Ny regel for beskatning af obligationer

Dato 9 feb. 2010

Fra 27. januar 2010 ændres reglerne vedrørende beskatning af gevinst og tab ved private investorers salg af såkaldte blåstemplede obligationer. Ændringen sker for at bringe dansk ret i overensstemmelse med EU-retten, og således fjernes den hidtidige sondring mellem obligationer i danske kroner og obligationer i fremmed valuta.

 

Fremover er private investorer skattepligtige af kursgevinster og –tab på obligationer, uden hensyn til om obligationen opfylder mindsterentereglen, såfremt obligationerne erhverves d. 27. januar 2010 eller senere. De tidligere regler, hvorefter private investorer ikke er skattepligtige af gevinster eller tab på obligationer der forrentes i overensstemmelse med mindsterenten, såkaldte blåstemplede fordringer, har fortsat betydning for de obligationer, der er erhvervet før d. 27. januar 2010.

 

Hidtidig var reglen således, at private investorer som udgangspunkt ikke skulle medregne gevinster og tab på obligationer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. Kursgevinstlovens (”KGL”) § 14, stk. 1 og 2, så længe obligationerne forrentedes med en pålydende rente, der er lig med eller større end den såkaldte mindsterente. Mindsterenten fastsættes efter KGL § 38. Ved vurderingen af om en obligation opfylder mindsterenten, skal den pålydende rente efter KGL § 14, stk. 2, sættes i forhold til det højeste beløb, som kreditor har krav på at fordringen indfries med. Er det på tidspunktet for udstedelsen af obligationen ikke muligt at beregne den pålydende rente, anses mindsterentekravet ikke for opfyldt.

 

Såfremt obligationen opfylder mindsterentereglen bliver den betegnet som blåstemplet. Obligationer der ikke opfylder mindsterentereglen betegnes i stedet som sortstemplet. Kursgevinst på en sortstemplet obligation er skattepligtig, men kurstab kan ikke fradrages.

 

Med virkning fra 27. januar 2010 ændres disse regler således, at det fremover ikke er nødvendigt at sondre mellem blå- og sortstemplede obligationer. Eftersom den nye regel først får virkning fra i dag, er sondringen dog stadig vigtig for de obligationer, der er erhvervet på et tidligere tidspunkt. For de obligationer der erhverves af private investorer d. 27. januar 2010 eller senere, er der dog stadig mulighed for at undgå beskatning. Dette skyldes, at den nye regel indeholder en bagatelgrænse, hvorefter gevinst eller tab på disse obligationer kun skal medregnes i den skattepligtige indkomst såfremt årets nettokursgevinster eller –tab overstiger kr. 2.000.  

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om den nye regel vedrørende beskatning af obligationer, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk), eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).  


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.