Vandværk benævnt interessentskab anset for at være selvstændigt skattesubjekt

Dato 15 apr. 2010

Skatterådet har ved bindende svar offentliggjort den 24. februar udtalt, at et vandværk, der iht. sine vedtægter var et interessentskab (”I/S”), efter Selskabsskatteloven (”SEL”) var et selvstændigt skattesubjekt. Vandværket, og ikke dets medlemmer, var således skattepligtig af vandværkets indtægter.

 

Sagen kort

Et vandværk betegnede sig i sine vedtægter som et I/S og havde ca. 2400 interessenter. Ved lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold ændredes SEL således, at vandværket overgik fra skattefritagelse til skattepligt. Herefter opstod problemet om, hvorledes vandværket skulle beskattes. Vandværket ønskede at blive beskattet som et selvstændigt skattesubjekt for på den måde at undgå, at beskatning i stedet fandt sted hos den enkelte selskabsdeltager efter de almindelige regler om beskatning af I/S’er.

 

Det juridiske grundlag

Tidligere var visse vandværker undtaget skattepligten. Vandværker, der er omfattet af loven, er siden udtrykkeligt blevet gjort skattepligtige

 

Uanset at vandværket formelt betegnes som interessentskab, anlagde Skatterådet en konkret vurdering af det pågældende I/S´ faktiske virke ved bedømmelsen af, om det skal deltagerbeskattes eller ej.

 

I praksis taler følgende momenter for deltagerbeskatning (I/S):

 

 • Den enkelte deltager hæfter personligt (og solidarisk) for sammenslutningens forpligtelser
 • Der er få deltagere 
 • Under hele interessentskabets levetid forbliver deltagerne de samme
 • Alle væsentlige beslutninger kræver énstemmighed blandt deltagerne
 • Optagelse af en ny deltager betragtes som stiftelse af nyt interessentskab, ligesom en deltagers udtræden betragtes som opløsning af det bestående og stiftelse af nyt interessentskab
 • Den udtrædende har krav på en ideel anpart af interessentskabets aktiver
 • Sammenslutningen har et rent erhvervsmæssigt formål.

Momenter der taler for, at den pågældende sammenslutning er et selvstændigt skattesubjekt er derimod, om:

 

 • Der er begrænset hæftelse for den enkelte deltager
 • Der er mange deltagere
 • Deltagerkredsen skifter
 • Sammenslutningen styres af en bestyrelse, en generalforsamling og lignende
 • En deltagers udtræden er uden retslig betydning for sammenslutningens beståen
 • Sammenslutningens overordnede formål er af ideel karakter. En eventuel erhvervsmæssig virksomhed drives for at fremme det ideelle formål.

Skatterådets afgørelse

Indledningsvist bemærkede Skatterådet, at deltagerkredsen på 2400 interessenter måtte anses for at være stor. Endvidere fulgte det af vandværkets vedtægter, at deltagerkredsen er skiftende som følge af køb og salg af de grunde, vandværket forsyner. Disse transaktioner har ikke indflydelse på vandværkets virke.

 

Ved udtræden har deltagerne ikke krav på en del af vandværkets formue. Skatterådet anførte at i henhold til praksis, tillægges dette moment særlig vægt.

 

Skatterådet bemærkede videre, at vandværket ledes af en generalforsamling, som også foretager valg til bestyrelsen.

 

Afslutningsvist noterede Skatterådet, at vandværkets formål er at levere vand til de tilsluttede ejendomme til den lavest mulige pris. Således er vandværket ikke oprettet med henblik på erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor dets formål må betragtes som ideelt.

 

Alle disse nævnte momenter talte for at betragte vandværket som et selvstændigt skattesubjekt.

 

Der var således en klar overvægt af momenter, der talte for at anse vandværket som et selvstændigt skattesubjekt. Som følge heraf konkluderede Skatterådet derfor, at vandværket måtte anses for at være et selvstændigt skattesubjekt og at vandværket derfor skulle beskattes som et sådant.

 

Afgørelsens konsekvenser

Afgørelsen illustrerer anvendelsen af de praksisudviklede principper for afgrænsningen af selvstændige skattesubjekter over for transparente enheder. At private parter har anvendt en given betegnelse, f.eks. kaldt et vandværk for et I/S, er således ikke af afgørende betydning for den skattemæssige stilling.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om afgørelsen, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).  


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.