne få adgang til bestyrelsesprotokollen, som befandt sig i Bestyrelsesformandens personlige besiddelse.

 

Endvidere gjorde revisor tilsynet opmærksom på, at Bestyrelsesformanden havde betydelige præmierestancer i Forsikringsselskabet, som ikke i tilstrækkeligt omfang fremgik af protokollen. Finanstilsynet havde ellers allerede i 2005 gjort Forsikringsselskabets bestyrelse opmærksom på, at bestyrelsesmedlemmernes restancer var at betragte som engagementer til sikkerhedsstillelse, og samtidig påtalt ulovligheden heraf.

 

Efter anmodning herom modtog Finanstilsynet dog i marts 2010 fra Bestyrelsesformanden en redegørelse og bestyrelsesprotokol med møder fra 30. april 2008 til 6. marts 2010, som dog på flere områder viste sig særdeles mangelfuld. Blandt andet var den for kortfattet uden at afspejle bestyrelsens forhandlinger, ligesom adskillige referater ikke var underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Derudover indeholdt protokollen ingen tilførsler om behandlingen af de i påbuddet nævnte retningslinjer på væsentlige forretningsområder.

 

Det juridiske grundlag

I henhold til FIL, § 64, stk. 2, nr. 4, gælder et såkaldt egnethedskrav, hvorefter en person, der varetager et bestyrelseshverv i en finansiel virksomhed, har udvist en adfærd, der giver grund til at antage, at denne ikke vil varetage hvervet på en forsvarlig måde, ikke er egnet til at bestride stillingen. Heller ikke hvis den pågældende på grund af sin egen økonomiske situation eller via et selskab, vedkommende ejer, deltager i driften af eller har væsentlig indflydelse på, har påført den finansielle virksomhed tab eller risiko for tab, kan vedkommende bestride et hverv i virksomhedens bestyrelse.

 

Det er ikke muligt generelt eller på forhånd udtømmende at opstille kriterierne for, hvornår bestemmelsens ordlyd er opfyldt, men i bedømmelsen heraf kan skeles til nogle af de ved lov fastsatte pligter, en bestyrelsesformand i et selskab skal efterleve. Blandt andet skal vedkommende efter FIL, § 74, stk. 1, 1. pkt., sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, samt påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Desuden har pågældende i medfør af § 74, stk. 3, pligt til at føre protokol over forhandlingerne i bestyrelsen, der samtidig skal underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.

 

Derudover følger det af FIL, § 78, at ingen bestyrelsesmedlemmer uden bestyrelsens godkendelse kan få bevilget engagement til sikkerhedsstillelse, som dog såfremt det bevilges skal ske iht. virksomhedens sædvanlige forretningsbetingelser og på markedsbaserede vilkår.

 

Finanstilsynets kompetence følger af FIL, § 351, stk. 2, efter hvilken tilsynet kan påbyde et bestyrelsesmedlem i en finansiel virksomhed at nedlægge sit hverv inden for en af tilsynet fastsat frist, såfremt det godtgøres, at pågældende medlem efter § 64, stk. 2 ikke kan bestride hvervet.

 

Finanstilsynets vurdering

Finanstilsynet har på baggrund af gennemgangen af bestyrelsesprotokollen kunne konstatere, at det i 2009 meddelte påbud ikke var overholdt, og har med udgangspunkt heri herefter foretaget en samlet vurdering af formandens egnethed som bestyrelsesmedlem i Forsikringsselskabet.

 

I denne har tilsynet konkluderet, at Bestyrelsesformanden, trods pligt til at sørge for bestyrelsens behandling af de af Finanstilsynet påbudte retningslinjer, ikke har dokumenteret efterlevelsen heraf og derigennem ikke har sørget for overholdelsen af påbuddet. Endvidere har Bestyrelsesformanden på forsømmelig vis forhindret protokollen i at tjene som bevis for, hvem der har deltaget i bestyrelsesmøderne.

