Introduktion til lovforslaget til en ny spillelov

Dato 8 apr. 2010

Den 12. februar 2010 blev et lovforslag til en ny Spillelov sendt i høring.

 

Lovforslaget indeholder regler, der skal liberalisere det monopoliserede spillemarked. I dag er det danske spillemarked reguleret således, at foruden visse alment velgørende organisationer samt statskontrollerede selskaber er kommercielle aktører udelukket. Lovforslaget er en del af en lovpakke, der også indeholder lovforslag til en Spilleafgiftslov, en Spiludlodningslov og en lov om Danske Spil A/S.

 

Det endelige lovforslag forventes at blive fremsat for Folketinget i marts 2010, og forventes at træde i kraft d. 1. januar 2011.

 

Lovforslaget indeholder regler, der regulerer mange forskellige aspekter af spillemarkedet. Nærværende notat vil fokusere på lovforslagets definitioner af de forskellige former for spil, som omfattes af lovforslaget samt de indeholdte regler om tilladelser for udbydere af de omfattede former for spil.

 

Definitionen af spil

Spil, der udbydes eller arrangeres her i landet, er omfattet af lovforslaget. Spil defineres og inddeles i tre hovedområder: Lotteri, kombinationsspil og væddemål.

 

Lotteri er defineret som aktiviteter, hvor en deltager kan opnå chance for at vinde en gevinst, og hvor gevinstchancen i spillet udelukkende beror på tilfældighed. Eksempler herpå er Lotto, Joker, klasselotterier, bingo og skrabespil.

 

Kombinationsspil er defineret som aktiviteter, hvor en deltager kan opnå en chance for at vinde en gevinst, og hvor gevinstchancen i spillet beror på en kombination af færdighed og tilfældighed. Eksempler herpå er bridge, poker, backgammon, whist og gættekonkurrencer hvor konkurrencen afgøres ved lodtrækning. Såfremt et spil, der udelukkende beror på færdighed, tilføres et element af tilfældighed ved udpegelse af vinderen, eksempelvis ved trækning mellem de dygtigste spillere, vil dette ligeledes kunne anses som et kombinationsspil.

 

Væddemål er defineret som aktiviteter, hvor en deltager kan opnå en chance for at vinde en gevinst, og hvor der væddes om enten resultatet af et væddeløb, en sportskamp eller anden fremtidig begivenhed eller indtræden af en hændelse.

 

Tilladelse til spiludbud

For at kunne udbyde spil, som defineret af lovforslaget, kræves tilladelse. Tilladelser gives af Spillemyndigheden. Undtaget fra kravet om tilladelse er spil, hvor deltagerne ikke betaler nogen indsats. Ydermere kræves ikke tilladelse, hvor dette er særligt hjemlet i lovforslaget eller anden lovgivning.

 

Muligheden for at få tilladelse afhænger af, hvilken form for spil der er tale om. Tilladelse til visse former for spil gives eksklusivt til kun én udbyder, hvorimod tilladelse til andre former for spil kan gives til et ubestemt antal udbydere. Varigheden af de forskellige tilladelser varierer ligeledes, og visse kan gives på ubestemt tid.

 

Da visse former for spil minder om hinanden, fastslår lovforslaget i mange tilfælde, at en tilladelse ikke kan bruges til at udbyde andre former for spil end dem, tilladelsen specifikt er givet til.

