Opgørelse af løn i fratrædelsesaftale

Dato 12 apr. 2010

Medarbejderen havde været ansat i virksomheden i 8 år, da virksomheden besluttede at lukke sine aktiviteter i Danmark. Medarbejderen havde ved sin ansættelse forhandlet sig til en individuel fratrædelsesaftale. Spørgsmålet i sagen var, hvorvidt begrebet løn i medarbejderens fratrædelsesaftale skulle forstås som grundløn eller som grundløn med yderligere tillæg af lønaccessorier som pension, bonus og fri telefon.

 

Sagen kort

I forbindelse med at virksomheden i efteråret 2007 lukkede sine aktiviteter i Danmark, blev der forhandlet en fratrædelsespakke med samtlige medarbejdere ved kollektive forhandlinger. I denne var det udtrykkeligt bestemt, at fratrædelsesgodtgørelsen skulle beregnes på baggrund af grundlønnen. Medarbejderen, der anlagde sagen, fik under de kollektive forhandlinger at vide, at han som følge af fratrædelsespakken ikke ville blive stillet ringere end de vilkår om fratrædelsesgodtgørelse, som var indeholdt i hans ansættelseskontrakt. Sagen vedrørte derfor den individuelle aftale vedrørende fratrædelsesgodtgørelse mellem medarbejderen og virksomheden og ikke den kollektive fratrædelsespakke.

Sagen drejede sig om, hvorvidt begrebet løn i den pågældende bestemmelse om fratrædelsesgodtgørelse i ansættelseskontrakten alene skulle forstås som grundløn, eller som grundløn omfattende lønaccessorier som pension, bonus og værdi af fri telefon. Forholdet var ikke afklaret i medarbejderens ansættelseskontrakt, men begrebet løn stod flere steder nævnt uden videre angivelse af ordets reelle betydning. Enkelte steder blev begrebet grundløn dog benyttet sammen med begrebet løn. 

 

Det juridiske grundlag

Ifølge reglerne i Funktionærlovens (herefter ”FUL”) § 2a skal der ved beregning af en fratrædelsesgodtgørelse medregnes bonus, værdi af fri bil, værdi af fri telefon, kost og bolig, pension samt øvrige lønaccesorier.

Det var dog i sagen uomtvistet, at FUL § 2a ikke skulle finde anvendelse, idet sagsøger ikke havde været beskæftiget hos arbejdsgiver i mere end 12, 15 eller 18 år. Spørgsmålet i sagen var herefter, hvorvidt FUL § 2a kunne anvendes som fortolkningsbidrag til den konkrete aftale.

 

Østre Landsrets afgørelse

Østre Landsret frifandt virksomheden med den begrundelse, at begrebet løn flere steder i fratrædelsesaftalen stod nævnt i sammenhæng med begrebet grundløn, og at det i ansættelsesaftalen stod, at fratrædelsesgodtgørelsen svarede til 12 måneders løn til medarbejderens slutlønsats. Som følge af Østre Landsrets aftalefortolkning fik medarbejderen ikke medhold i, at slutlønsatsen i denne konkrete aftale inkluderede lønaccessorier.

Østre Landsret afviste således at anvende FUL § 2a som fortolkningsbidrag, eftersom retten til fratrædelsesgodtgørelsen udsprang af ansættelsesaftalen og ikke af FUL. Østre Landsret lagde dermed en almindelig aftalefortolkning til grund for sagen.

Det kan således udledes af dommen, at funktionærlovens principper ikke anvendes som fortolkningsbidrag i tilfælde, hvor individuelle aftaler ikke støtter ret på funktionærlovens regler.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om indgåelse og fortolkning af fratrædelsesaftaler, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk), eller advokatfuldmægtig Lotte Witt (lwi@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.