Aflønning i den finansielle sektor

Dato 15 apr. 2010

Kommissionen har den 29. april 2009 fremlagt en henstilling med rammer for aflønningspolitikken i den finansielle sektor.

 

Økonomi-og erhvervsministeren nedsatte i forlængelse heraf en arbejdsgruppe, Arbejdsgruppen om Aflønning inden for den Finansielle Sektor (herefter ”Arbejdsgruppen”), hvis arbejde bestod i at fremsætte konkrete forslag til implementeringen af Kommissionens henstilling.

 

Arbejdsgruppen har den 25. januar 2010 fremsendt sine forslag vedrørende implementering af Kommissionens henstilling om aflønning i den finansielle sektor.

 

Konklusion

De fremtidige løsninger har flere centrale områder:

 

Beslutningsprocedurerne omkring lønfordelingen mellem fast løn og bonusløn bliver strammet op.

 

Større bonusbeløb baseres på resultater over en længere periode.

 

Mindst 60 % af den variable løndel skal udbetales over tre år.

 

Der skal være større klarhed og retningslinjer omkring bonusudbetalingen.

 

Finanstilsynet får til opgave at føre tilsyn med finansielle virksomheders aflønningspolitik.

 

Reglerne kommer både til at omfatte børsnoterede og ikke-noterede finansielle virksomheder.

 

Referat

EU-Kommissionen fremlagde den 29. april 2009 en henstilling med rammer for aflønningspolitikken i selskaber inden for den finansielle sektor.

 

Det skal først bemærkes, at de henstillinger Kommissionen fremlægger ikke er juridisk bindende. Arbejdsgruppen forventer dog, at Kommissionens henstillinger senere bliver en del af den europæiske regulering, hvorfor Danmark (ifølge Arbejdsgruppen), der alligevel ønsker at ændre sin egen regulering, først som sidst bør tage stilling til Kommissionens henstillinger.

 

Henstillingen omhandler risikoaspektet ved bonusaflønning og fokuserer på at skabe en balance mellem medarbejderens personlige mål og den finansielle virksomheds langsigtede interesser, og at medarbejderens bonusaflønning derfor ikke må tilskynde til overdreven risikotagning.

 

Det er på denne baggrund, at Arbejdsgruppen har fremlagt sine anbefalinger.

 

Arbejdsgruppen har konkluderet inden for tre områder:

 

Efterlevelse af Komiteen for God Selskabsledelses anbefalinger for børsnoterede selskaber omkring lønpolitik.

 

Efterlevelse af lønpolitik anbefalet af Finansrådet, Forsikring & Pension, Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Finanssektorens Arbejdsgiverforening.

 

Ændring af § 71 i Lov om Finansiel Virksomhed således at de finansielle virksomheder skal sikre, at de har en lønpolitik, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring, og at denne kan påses af Finanstilsynet.

 

Helt overordnet gælder Kommissionens henstilling for ansatte i finansielle virksomheder, der er nævnt i Lov om Finansiel Virksomhed. Ansatte, der er ansat efter en overenskomst, vil efter Arbejdsgruppens opfattelse ikke blive normeret af henstillingen, medmindre de har aflønningsformer, der går ud over de rammer, der er fastsat i henhold til overenskomsterne, herunder betydelige bonusser. De berørte ansatte skal have en væsentlig materiel betydning for den enkelte virksomheds risikoprofil.

 

Efterlevelse af Komiteen for God Selskabsledelses anbefalinger

Den første del af Arbejdsgruppens forslag vedrører efterlevelse af anbefalingerne fra Komiteen for god Selskabsledelse.

 

Komiteen for God Selskabsledelse er en komite, der fastsætter, hvilket normer for god selskabsledelse, der gælder for børsnoterede virksomheder.

 

Komiteen har givet en foreløbig anbefaling for god selskabsledelse, og Komiteen forventer at afslutte arbejdet ultimo april 2010.

