Beskatning af transferindtægter for fodboldklubber

Dato 20 sep. 2010

 

Indledning 

Den 3. september 2010 fastslog Højesteret, at en fodboldklub skal betale indkomstskat af sine transferindtægter, som denne modtager i forbindelse med, at en spiller bliver solgt til en ny fodboldklub.

 

Transferindtægter

I dommen lægges det til grund, at der ved indgåelse af en spillerkontrakt mellem en fodboldspiller og en fodboldklub etableres et tidsbegrænset og uopsigeligt ansættelsesforhold. I kontraktperioden kan spilleren ikke påtage sig andet arbejde uden arbejdsgiverens forudgående samtykke.

 

Når en fodboldklub indgår aftale med en anden klub om dennes betaling af transfersum vedrørende en spiller, accepterer den oprindelige klub, at spilleren løses fra den oprindelige kontrakt før tid, således at spilleren frit kan indgå en ny kontrakt med en anden fodboldklub. Transfersummen er således en sum fra den klub, som ønsker at overtage spilleren og dermed løse ham fra sine kontraktlige pligter til den oprindelige fodboldklub.

 

Det retlige grundlag

Som udgangspunkt er alle årsindtægter skattepligtige. Der foreligger imidlertid en undtagelse, hvor en indtægt hidrører fra salg af den skattepligtiges ejendele.

 

I Højesterets dom var spørgsmålet, om transferindtægter skulle anses for at være en almindelig formueindtægt eller en indtægt, der hidrører fra salg af fodboldklubbens ejendele.

 

Højesteret, Landskatteretten og Østre Landsrets tiltrådte SKATs synspunkt om, at transferindtægt ikke er en indtægt, der hidrører fra salg af den skattepligtiges ejendele, som er skattefri, men derimod en kompensation til den oprindelige fodboldklub for, at denne må løse spilleren fra kontrakten før tid. Kompensationen skal ifølge Højesteret, Østre Landsret og Landsskatteretten opfattes som en almindelig formueindtægt, der indgår som en sædvanlig del af klubbens driftsaktiviteter med henblik på at optimere de sportslige og økonomiske resultater, og som derfor skal beskattes sammen med fodboldklubbens øvrige indtægter.

 

Udgifter i forbindelse med betaling af transfersummer kan afskrives i den period, hvor kontrakten rækker. Ophører kontrakten før den i kontrakten angivne ophørsdato, kan det uafskrevne beløb afskrives.

 

Dommens betydning

Dommen er af væsentlig skattemæssig betydning for sportsklubber, som har indtægter, der stammer fra transfersummer. Det var et essentielt spørgsmål under sagen, om transferindtægterne svarede til indtægter, som hidrører fra salg af den skattepligtiges ejendele og som dermed skulle være skattefrie, eller om indtægterne skulle sidestilles med klubbens øvrige indtægter fra salg af billetter mv.

 

Dommen har principiel og praktisk betydning for alle sportsklubber, der oppebærer indtægter fra transfer.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om afgørelsen, er du velkommen til at kontakte Partner  Jakob Bundgaard (jbu@mwblaw.dk) eller advokat Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.