Skatterministeriet offentliggør handlingsplan om multinationale selskaber

Dato 7 sep. 2010

Skatteministeriet offentliggjorde den 9. juli 2010, en handlingsplan for beskatning af multinationale selskaber. Handlingsplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at mindske eksistensen af såkaldte nul-skatteselskaber, dvs. selskaber hvis skattebetaling til den danske stat er nul.

 

Handlingsplanen indeholder en oversigt over de områder, som Skatteministeriet vil sætte øget fokus på samt en beskrivelse af initiativer, der skal hjælpe til en forøget effektivitet for så vidt angår multinationale selskabers skattebetaling til den danske stat. Denne artikel er udarbejdet med henblik på at skabe et hurtigt overblik over handlingsplanens bestanddele samt give indblik i fremtidige indsatsområder.

 

Åbenhed og fokus på regelgrundlaget

SKAT besidder oplysninger vedrørende multinationale selskabers indkomstopgørelse via selvangivelserne. Disse informationer er dog undergivet tavshedspligt. Imidlertid er det regeringens opfattelse, at mere åbenhed om disse selskabers skatteforhold er ønskværdigt. Derfor vil regeringen snarligt præsentere en model for, hvorledes åbenhed på dette område kan forøges.

 

Der er selskaber, der vedvarende har underskud, samt selskaber der har transaktioner med lavskattelande. I et forsøg på at opnå større sikkerhed om disse selskabers forhold, foreslås det, at der indføres krav om særlige revisorpåtegninger. Påtegningen skal i givet fald iværksættes på SKATs foranledning og kun i forbindelse med transfer pricing og armslængdeprincippet.

 

På det mere overordnede plan foreslås det at gennemføre et service check af selskabsskattelovgivningen med henblik på at få afdækket, om den er for gunstig. I den forbindelse vil fokus være på: (i) adgangen til fremførsel af underskud, (ii) afskrivninger, samt (iii) fradragsret for finansieringsomkostninger. Endvidere ønsker regeringen, at rækkevidden af gældende regler afprøves, således at der foretages kontrol af og en indsats for at sikre, at reglerne overholdes. I forbindelse hermed nævnes reglerne om rette udgiftsbærer.

 

Specifikke indsatsområder

Handlingsplanen fremhæver en række områder, hvor regeringen mener, at der er behov for en mere målrettet indsats. Disse områder er:

 

· Selskabers finansiering. En metode, hvorpå der forholdsvist nemt kan trækkes midler ud af danske selskaber, er ved at indgå aftaler om renteudgifter af betydelig størrelse til udenlandske koncernforbundne selskaber. SKAT har derfor forøget fokus på rentefradragsreglerne, samt på om reglerne om tynd kapitalisering, herunder rentefradragsbegrænsningen, efterleves og virker efter hensigten.

 

· Indgående udbytter. SKAT vil undersøge, om Danmark er et egnet gennemstrømningsland for udbytter og sætte fokus på, om betingelserne for skattefrihed i hvert enkelt tilfælde reelt er opfyldt. I den forbindelse vil det blive undersøgt, om udbytter faktisk hidrører fra et EU-land eller et land, som Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst med, eller om de i stedet hidrører fra et lavskatteland.

 

· Udgående udbytter. Der vil ske en styrket indsats overfor kontrollen med beneficial ownership, dvs. om modtageren af udbytter, der hidrører fra Danmark, nu også er den retmæssige ejer. Dette er et krav for, at der kan undlades at indeholde udbytteskat på disse betalinger. Om fornødent vil disse sager indbringes for domstolene.

 

· Overdragelse af immaterielle aktiver. I og med at immaterielle aktiver ofte har en betydelig værdi, vil der blive foretaget en særlig indsats overfor disse typer af overdragelser.

 

· Lempelse for udenlandske skatter. Danske selskaber med udenlandsk indkomst vil ofte være undergivet beskatning af denne indkomst i det pågældende land. Der gives lempelse for denne skat, men idet der er mange fejlmuligheder i forbindelse med angivelsen af lempelsesbeløbet, foretages der forøget kontrol heraf.

 

· Transfer pricing. Der indføres et såkaldt compliance-koncept på dette område, hvor ideen er, at selskaberne og SKAT i samarbejde ansætter værdien eller ændringen heraf af en given transaktion. Der sker også et forøget brug af Advance Pricing Arrangements, som er aftaler mellem to landes skattemyndigheder, der giver sikkerhed for en given virksomheds transfer pricing forhold over en given periode. Der vil også blive udarbejdet en model, der mere præcist kan følge indsatsen på transfer pricing området.

 

· Ressourcer. For at sikre en effektiv organisation, ønsker SKAT en forøget mulighed for at anvende eksterne eksperter i stil med brancheeksperter.

 

  

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om handlingsplanen, er du velkommen til at kontakte partner, adjungeret professor Jakob Bundgaard (jbu@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Kim David Lexner (kdl@mwblaw.dk).  


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.