Den løbende oplysningsforpligtelse

Dato 17 feb. 2010

En dansk bank blev tvunget til at offentliggøre oplysninger om, at den af Finanstilsynet var blevet pålagt at forbedre sin solvens til trods for igangværende forhandlinger om tilførsel af kapital.

 

Sagen kort

Den 6. oktober 2009 traf Finanstilsynet afgørelse om en dansk banks (”Banken”) individuelle solvenskrav. Efter Finanstilsynets opfattelse var solvenskravet utilstrækkeligt. Finanstilsynet gav i den forbindelse Banken frist til den 3. november 2009, kl. 16:00, til at opfylde solvenskravet. Banken valgte ikke at offentliggøre afgørelsen.

 

Bankens seneste fondsbørsmeddelelse var fra den 16. september 2009. Af meddelelsen fremgik det, at Banken havde søgt om deltagelse i Bankpakke II. Herudover havde Banken anmodet sit revisionsselskab om at gennemgå udvalgte elementer i bankens ansøgningsgrundlag. Ifølge Banken havde denne gennemgang ikke givet anledning til at ændre opfattelsen af Bankens situation.

 

Banken valgte, den 6. oktober 2009, at indbringe Finanstilsynets afgørelse for Erhvervsankenævnet. Banken meddelte ikke Fondsbørsen, at Finanstilsynet havde truffet en afgørelse om, at Bankens individuelle solvenskrav var utilstrækkeligt.

 

Det var Finanstilsynets opfattelse, at Finanstilsynets afgørelse af 6. oktober burde have været meddelt markedet hurtigst muligt i henhold til værdipapirhandelslovens § 27, stk. 1, hvis indhold gennemgås nedenfor.

 

Erhvervsankenævnet stadfæstede Finanstilsynets afgørelse den 29. oktober 2009.

 

Det juridiske grundlag

Det følger af værdipapirhandelslovens § 27, stk. 1, at udstederen af værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, skal offentliggøre intern viden hurtigst muligt, når den interne viden vedrører udstederen eller dennes værdipapirer.

 

Der foreligger intern viden, når den pågældende information ikke er offentliggjort, og når den er væsentlig for kursdannelsen, jf. værdipapirhandelslovens § 34, stk. 2.

 

Pligten til at offentliggøre intern viden kan udsættes, såfremt dette sker for ikke at beskadige udstederens berettigede interesser, dog forudsat, at dette ikke vil kunne vildlede offentligheden, samt at den pågældende viden behandles fortroligt, jf. værdipapirhandelslovens § 27, stk. 6.

 

Finanstilsynet kan meddele pålæg om at ændre et forhold, såfremt et selskab ikke overholder sine forpligtigelser, jf. værdipapirhandelslovens § 93, stk. 3.

 

Opfylder et selskab ikke pålægget, kan Finanstilsynet selv offentliggøre de oplysninger, som er pålagt selskabet, jf. værdipapirhandelslovens § 84d, stk. 6.

 

Bankens anbringender og Finanstilsynets afgørelse

Banken udsatte offentliggørelsen under henvisning til, at en offentliggørelse ville skade egne og andre berettigede interesser, jf. værdipapirhandelslovens § 27, stk. 6. Banken henviste til, at den havde en berettiget interesse i at undlade at offentliggøre, idet den ville afvente afgørelsen i Erhvervsankenævnet, herunder stillingtagen til klagens eventuelle opsættende virkning. Derudover henviste Banken til, at den havde en interesse i at udsætte offentliggørelsen som følge af igangværende forhandlinger om kapitaltilførsel.

 

Banken anførte selv, at den ikke anså udsættelsen som vildledende for offentligheden, idet der var tale om en afgørelse, som var påklaget straks og med påstand om, at klagen havde opsættende virkning.

 

Finanstilsynets anbringender var, at afgørelsen om bankens individuelle solvens var så vigtig for markedet, at værdipapirhandelslovens § 27, stk. 6, ikke kan begrunde udsættelse af offentliggørelse. Finanstilsynet henviste til, at markedet alene var blevet tilført de positive oplysninger, som fremgår af Bankens fondsbørsmeddelelse af 16. september 2009. Efter Finanstilsynets opfattelse modtog markedet således ikke de relevante oplysninger for at kunne lave en fuldstændig og korrekt fastlæggelse af kursen på Bankens værdipapirer.

 

Analyse

Det fremgår af lovforarbejderne til værdipapirhandelslovens § 27, at udsættelse af oplysninger er at betragte som en undtagelse til offentliggørelsespligten, og som følge deraf bør denne undtagelse fortolkes indskrænkende.

 

Udsættelsen af offentliggørelse kan ske for ikke at skade udstederens berettigede interesser, forudsat at dette ikke vil kunne vildlede offentligheden og udstederen kan sikre, at denne viden behandles fortroligt, jf. værdipapirhandelslovens § 27, stk.6.

 

Udsættelsesadgangen af offentliggørelsen begrænses, såfremt et forhold er omfattet af korrektionspligten, jf. værdipapirhandelslovens § 27, stk. 1, 3. pkt.

 

Korrektionspligten er pligten til at offentliggøre ændringer i allerede offentliggjort intern viden, når disse ændringer er indtrådt, jf. værdipapirhandelslovens § 27, stk. 1, 3. pkt.

 

Det følger endvidere af forarbejderne, at en rekonstruktion af et pengeinstitut yderligere begrænser adgangen til udsættelse af offentliggørelsen. Dette til trods for, at en offentliggørelse kan medføre et ”run” på pengeinstituttet, men her vejer hensynet til investorerne tungere, idet disse kan komme til at lide tab på grund af de manglende oplysninger.

 

Banken fremhæver i deres argumentation, at den havde en berettiget interesse i at udsætte offentliggørelsen, da offentliggørelsen kunne skade Bankens igangværende forhandlinger om kapitaltilførsel.

 

Finanstilsynet fremhæver i deres argumentation, at markedet kun er blevet tilført de positive oplysninger, som fremgår af Bankens fondsbørsmeddelelse af 16. september 2009. Banken burde således, efter Finanstilsynets afgørelse, have korrigeret sin tidligere fondsbørsmeddelelse, således at markedet var blevet tilført de korrekte oplysninger. Finanstilsynets afvejning af hensynene falder således ud til investorernes fordel og dermed offentliggørelse af pålægget.

 

Havde Bankens meddelelse af 16. september 2009 været mere negativ end den oprindeligt var, var afvejningen nok alligevel faldet ud til investorernes fordel og dermed skulle der stadig ske offentliggørelse af pålægget. En afgørelse om Bankens solvenskrav må anses for at være en så væsentlig afgørelse, at hensynet til investorerne begrunder, at der skal ske offentliggørelse af afgørelsen.

 

Afgørelsen er i overensstemmelse med lovforarbejderne, der nok anerkender, at der kan ske udsættelse af offentliggørelse, men at denne adgang begrænses, dels når der er tale om forhold omfattet af korrektionspligten, dels når der er tale om rekonstruktion af et pengeinstitut.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om Finanstilsynets afgørelse, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk), advokatfuldmægtig Christian R.J. Nielsen (crn@mwblaw.dk) eller trainee Anders Kjær Dybdahl Pedersen (akd@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.