 

Lovforslaget indeholder ni forskellige former for tilladelse. Disse er som følger:

 

 • Tilladelse til udbud af lotteri. Lovforslaget foreslår, at tilladelse gives eksklusivt til én udbyder for ubestemt tid. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at tilladelsen foreslås givet til Danske Spil A/S, som op til lovforslagets ikrafttræden har haft tilladelsen til at udbyde lotteri ifølge Tips og Lottoloven. De former for lotteri, der vil blive omfattet af tilladelsen, er Lotto, skrabespil, Joker, Keno, Online Bingo og Boxen.
 • Tilladelse til udbud af klasselotteri. Denne tilladelse vil ikke være eksklusiv, og gives for en periode på enten op til ti år eller for ubestemt tid. I dag er der givet tre tilladelser til klasselotteri til henholdsvis Det Danske Klasselotteri A/S, Landbrugslotteriet og Varelotteriet. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at Det Danske Klasselotteri foreslås givet licens for ubestemt tid. De to andre nugældende tilladelser udløber henholdsvis i år 2019 og 2016.
 • Tilladelse til udbud af almennyttigt lotteri. Denne tilladelse vil ikke være eksklusiv. Ifølge cirkulære nr. 147 af 1. august 1994 er det i dag alene foreninger hjemmehørende i Danmark, der kan få tilladelse, men bemærkningerne til lovforslaget foreslår at ophæve dette, således det bliver muligt for enhver almennyttig forening, der har til formål at afholde lotterier til fordel for et velgørende formål, at få tilladelse.
 • Tilladelse til udbud af væddemål. Denne tilladelse vil ikke være eksklusiv, og gives for en periode på op til fem år. Bemærkningerne til lovforslaget foreslår, at markedet skal være åbent for nye kommercielle aktører, således det er muligt for disse at få tilladelse til at udbyde både landbaserede og online væddemål. Der er ikke fastsat nogen specifikke former for væddemål i bestemmelserne, hvilket åbner for mange muligheder. Dog gælder visse begrænsninger. Omfattet vil f.eks. være almindeligt væddemål på faste odds, Live Betting samt landbaseret Trackside mv.
 • Tilladelse til udbud af heste- og hundevæddemål. Lovforslaget foreslår, at tilladelsen gives eksklusivt til én udbyder for ubestemt tid. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at tilladelsen foreslås givet til Danske Spil A/S, som op til lovforslagets ikrafttræden under navnet ”Dantoto” har haft tilladelsen til at udbyde heste- og hundevæddemål ifølge Tips og Lottoloven.
 • Tilladelse til udbud af lokale puljevæddemål. Denne tilladelse vil ikke være eksklusiv og gives for en periode på op til tre år. Cykelløb på bane, hundevæddeløb på væddeløbsbane, kapflyvning med duer og hestevæddeløb vil være omfattet af tilladelsen. Bestemmelserne om lokale puljevæddemål er en sammenskrivning og omformulering af §§ 1 og 1A, stk. 1 i Lov om Lokale Totalisatorspil, og der er ikke tilsigtet nogen ændringer.
 • Tilladelse til oprettelse og drift af landbaseret kasino. Denne tilladelse vil ikke være eksklusiv og gives for en periode på op til ti år. Tilladelsen vil omfatte oprettelse og drift af kasino, der udbyder roulette, baccarat, punto banco, black jack, poker og spil på gevinstgivende spilleautomater. For at kunne få tilladelsen skal udbyderen opfylde visse organisatoriske krav.
 • Tilladelse til spiludbud i online kasino. Denne tilladelse vil ikke være eksklusiv og gives for en periode på op til fem år. Tilladelsen vil omfatte kombinationsspil, roulette og gevinstgivende spilleautomater i et online kasino. Som udgangspunkt foreslås, at det skal være muligt at udbyde de spil, som er almindeligt forekommende i landbaserede og online kasinoer, f.eks. roulette, poker, black jack og gevinstgivende spilleautomater. Herudover foreslås det, at tilladelsen tillige vil omfatte udbud af de online kombinationsspil, som Danske Spil i dag udbyder (kaldet “Zezam fællesspil”), f.eks. whist, hjerterfri, yatzy og ludo, såvel som andre spil som bridge og backgammon. Af bemærkninger til lovforslaget fremgår endvidere, at udbydere af online poker skal have mulighed for at udbyde pokerspil, hvor danskere kan spille imod spillere fra andre lande i et åbent netværk, for dermed at kunne skabe et pokernetværk med et stort cashflow. Spillene i disse netværk skal overholde dansk lovgivning, kontrolleres af Spillemyndigheden og udbyderen skal betale afgift af den del af indsatsen fra spillene, der relaterer sig til danske kunders spil.
 • Tilladelse til udbud af gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer. Denne tilladelse vil ikke være eksklusiv. Tilladelsen vil omfatte opstilling samt drift af sådanne automater i spillehaller og restaurationer med alkoholbevilling. For så vidt angår spillehaller vil tilladelsen blive givet enten for en periode på op til fem år eller på ubestemt tid, men tilladelse kan ikke gives, hvis politiet gør indsigelse af ordensmæssige grunde. For så vidt angår restaurationer gælder tilladelsen så længe, restaurationen har en alkoholbevilling, men der må maksimalt opstilles tre automater pr. restauration. Herudover vil gælde visse regler om gevinstudbetaling, udbud af andre former for spil, adgangskrav mv.

