Besætning, der befandt sig i lejede lokaler, var omfattet af Tinglysningslovens § 37

Dato 7 jul. 2010

Vestre Landsret har stadfæstet en afgørelse truffet af Fogedretten, hvor Fogedretten fastslog, at en svinebesætning, der befandt sig på en lejet ejendom, fortsat var omfattet af tinglysningslovens § 37. Afgørelsen er trykt i TfL 2010.112.

 

Driftsmæssig tilknytning

Tinglysningslovens § 37 medfører, at såfremt der er tinglyst pant i en ejendom, der er varigt indrettet med særlig erhvervsvirksomhed for øje, omfatter pantet tillige det dertilhørende driftsinventar og driftsmateriel - derunder maskiner og tekniske anlæg af enhver art - og ved landejendomme tillige den til ejendommen hørende besætning, gødning, afgrøder og andre frembringelser, for så vidt de ikke udskilles ifølge en regelmæssig drift af den pågældende ejendom.

 

Der er således tale om et flydende tilbehørspant, hvorefter aktiver bliver omfattet af pantet i den faste ejendom fra det tidspunkt, hvor aktivet opnår driftsmæssig tilknytning til ejendommen.

 

At der er tale om et flydende pant skyldes, at panteretten griber de pågældende aktiver, når de opnår driftsmæssig tilknytning til den faste ejendom, men tillige at aktiverne kan udskilles uden panthavers samtykke, blot dette sker ifølge regelmæssig drift.

 

Overførsel af aktiver til en lejet ejendom

I sagen, hvor Landsretten har truffet afgørelse, havde pantsætter i forbindelse med produktionen løbende flyttet smågrise til opfedning i en lejet ejendom.  

 

Spørgsmålet var derfor, om den del af besætningen, der var flyttet fra den pantsatte faste ejendom over til den særskilt lejede ejendom, fortsat var omfattet af pantet i den faste ejendom, jf. Tinglysningslovens § 37.

 

Landsretten fastslog, at den del af svinebesætningen, som var overflyttet, fortsat var omfattet af pantet i henhold til Tinglysningslovens § 37 i den ejendom, som pantsætter ejede, selvom besætningen nu fysisk befandt sig i den lejede ejendom.

 

Begrundelsen for opretholdelse af panteretten, jf. Tinglysningslovens § 37 var bl.a., at selvom produktionen var flyttet fra den pantsatte ejendom til den lejede ejendom havde besætningen fortsat tilstrækkelig tilknytning til den pantsatte ejendom og kunne derfor ikke anses for at være udskilt af pantet.

 

Endvidere tiltrådte Landsretten Fogedrettens begrundelse for afgørelsen, hvorefter der bl.a. var lagt vægt på, at bestyreren af gården på den lejede ejendom blev aflønnet fra begge gårdes fælles kassekredit, ligesom der alene blev udarbejdet ét regnskab for den samlede virksomhedsdrift, der blev drevet under ét CVR-nr.

 

Betydninger af dommen

På baggrund af afgørelsen vil overførsel af aktiver til en lejet ejendom ikke nødvendigvis medføre, at aktiverne ophører med at være omfattet af tilbehørspantet i en fast ejendom, jf. Tinglysningslovens § 37.

 

Selvom aktiverne ikke længere befinder sig på den pantsatte faste ejendom, skal der fortsat foretages en vurdering af, om aktiverne stadig har driftsmæssig tilknytning til den faste ejendom, eller om de kan anses for at være udskilt ifølge regelmæssig drift.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om udskillelse ifølge regelmæssig drift eller driftsmæssig tilknytning, er du velkommen til at kontakte advokat Thomas Weitemeyer (twe@mwblaw.dk) eller trainee Tim Rosenkrantz Buur (tbu@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.