Hård dom for piratkopiering

Dato 24 feb. 2010

Retten i Viborg har den 4. december 2009 afsagt Danmarks hidtil hårdeste dom for piratkopiering af ophavsretligt beskyttede mærkevarer. Den historisk hårde dom indebar blandt andet en ubetinget fængselsstraf på 2 år kombineret med konfiskation af ca. kr. 6,4 mio. hos den pågældende.


Under sagen var der tillige nedlagt en række erstatningskrav for mere end kr. 60 mio. samlet, heraf ca. kr. 53 mio. fra Louis Poulsen Lightning A/S. Behandlingen af erstatningskravene blev dog udskudt til særskilt civil behandling og er endnu ikke pådømt.

 

Sagen kort

Sagen involverede et selskab og en række personer, der kom i politiets søgelys efter en anmeldelse fra Louis Poulsen Lightning A/S. I forbindelse med den efterfølgende efterforskning kunne det konstateres, at de involverede personer, ud over kopier af pendler til PH-lamper, tillige havde fået produceret et betydeligt antal kopier af Globalknive i Kina med henblik på videresalg i bl.a. Danmark. Det lykkedes de pågældende at få videresolgt en del af kopivarerne, inden politiet i 2005 foretog beslaglæggelse af en flere ton tung container, der indeholdt over 1000 kasser med piratkopierede globaleffekter. Herefter blev der rejst straffesag mod de tiltalte.


Det juridiske grundlag

Det følger af Ophavsretslovens § 2, at ophavsmanden har eneret til at benytte et ophavsretligt beskyttet værk erhvervsmæssigt. Krænkelse af ophavsmandens rettigheder takseres efter Ophavsretslovens § 76, stk. 1, med bøde og kan i skærpende tilfælde tillige takseres med fængselsstraf i op til 6 år efter § 76, stk. 2, jf. Straffelovens § 299b. Der vil eksempelvis være tale om skærpende omstændigheder, såfremt handlingen er foretaget erhvervsmæssigt for at skaffe den pågældende eller andre uberettiget vinding, eller hvis der fremstilles eller blandt almenheden spredes et betydeligt antal eksemplarer.

 

Rettens udtalelse

For alle de omhandlede kopiprodukter gjaldt, at disse til forveksling lignede de originale produkter, og at de små forskelle, som måtte kunne påvises, ikke forstyrrede helhedsindtrykket. Som følge heraf var der risiko for forveksling. Retten konkluderede derfor, at der forelå en krænkelse både af ophavsretten til globaleffekterne og til PH-lamperne.


I sin strafudmåling lagde retten afgørende vægt på mængden af producerede varer, der blev anslået til en samlet markedsværdi på ca. kr. 105 mio. samt den systematiske og erhvervsmæssige måde, hvorpå produkterne var blevet fremstillet. På den baggrund blev overtrædelserne henført under Ophavsretslovens § 76, stk. 2 samt Straffelovens § 299b.


Den ene af de tiltalte blev idømt 2 års ubetinget fængsel og konfiskation af ca. kr. 6,4 mio., svarende til den skønsmæssigt fastsatte vinding. En anden af de tiltalte blev idømt ubetinget fængsel i 1 år og 6 måneder, imens en tredje blev idømt betinget fængsel i 6 måneder.


Konsekvens af dommen

Dommen har fået en del opmærksomhed, navnlig på grund af de usædvanligt hårde straffe. De høje fængselsstraffe skal imidlertid ses i lyset af den professionalisme, hvormed de tiltalte fik fremstillet kopivarerne. Der var således tale om et usædvanligt organiseret og omfattende arbejde med betydelig gevinst for de pågældende.


De tiltalte havde under sagens behandling henvist til, at den kinesiske producent havde oplyst, at denne havde tilladelse til at fremstille originale produkter. Retten afviste denne forklaring med henvisning til, at globaleffekterne alene produceres i Japan. Samtidig henviste retten til den beskedne pris, som de tiltalte havde betalt for de enkelte effekter.


Det må lægges til grund, at den erhvervsdrivende ved handel uden om den oprindelige og/eller officielle ophavsmand har en forpligtelse til at udvise særlig agtpågivenhed og herunder foretage en rationel og objektiv bedømmelse af de oplysninger og omstændigheder, som forligger ved handlen.


Dommen er blevet anket.

 


 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om dommen, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.