Betingelser for at opnå tilladelse til spiludbud

Efter lovforslaget kan tilladelse gives til personer, selskaber, foreninger, fonde og lignende.

 

Lovforslaget opstiller visse krav, som personer skal kunne opfylde for at få tilladelse.

 • Personer skal være mindst 21 år gamle.
 • Personer må ikke være under værgemål eller samværgemål efter Værgemålslovens §§ 5 og 7.
 • Personer må ikke have indledt rekonstruktionsbehandling, indgivet begæring om tvangsakkord, konkurs eller gældssanering eller være under rekonstruktionsbehandling, konkursbehandling, gældssanering eller tvangsakkord.
 • Personer må ikke være sigtede eller dømt for et strafbart forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug af adgangen til at drive virksomhed med eller arbejde med spil.
 • Personer må ikke have ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. Tilfælde, hvor der er indgået en afdragsordning, eller hvor der er stillet sikkerhed for gælden, er ikke omfattet.
 • Selskaber, foreninger, fonde og lignende skal opfylde de samme krav som personer, dog med undtagelse af kravene om alder samt værgemål/samværgemål, da disse er irrelevante. Direktions- og bestyrelsesmedlemmer skal dog opfylde samtlige krav, som stilles til personer.
 • Tilladelse kan gives til selskaber, der er etableret her i landet eller i et andet EU/EØS land. Tilladelse kan ligeledes gives til selskaber, der ikke er etableret her i landet eller i et andet EU/EØS land, såfremt ansøger udpeger en repræsentant med bopæl eller som er etableret her i landet. Denne repræsentant skal godkendes af Spillemyndigheden og opfylde de samme krav som personlige tilladelsesansøgere. Godkendelse kan tilbagekaldes, såfremt visse krav ikke længere opfyldes.

Tilladelse kan kun gives til personer, selskaber, foreninger, fonde og lignende, der kan antages at drive økonomisk forsvarlig spilvirksomhed, og som er fagligt kvalificeret. Tilladelse kan ikke gives, såfremt ansøgeren, direktions- eller bestyrelsesmedlemmer eller andre med bestemmende indflydelse på virksomhedens drift udviser adfærd, der giver grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet forsvarligt.

 

Særlige regler gælder for tilladelse til udbud af lokale puljevæddemål.

 

Der kan fastsættes vilkår for tilladelsen.

 

Spillemyndigheden fører tilsyn og kontrol med personer, selskaber mv., som får tilladelse efter lovforslaget.

 

Spillemyndigheden kan tilbagekalde tilladelser, såfremt indehaveren ikke opfylder kravene fastsat i lovforslaget.

 

Tilladelse kan i visse tilfælde ligeledes bortfalde, f.eks. hvis indehaveren anmoder herom, hvis tilladelsen ikke aktivt er udnyttet inden for visse frister eller hvis indehaveren dør.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om den nye Spillelov, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk)

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.