Gevinst ved udnyttelse af aktieoptioner ikke anset for aktieindkomst

Dato 25 jun. 2010

Østre Landsret har ved dom af 22. marts 2010 fastslået, at avancer ved salg af aktieoptioner under visse omstændigheder ikke er aktieindkomst, men derimod kapitalindkomst efter kursgevinstloven.

 

Faktum

En modtager havde fået tildelt aktieoptioner som led i den pågældendes ansættelse hos en amerikansk virksomhed.  Disse aktieoptioner valgte modtageren at udnytte gennem en såkaldt ”exercise and sell” transaktion. En ”exercise and sell” transaktion betyder, at modtageren udnyttede optionerne samtidig med at aktierne blev solgt til tredjemand. Fordelen ved denne fremgangsmåde er bl.a., at modtageren ikke skal have penge op af lommen og således erhverver ret til en avance samme dag, som modtageren beslutter at udnytte optionerne. Modtageren får således udbetalt et beløb svarende til forskellen mellem udnyttelseskursen og salgskursen.

 

Det juridiske grundlag

Det følger af ligningsloven, at visse aktieoptioner først beskattes, når de udnyttes og ikke ved tildeling. Aktieavancebeskatningsloven (”ABL”) finder anvendelse på avancer opnået ved afståelse af aktier. Denne type avance beskattes som aktieindkomst. Hertil gælder de særlige regler for beskatning af finansielle kontrakter , der bl.a. finder anvendelse på avancer ved aftaler om købe- og salgsretter, dvs. optioner. Disse særregler finder ikke anvendelse på aftaler om køb og salg af aktier, såfremt denne aftale kun kan opfyldes ved levering af aktierne, og aftalen ikke kan afstås. I forbindelse med særreglernes vedtagelse blev det forklaret, at såfremt en aktieoption gennemføres ved differenceafregning, anses kravet om levering ikke for opfyldt.

 

Landsrettens afgørelse

Landsretten bemærkede indledningsvist, at salget af aktierne, som modtageren havde fået ved udnyttelsen af aktieoptionen, skete i umiddelbar forlængelse af denne udnyttelse. Derfor måtte udnyttelsen og det samtidige salg anses for at være en og samme transaktion.

 

Eftersom modtageren ikke skulle finansiere ”exercise and sell” transaktionen, idet der blev foretaget differenceafregning mellem udnyttelseskursen og salgsprisen, fandt landsretten, at modtageren aldrig havde været reel ejer af aktierne. Eftersom transaktionen blev gennemført ved, at modtageren alene modtog den nævnte difference, fandt landsretten ikke, at kravet om levering var opfyldt. Dermed fandt særreglerne og ikke ABL anvendelse, og avancen skulle derfor beskattes som kapitalindkomst.

 

Afgørelsens konsekvenser

Modtagere af aktieoptioner må i fremtiden være opmærksomme på, hvorledes de vælger at udnytte disse. Udnyttelse gennem en ”exercise and sell” transaktion, som den der forelå i sagen, vil føre til at avancen vil blive beskattet efter KGL som kapitalindkomst. Men en sådan skattemæssig behandling er ikke nødvendigvis begrænset til denne type transaktioner. Såfremt modtageren ikke skal finansiere udnyttelsen, eller såfremt salget af aktierne sker som en naturlig og nødvendig del af udnyttelsen, vil en avance alt andet lige ligeledes blive beskattet efter de særlige regler for beskatning af finansielle kontrakter. Dette er ikke nødvendigvis negativt for modtageren, men det er vigtigt, at man er opmærksom på disse konsekvenser.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om afgørelsen, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).  


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.