Bankpakke III

Dato 9 apr. 2010

Indledning

Den 24. marts udsendte Økonomi- og Erhvervsministeren et lovforslag til høring efter aftale med hans forligskreds i Folketinget. Dette lovforslag fik hurtigt det populære navn ”Bankpakke III”, hvorfor det også skal kaldes dette i det følgende.


Helt grundlæggende består Bankpakke III af tre initiativer. For det første skal Finansiel Stabilitet A/S fortsat kunne indgå frivillige overtagelsesaftaler med nødlidende pengeinstitutter, der af Finanstilsynet har fået fastsat en frist til at overholde kapitalkravene efter lov om finansiel virksomhed (herefter ”FIL”) § 225, stk. 1. Bankpakken indeholder herefter bestemmelser om de nærmere omstændigheder for disse overtagelser, hvoraf de mest centrale skal gennemgås i dette notat.


Det andet initiativ omhandler en omstrukturering af Indskydergarantifonden (herefter ”Fonden”), således at den nu skal oprette en isoleret afdeling for afvikling. Denne afviklingsafdeling skal stille en tabskaution overfor Finansiel Stabilitet A/S for et eventuelt tab, som Finansiel Stabilitet A/S måtte lide i forbindelse med kapitaliseringen af og tilførsel af likvider til det datterselskab, der skal overtage et nødlidende pengeinstitut. Desuden skal Indskydergarantifonden garantere privat- og erhvervsindskyderes første 100.000 euro, hvorimod alt over dette beløb ikke nødvendigvis er dækket, jf. forslagets § 16 i, stk. 2, som er gennemgået nedenfor.


Det tredje og sidste initiativ ved Bankpakken omhandler pengeinstitutternes interne systemer, således at de kan reagere hurtigt og effektivt, når en krisesituation er forestående.

Finansiel Stabilitet A/S

Først skal den foreslåede procedure for Finansiel Stabilitet A/S’s overtagelse af det nødlidende pengeinstituts gennemgås, hvorefter det skal beskrives, hvor stort beløb indskyderne er sikret og hvem der sikrer dem.


Efter den foreslåede § 16 e i lov om finansiel stabilitet skal Finansiel Stabilitet A/S deltage i afviklingen af et nødlidende pengeinstitut, der har tilladelse til at drive pengeinstitut efter FIL. Således ændres Finansiel Stabilitet A/S’s rolle ikke markant, men Bankpakken sørger for at Finansiel Stabilitet fortsætter også efter den 30. september 2010.


Finansiel Stabilitet A/S skal oprette et datterselskab, som skal overtage det nødlidende pengeinstituts aktiver og foretage en kontrolleret afvikling heraf. Pengeinstituttet går herefter konkurs, mens datterselskabet sørger for at kunderne bliver betjent. Med kontrolleret afvikling skal forstås, at datterselskabet skal forsøge at afhænde de eksisterende kunder ved at hjælpe kunderne til at finde nye pengeinstitutter. Desuden må der ikke foretages aggressiv markedsføring eller i øvrigt konkurreres på markedet.


Efter den foreslåede § 16 f skal et nødlidende pengeinstitut, der har fået fastsat en frist efter FIL § 225 til at overholde kapitalkravene[1], således hurtigst muligt og inden seks timer efter, at pengeinstituttet er gjort bekendt med fristen, træffe beslutning om og meddele Finanstilsynet, om pengeinstituttet, hvis det ikke kan tilvejebringe den foreskrevne kapital inden for fristen, vil lade sig afvikle af Finansiel Stabilitet A/S efter afviklingsordningen eller de ”klassiske” ophørsmetoder såsom betalingsstandsning eller konkurs efter kapital 15 i FIL. Beslutningen er altså frivillig.


Såfremt (1) Finanstilsynet har meddelt en frist, (2) det nødlidende selskab har truffet beslutning om afvikling gennem Finansiel Stabilitet A/S og (3) kapitalkravene ikke er overholdt ved fristens udløb, skal det nødlidende pengeinstitut straks indgå en aftale med Finansiel Stabilitet om overdragelse af pengeinstituttets aktiver mv., jf. den foreslåede § 16 g, stk. 1. Overtagelsessummen skal foreløbigt aftales af Finansiel Stabilitet A/S og det nødlidende pengeinstitut. Afgørelsen om den endelige overtagelsessum foretages af to revisorer, jf. § 16 g, stk. 9. Metoder til beregningen af summen er også beskrevet i bestemmelsen og dens forarbejder. Det er hvis banken ikke opfylder kapitalkravene efter udløb af fristen man skal indgå aftale med Finansiel Stabilitet.


Straks efter den foreløbige overdragelse af pengeinstituttet skal der udstedes et præklusivt proklama med en frist på 12 uger, jf. den foreslåede § 16 h.


