Kontante bonusser skal beskattes løbende

Dato 26 jul. 2010

 

Skatterådet har ved bindende svar meddelt, at kontante bonusordninger beskattes løbende og ikke på bonussens betalingstidspunkt.

 

Faktum

Et selskab havde til hensigt at udbetale en kontant bonus til udvalgte medarbejdere. Bonusprogrammet ville begynde i januar 2010, og bonussen ville komme til udbetaling kontant 3 år senere, såfremt visse betingelser var opfyldt. Bonussen var navnlig betinget af fortsat ansættelse i selskabet på 3-årsdagen, med undtagelse af tilfælde af medarbejderens pension eller dødsfald. Selskabet ønskede derfor, at Skatterådet bekræftede, at bonussen først blev beskattet på udbetalingstidspunktet.

 

Det juridiske grundlag

Det er fast praksis, at indkomst generelt beskattes på retserhvervelsestidspunktet. Det følger af kildeskattebekendtgørelsen, at indkomst der udbetales efter udløbet af en indtjeningsperiode skal beskattes i det indkomstår, hvori udbetalingen finder sted. Såfremt udbetalingen ikke har fundet sted senest seks måneder efter retserhvervelsestidspunktet, er indkomsten skattepligtig på dette tidspunkt.

 

Som anført af selskabet var bonusvilkårene næppe i overensstemmelse med funktionærloven. Det følger nemlig af funktionærloven, at en funktionær løbende optjener en forholdsmæssig andel af bonussen. Uanset bonusudbetalingsvilkårene vil en medarbejder, der forlader sin stilling efter to år, således have ret til at få udbetalt 2/3 af bonussen.

 

 

Skatterådets afgørelse

Idet selskabet havde henvist til praksis på aktielønsområdet, hvorefter beskatning af aktieløn først finder sted på udbetalingstidspunktet, bemærkede Skatterådet, at der var en afgørende forskel mellem aktieløn og kontante bonusordninger. En afgørende forskel lå bl.a. i det retsgrundlag, der finder anvendelse på de to former for medarbejderaflønning. Aktieløn reguleres af aktieoptionsloven, der blev vedtaget netop med det formål at ændre retstilstanden for så vidt angår aktieløn, der ellers fulgte af funktionærloven. Formålet med aktieoptionsloven er at regulere medarbejderes retstilling vedrørende tildelte aktieoptioner ved ophør af ansættelsesforholdet. Det følger således af aktieoptionsloven, at en medarbejder, der forlader sin stilling, kan fortabe retten til tildelte aktieoptioner.

 

Skatterådet konkluderede således, at eftersom medarbejderne løbende erhvervede ret til en del af den kontante bonus, skulle dette forholdsmæssige beløb beskattes løbende, i takt med at de pågældende medarbejdere erhvervede ret til den aftalte bonus.

 

Afgørelsens konsekvenser

Skatterådet har ved afgørelsen tilkendegivet, at der efter vedtagelsen af aktieoptionsloven er en afgørende skattemæssig forskel mellem kontante bonusordninger og aktielønsordninger. Både selskaber og medarbejdere bør således være særlig opmærksomme på de skattemæssige konsekvenser ved valget af incitamentsordninger eller vederlagsordninger for loyal og tro tjeneste.

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om afgørelsen, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).  

 


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.