Franske skattemyndigheder offentliggør retningslinjer som konsekvens af ophævelsen af den dansk-franske Dobbeltbeskatningsoverenskomst

Dato 19 aug. 2010

I forbindelse med ophævelsen af den dansk-franske Dobbeltbeskatningsoverenskomst (”DBO”), har de franske skattemyndigheder endelig offentliggjort ventede retningslinjer for den fremtidige beskatning af indkomst, der tidligere faldt ind under overenskomsten. Ophævelsen af DBO’en har virkning fra 1. januar 2009. Vejledningen indeholder dels en redegørelse for konsekvenserne af ophævelse, dels løsninger til undgåelse af dobbeltbeskatning.

 

Specifikke konsekvenser af ophævelsen

Fra 1. januar 2009 finder national lovgivning anvendelse, eftersom DBO’en fra den dato ikke længere gælder. Således vil en person, der er hjemmehørende i Danmark modsat tidligere kunne blive begrænset skattepligtig i Frankrig, såfremt personen modtager indtægter fra Frankrig, herunder:

  • Betaling for tjenesteydelser eller ydelser udført efter salg som udføres i Frankrig og leje af udstyr, der anvendes i Frankrig;
  • Passiv indkomst betalt af en fransk indbygger;
  • Kapitalindkomst fra salg af fast ejendom eller salg af aktier i ikke-børsnoterede selskaber, såfremt mere end 50 % af selskabets aktiver består af fast ejendom;
  • Kapitalindkomst fra salg af aktier i et fransk selskab, såfremt den begrænsede skattepligtiges aktiebeholdning har været større end 25 % indenfor de seneste fem år, og
  • Indtægter fra fast driftssted i Frankrig, såfremt der er tale om fast driftssted iht. franske regler (hvis der foreligger fast driftssted iht. franske regler, men ikke iht. danske regler, er der risiko for dobbeltbeskatning).

Retningslinjerne gør det ligeledes klart, at noteudvekslingen af 28. februar 1930 mellem Danmark og Frankrig vedrørende luft- og søtransport atter får retsvirkning, som følge af ophævelsen af DBO’en. Under denne aftale er det kun den stat, hvori den faktiske ledelse befinder sig, der er tillagt beskatningsretten.

 

Løsninger til undgåelse af dobbeltbeskatning

I et forsøg på at undgå dobbeltbeskatning indeholder retningslinjerne en ekstraordinær og midlertidig lempelsesmulighed. Muligheden gælder for franske skatteydere (både personer og selskaber) og finder anvendelse på skat betalt på indkomst hidrørende fra Danmark, såfremt den pågældende skat svarer til den franske selskabs- eller personskat. Lempelsens størrelse svarer til den kildeskat, som Danmark faktisk har indeholdt. Den pågældendes totale indkomst beregnes først, hvorefter der tillades fradrag i den skattepligtige indkomst. Lempelsen kan dog kun fradrages i den del af den franske skat, der svarer til indkomsten, der hidrører fra Danmark, og et uanvendt beløb går tabt.

 

Yderligere kan en skatteyder bosat i Danmark, ifølge retningslinjerne, under visse omstændigheder kræve tilbagebetaling for skat betalt i Frankrig, såfremt den tilsvarende lempelse ikke kan fradrages iht. danske regler, eller den betalte skat overstiger det skattepligtige beløb der ville blive beregnet, såfremt de franske skatteregler fandt anvendelse.

Yderligere information

For yderligere information henvises til retningslinjerne (fransk) og artiklen Corporate Tax Implications of Denmark’s Unilateral Termination of its Tax Treaties with France and Spain.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om retningslinjerne, er du velkommen til at kontakte partner, adjungeret professor Jakob Bundgaard (jbu@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).  


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.