Besigtigelse af nogle erhvervslejemål i andre byer tilladt

Dato 20 sep. 2010

 

I ØLK af 21. april 2010 nr. B-908-10 stadfæstede Østre Landsret boligrettens kendelse om, at det ikke på forhånd kan udelukkes, at besigtigelse af sammenligningslejemål i andre byer kan have betydning for fastsættelse af markedslejen, jf. Erhvervslejelovens § 13.

 

Sagens faktum

I denne sag havde udlejer varslet lejeforhøjelse over for lejer vedrørende et butikslejemål i Roskilde, jf. Erhvervslejelovens § 13.

 

I forbindelse med sagens behandling ved Boligretten begærede lejer, at der ved fastsættelsen af markedslejen skulle besigtiges fire udenbys lejemål i henholdsvis Helsingør, Hillerød, Herlev og Køge, hvilket Boligretten tog til følge. Udlejer kærede i den forbindelse Boligrettens kendelse til Østre Landsret.

 

Herudover var parterne enige om, at der skulle besigtiges et antal lejemål i Roskilde.

 

Det juridiske grundlag

Frem til 1. januar 2000 var Lov om lejeregulering i erhvervslokaler m.v. gældende. Efter denne lovs § 3 forudsatte lejeforhøjelser, at den gældende leje var væsentligt lavere end det lejedes værdi, hvilket skulle kunne dokumenteres via en repræsentativ del af de lejemål i kvarteret eller området, som var sammenlignelige med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesstand.

 

I retspraksis fra § 3 i Lov om lejeregulering, er det fastslået, at sammenligningslejemål kunne ligge i andre byer på trods af bestemmelsens ordlyd om, at sammenligningslejemål skulle ligge i kvarteret eller området.

 

Pr. 1. januar 2000 blev Lov om lejeregulering i erhvervslokaler m.v. erstattet af Erhvervslejeloven. Markedslejen er herefter defineret i Erhvervslejelovens § 13, 2. pkt. som den leje, en kyndig lejer og en kyndig udlejer på varslingstidspunktet ville aftale for det pågældende lejeforhold, blandt andet under hensyn til lokalernes beliggenhed, anvendelse, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesstand. Der er ikke i bestemmelsen angivet, at sammenligningslejemål skal ligge i kvarteret eller området.

 

Østre Landsrets begrundelse

Det fremgår af Erhvervslejelovens § 13, at ved tvister om den fremtidige leje, finder Retsplejelovens § 344 om rettens fri bevisbedømmelse anvendelse.

 

Landsretten fandt, at det ikke kan udelukkes, at besigtigelse af sammenligningslejemål i andre byer, end hvor det omtvistede lejemål ligger, kan have betydning for vurderingen  og fastsættelse af markedslejen.

 

Dommens betydning

Dommen er udtryk for, at landsretten ikke tilsigter en ændring i den tidligere retstilling, vedrørende sammenligningslejemål beliggende uden for kvarteret eller området ved fastsættelse af markedsleje.

 

Der kan således fortsat ske besigtigelse af lejemål beliggende i andre byer, når markedslejen, jf. Erhvervslejelovens § 13, stk. 2. pkt., skal fastsættes, såfremt boligretten skønner, at det ikke på forhånd kan udelukkes, at besigtigelsen kan have betydning for fastsættelse af markedslejen, jf. Erhvervslejelovens § 13.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om erhvervslejemål eller regulering af lejen til markedslejen, er du velkommen til at kontakte advokat Thomas Weitemeyer (twe@mwblaw.dk) eller trainee Jesper Reitz (jre@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.