Vildledende markedsføring - investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Dato 22 jun. 2009
Download PDF version PDF

 I afgørelse af den 15. maj 2009 påtaler Finanstilsynet, at et fondsmæglerselskab (”Selskabet”) har lavet vildledende markedsføring i forbindelse med markedsføringen af aktier i et investeringsselskab.

 

Sagen

Finanstilsynet modtog i april 2009 en klage over Selskabets markedsføring af aktier i et investeringsselskab. Selskabet havde i starten af året opfordret til køb af aktier i investeringsselskabet, herunder gennem markedsføring i en annonce med ordlyden ”få 8 % udbytte på investering i danske obligationer”.

 

Den juridiske baggrund 

Bekendtgørelse nr. 809 af 29. juni 2007 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel (”Bekendtgørelsen”) finder anvendelse på danske værdipapirhandleres aktiviteter her i landet. Af Bekendtgørelsens § 8 fremgår, at information til detailkunder ikke må vildlede og skal være klar. Hvilke informationer, der ikke er omfattet af dette krav, skal bl.a. vurderes ud fra de kommunikationsmidler, der anvendes, og de oplysninger, der skal videregives, jf. vejledning nr. 9010 af 8. januar 2008 til Bekendtgørelsen.

 

I Bekendtgørelsen angives bl.a., at oplysninger om fremtidige afkast skal være baseret på rimelige formodninger understøttet af objektive data jf. § 8, stk. 5.

 

Bekendtgørelsens § 9, der supplerer kravene i § 8, angår markedsføringsmateriale til detailkunder, og bestemmelsen medfører, at oplysninger, der fremgår af værdipapirhandlerens markedsføringsmateriale, skal stemme overens med de oplysninger, som værdipapirhandleren giver i forbindelse med en værdipapirhandel.

 

Finanstilsynets afgørelse af 15. maj 2009

Finanstilsynet fandt i den konkrete situation Selskabets form for markedsføring vildledende, da markedsføringsmaterialet efter Finanstilsynets vurdering ikke gav investorerne et afbalanceret indtryk af potentielt afkast og tab. I vurderingen lægger Finanstilsynet vægt på, at Selskabet ikke kan garantere et årligt udbytte på 8 %. Finanstilsynet vurderer, at det bør oplyses i umiddelbar forlængelse af annoncer og salgsbrochure.

 

Endelig fastslog Finanstilsynet, at det i salgsmaterialet burde være fremhævet, at der var tale om en gearet investering, hvor investorerne kan risikere at miste hele deres investeringsbeløb.

 

Tidligere afgørelser fra Finanstilsynet

I Finanstilsynets afgørelse af 26. september 2008 fik en bank påtale for vildledende markedsføring. I denne afgørelse lagde Finanstilsynet vægt på, at markedsføringen, som var en anprisning af bankens positive udvikling, var sket på en sådan måde, at den var egnet til at forskyde kundens fokus fra aktiekøbet, således at kunden ikke var opmærksom på de risici, der er forbundet med en aktieinvestering. En sådan forskydning af fokus var i strid med Bekendtgørelsens § 8, stk. 1. Oplysning om at aktionærerne de senere år var blevet belønnet med særdeles store afkast uden angivelse af, om dette er en pålidelig indikator for fremtidige afkast, var ligeledes i strid med Bekendtgørelsen.

 

Afgørelsen fra den 15. maj 2009 synes således at følge Finanstilsynets tidligere praksis på området.

 

Konsekvens af afgørelsen

Den netop afsagte afgørelse fra Finanstilsynet understreger, at et fondsmæglerselskab skal være opmærksom på, at informationer i forbindelse med markedsføring af finansielle produkter i henhold til Bekendtgørelsens § 8, stk. 1, der må antages at blive modtaget af detailkunder, ikke må være vildledende og skal være klare.

 

I lyset af Finanstilsynets seneste afgørelse skal opmærksomheden særligt henledes på, at markedsføringsmateriale konkret skal udarbejdes sådan, at detailkunder både får indtryk af mulighederne for afkast, men i særdeleshed også af mulighederne for tab. I det tilfælde hvor der er tale om risikofyldte investeringsprodukter rettet mod detailkunder, hvor f.eks. en stor del af det investerede beløb kan tabes, er der en udvidet forpligtelse fra fondsmæglerselskabet til at oplyse herom i markedsføringsmaterialet.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om vildledende markedsføring inden for værdipapirhandel, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem ( dmo@mwblaw.dk ).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.