Den danske statsgaranti på alle indlån udløber den 30. september 2010. Til gengæld er nu de fleste almindelige indskydere dækket af Fondens garanti, hvor dækningsgrænsen er et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kroner). Det vil sige, at de første 100.000 euro er dækket af fonden. Her skal bemærkes, at det altid har været meningen, at de første 100.000 euro skulle dækkes og dette ikke er et resultat af Bankpakken. Det er dog stadig relevant at nævne i forbindelse med bankpakken. Det vil sige, at skylder man 1 million kroner og har indestående på 1.750.000 kr., så modregnes 1 million kroner, og man er garanteret kr. 750.000.


Såfremt en indskyder har indskudt mere end 100.000 euro i det nødlidende pengeinstitut, vil indskyderen ud over dækningen kunne disponere over et beløb svarende til en procentdel af forskellen mellem Fondens garanti og indskyderens dækning, jf. forslaget til § 16 i, stk. 2. Bemærkningerne til bestemmelsen giver et eksempel på dette:


Et nødlidende pengeinstitut kan kun dække 40 % af de simple kreditorers samlede krav. Finansiel Stabilitet A/S’s datterselskab overtager derfor kun 40 % af disse krav samt alle aktiver. En kunde, der har et indskud på en million kroner vil af Fonden blive garanteret de 750.000 af dem. Der resterer således 250.000 kroner. Af dem vil 40 % (100.000 kroner) blive stillet til rådighed for kunden af Finansiel Stabilitet A/S’s datterselskab og garanteret af Fonden. Det resterende beløb kan kunden anmelde i konkursboet efter det nødlidende pengeinstitut. Det er altså en for kunden fordelagtig sammensætning, der opfylder politikkernes ønske om større tiltro til pengeinstitutternene.  Det er altså datterselskabet, der udbetaler det garanterede beløb til kunderne og datterselskabet indtræder datterselskabet i indskydernes krav, jf. forslag til § 16 i, stk. 3.


Indskydergarantifonden

Fonden skal stille en tabskaution over for Finansiel Stabilitet A/S, såfremt et datterselskab til Finansiel Stabilitet A/S overtager et pengeinstitut med henblik på afvikling, jf. forslag til ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer § 2 a. Kautionen skal dække et eventuelt tab, som Finansiel Stabilitet A/S måtte lide i forbindelse med kapitaliseringen af og tilførsel af likviditet til det overtagende datterselskab samt et eventuelt underskud i datterselskabet som følge af afviklingen.


Dermed sikres at Finansiel Stabilitet A/S (og dermed staten) ikke lider økonomisk tab, da disse er kautioneret af Fonden (og dermed den finansielle sektor).


Til at stille denne tabskaution skal Fonden oprette en separat afviklingsafdeling. På den måde sikres, at de penge, der er øremærket til indskydergarantien, ikke bliver sammenblandet med de penge, der er øremærket til tabskautionen. Det er centralt for lovgiver, at der er ”vandtætte skodder” mellem afviklingsafdelingen og Fondens andre afdelinger. Afviklingsafdelingens separate formue skal udgøre mindst 3,2 milliarder kroner. Formuen skal dog kun bestå af indeståelser fra de bidragspligtige pengeinstitutter, jf. forslag til lovens § 7, stk. 2, 3. pkt.  Der er således ingen likvider midler i formuen, men de bidragspligtige pengeinstitutter er forpligtede til at yde de midler, der skal til for, at afviklingsafdelingen kan overholde tabskaution.


Krav til interne systemer

Det fremgår af forslaget til lov om Finansiel Stabilitet § 16 f, stk. 2, at det nødlidende pengeinstitut straks efter en truffet beslutning om afvikling efter afviklingsordningen, skal igangsætte de tiltag, der muliggør en hurtigere overdragelse af aktiverne til Finansiel Stabilitet A/S’s datterselskab.


For at støtte dette indeholder Bankpakke III også et forslag til en ny bestemmelse i FIL. I en ny § 245 a fremgår således, at pengeinstituttet skal sikre, at de har så effektive sagsgange og systemer, at det enkelte pengeinstitut inden for 24 timer kan tilvejebringe nødvendige oversigter og oplysninger og indskuds- og udlånskonti mv., når en krisesituation er forestående.


Finanstilsynet bliver i forslag til § 245 a, stk. 2 bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for, hvordan og hvorledes pengeinstitutterne skal opbygge deres interne systemer og hvilke oplysningstyper, som skal fremlægges inden for 24 timer.


Således vil der være hurtigere sagsgange, når et nødlidende pengeinstitut skal overdrages til et datterselskab af Finansiel Stabilitet A/S.


Tidshorisont

Lovforslaget er sendt i høring sidst i marts og forventes fremsat i midten af april. Således bør forslaget være vedtaget inden udløbet af Bankpakke 1 den 1. oktober 2010.


 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om bankpakkerne eller solvenskravene, er du velkommen til at kontakte advokat Claus Molbech Bendtsen (cmb@mwblaw.dk) eller trainee Ted Rosenbaum (tro@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.[1] For nærmere beskrivelse af kapitalkravene se Bendtsen & Rosenbaum, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 4/2009, s. 319.