 

I det nye forslag indgår blandt andet:

 

  • at generalforsamlingen godkender en vederlagspolitik for det øverste ledelsesorgan og direktionen
  • at vederlagspolitikken skal være klar og tydelig
  • at der fastsættes maksimale fratrædelsesgodtgørelser
  • at der lægges op til mulighed for tilbagebetaling af variable løndele (herunder bonusser) i helt særlige tilfælde
  • at alle børsnoterede finansielle virksomheder skal følge anbefalingerne efter ”comply or explain” princippet

Selvom Komiteens anbefalinger kun er gældende for børsnoterede institutter reguleret efter Lov om Finansiel Virksomhed, gør kodekset fra de fem organisationer, at anbefalingerne også gælder for ikke-børsnoterede institutter.

 

Efterlevelse af lønpolitik fra de fem brancheorganisationer

Den anden del af Arbejdsgruppens anbefalinger omhandler efterlevelse af lønpolitikken fremlagt af Finansrådet, Forsikring og Pension, Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Finanssektorens arbejdsgiverforening.

 

De fem organisationer har fremlagt et kodeks, som brancheorganisationens medlemmer skal følge.

 

Helt generelt kan siges, at det vil fremgå af kodekset, at branchen bør følge anbefalingerne om aflønning fra Komiteen for God Selskabsledelse, også selv om virksomheden ikke er børsnoteret, i det omfang anbefalingerne er relevante for ikke-børsnoterede finansielle virksomheder.

 

Kodekset har blandt andet til formål at sikre, at virksomheden har en politik:

 

  • der er forsvarlig og effektiv med henblik på risikostyring og som ikke tilskynder overdreven risikotagning
  • der er i overensstemmelse med virksomhedens forretningsstrategi og harmonerer med principperne om beskyttelse af kunder og investorer i forbindelse med udførelsen af tjenesterne
  • der understøtter en effektiv form for virksomhedsstyring

Kodekset skal gælde for risikotagere, det vil sige a) den øverste ledelse, b) ledelsen, der foretager eller godkender handel med finansielle instrumenter, c) ledelsen, som investerer virksomhedens egne midler og d) ledere af aktuarfunktioner.

 

Desuden vil kodekset indeholde krav til lønpolitikken, som skal være udformet sådan, at den afværger interessekonflikter.

 

Kodekset skal herudover sikre en passende balance mellem faste og variable løndele, herunder en tilstrækkelig høj fast løn.

 

Sidst vil kodekset indeholde bestemmelser om, at medarbejdere skal have kendskab til de generelle principper i lønpolitikken.

 

Ændring af Lov om Finansiel Virksomheds § 71

Den sidste tredjedel af Arbejdsgruppens anbefalinger omhandler en ændring af Lov af Finansiel Virksomheds § 71.

 

Den gældende Lov om Finansiel Virksomheds § 71 indeholder bestemmelser om krav til effektive former for virksomhedsstyring, klar organisatorisk struktur med en veldefineret, gennemskuelig og konsekvent ansvarsfordeling samt effektive procedurer til at identificere og overvåge risici virksomheden kan udsættes for.

 

Ændringen kommer til at bestå i en opgradering af ”effektive former for virksomhedsstyring”, således at dette bliver bestemmelsens overordnede princip.

 

Derudover foreslår Arbejdsgruppen, at der indsættes en bestemmelse om, at Finanstilsynet skal sikre, at finansielle virksomheder har en lønpolitik, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. 

 

Under dette punkt er det foreslået, at mindst 60 % af den variable løndel skal udbetales over tre år.

 

Desuden skal udbetalingen af bonusser baseres på resultater over en længere periode.

 

Finanstilsynet skal derved overvåge nye sagsområder.

 

Med ovenstående vurderer Arbejdsgruppen, at retstillingen vil være i overensstemmelse med Kommissionens henstilling.

 

Arbejdsgruppens anbefalinger er blevet præsenteret for partierne bag kreditpakken, men der er på nuværende tidspunkt ikke opnået politisk enighed om, hvordan aflønning og bonus skal reguleres i den finansielle sektor.

 

En endelig model afventer således fortsat.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om arbejdsgruppens anbefalinger om aflønning inden for den finansielle sektor, er du velkommen til at kontakte advokat Claus Molbech Bendtsen (cmb@mwblaw.dk), advokatfuldmægtig Lotte Witt (lwi@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Pinar Gökcen (pgo@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.