 

Det har været en skærpende omstændighed i vurderingen, at Bestyrelsesformandens præmierestancer ikke var tilført bestyrelsesprotokollen, trods det, at han tidligere var blevet gjort opmærksom herpå, hvilket har skabt usikkerhed om, hvorvidt der reelt var tale om et ikke-bevilget engagement hos Forsikringsselskabet.

 

På den baggrund har Finanstilsynet vurderet, at Bestyrelsesformanden har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at vedkommende ikke længere vil kunne varetage hvervet som bestyrelsesformand på en forsvarlig måde. Bestyrelsesformanden er herefter blevet påbudt at nedlægge sit hverv som bestyrelsesmedlem i Forsikringsselskabet inden 4 uger i henhold til FIL § 351, stk. 2, jf. § 64, stk. 2, nr. 4.

 

Afgørelsen i sammenhæng

Finanstilsynets afgørelse kan læses i sammenhæng med Finanstilsynets tidligere nævnte afgørelse af 27. maj 2010, i hvilken tilsynet vurderede, at en direktør (herefter ”Direktøren”) i et skadesforsikringsselskab (herefter ”Skadesforsikringsselskabet”) ikke gennem vedkommendes tidligere virke i tilstrækkelig grad besad den fornødne forsikringstekniske erfaring og finansielle indsigt til at bestride hvervet som direktør i Skadesforsikringsselskabet.

 

I den pågældende sag var de forsikringstekniske beslutninger blevet outsourcet fra Forsikringsselskabet, hvorfor Direktøren rent faktisk var ansat til rent administrative opgaver, dog med støtte fra bestyrelsen i forhold til det forsikringsmæssige område.

 

Også i forhold til en finansiel virksomheds direktion gælder der et egnethedskrav, hvilket følger af FIL, § 64, stk. 1, hvorefter et medlem af direktionen i en finansiel virksomhed skal have fyldestgørende erfaring til at udøve hvervet.  Det er heller ikke her muligt at opsætte generelle kriterier for, hvad bestemmelsen præcist indebærer, men den kan blandt andet læses i sammenhæng med FIL, § 108, stk. 1, hvorefter direktionen skal drage omsorg for, at et forsikringsselskab råder over tilstrækkelig sagkundskab til beregning af forsikringsmæssige hensættelser.

 

Det er dog tilladt en finansiel virksomhed at outsource væsentlige aktitivetsområder, men det stilles som krav i forbindelse hermed, at outsourcingvirksomheden selv besidder tilstrækkelig indsigt til at kontrollere, at leverandøren og den outsourcede ydelse lever op til kravene i kontrakten og de gældende bestemmelser på det konkrete outsourcingområde. Dette følger af § 3, stk. 4, i bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder.

 

På baggrund heraf foretog Finanstilsynet sin vurdering, i hvilken Direktøren ikke blev anset for at være i stand til at drage omsorg for, at Skadesforsikringsselskabet rådede over den nødvendige sagkundskab til beregning af forsikringsmæssige hensættelser som påkrævet i FIL, ligesom vedkommende heller ikke kunne anses for kapabel til at have tilstrækkelig indsigt til at kontrollere, at outsourcingen af de forsikringstekniske beslutninger lever op til kravene i kontrakten og på området.

 

Samlet set konkluderer Finanstilsynet, at Direktøren ikke kunne anses for egnet til at bestride sin stilling i Skadesforsikringsselskabet, hvorfor vedkommende måtte nedlægge sig hverv, jf. FIL, § 351, stk. 1, jf. § 64, stk. 1.

 

Afgørelsen om Direktørens uegnethed er især interessant, idet Finanstilsynet ikke tidligere har oplevet, at en bestyrelse er uenig i tilsynets vurdering af en direktørs egnethed til at varetage et direktørjob. Det betød, at tilsynet måtte gå via Det Finansielle Virksomhedsråd for at få beslutningen om at afskedige Direktøren igennem. En tilsvarende situation har aldrig før været tilfældet.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om afgørelserne, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.