Forslag til ophævelse af momsfritagelse for rejsebureauer og turistkontorers oplysningsvirksomhed m.m.

Dato 15 apr. 2009
Download PDF version PDF

Regeringen og Dansk Folkeparti (”Parterne”) har den 1. marts 2009 indgået en aftale om forårspakke 2.0. I den forbindelse er der fremstillet lovforslag om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om afgift af lønsum m.v.

 

Baggrunden for denne lovændring er ifølge parterne, at der i dag eksisterer en række særregler på momsområdet. Forskellige former for erhvervsaktivitet, som er fritaget fra moms, medfører en konkurrencemæssig begunstigelse i forhold til beslægtede aktiviteter.

 

Parterne er på denne baggrund blevet enige om at ophæve momsfritagelsen for levering af fast ejendom, rejsebureauer m.v. og ejendomsadministration pr. 1. januar 2011.

 

Endvidere er parterne blevet enige om at øge lønsumsafgiften for selskaber i den finansielle sektor. Lovændringen træder i kraft 1. januar 2013.

 

Gældende ret for rejsebureauer, turistkontorer m.v.

Danmark benytter sig i dag af en overgangsordning, en såkaldt ”stand still” klausul, hvorefter Danmark kan opretholde de nationale momsfritagelsesbestemmelser, som var gældende, allerede da det sjette momsdirektiv trådte i kraft i 1978.

 

Såfremt Danmark ikke benyttede sig af denne overgangsordning, ville rejsebureauers levering af varer og ydelser være momspligtige i henhold til artikel 306 til 310 i Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem.

 

Den nugældende momsfritagelse for rejsebureauvirksomhed omfatter ikke alle former for rejsebureauvirksomhed.

 

Der er dog momsfritagelse, i den situation hvor en rejsebureauvirksomhed handler i eget navn over for den rejsende, men til rejsens gennemførelse anvender varer og ydelser, der foretages af andre afgiftspligtige personer. Momsfritagelsen omfatter både rejser inden for og uden for EU.

 

Ligeledes anses som rejsebureauvirksomhed den virksomhed, som en rejsearrangør udfører med planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af turistrejser.

 

I den situation, hvor en rejsebureauvirksomhed kun producerer en del selv, mens de øvrige ydelser købes af underleverandører, skal prisen fordeles mellem en momsfri del og en momspligtig del i henhold til ovenstående.

 

Endvidere skal salg af pakkerejser til andre rejsebureauer pålægges moms efter de almindelige momsregler, idet pakkerejsen ikke anses for solgt til den rejsende.

 

Hvis et rejsebureau optræder som formidler af en anden virksomheds ydelser, er der ligeledes momspligt. Dette betyder, at en rejsebureauvirksomhed, som alene fungerer som formidler og ikke handler i eget navn eller for egen regning, er fuldt momspligtig efter momslovens hovedregel om levering af momspligtige ydelser.

 

Endelig er turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed fritaget fra moms efter de gældende regler. Turistkontorers levering af øvrige varer er dog ikke omfattet af momsfritagelsesreglerne.

 

Forslagets indhold

Såfremt lovforslaget vedtages, ophæves momsfritagelsen for rejsebureauvirksomhed, og momssystemdirektivets artikel 306 til 310 regler vil derefter finde anvendelse.

 

Den momspligtige værdi er rejsebureauvirksomhedens fortjenstmargen. Herved forstås forskellen mellem det samlede beløb uden moms, der skal betales af den rejsende, og rejsebureauvirksomhedens faktiske omkostninger til andre virksomheder, når disse leverancer direkte kommer den rejsende til gode.

 

Samtidig ophæves momsfritagelsen for turistkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed, således at disse ydelser fremover bliver omfattet af momslovens hovedregel om levering af momspligtige ydelser.

 

Ligeledes er det foreslået at ophæve lønsumsafgiften for rejsebureauvirksomhed og tu-ristkontorers oplysnings- og informationsvirksomhed omfattet af den nugældende momsfritagelse.

 

Konsekvenser ved ændringen

De nuværende regler om momsfritagelse for rejsebureauvirksomhed er mere vidtgående end reglerne for rejsebureauvirksomhed efter Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (momssystemdirektivet).

 

Danmark har med hjemmel i overgangsreglerne i momssystemdirektivet kunnet opret-holde momsfritagelsen, som ellers ville have været omfattet i henhold til direktivet. Såfremt de dele af rejsebureauvirksomhed, der nu er undtaget, bliver omfattet af momspligten, vil det nationalt ikke være muligt at genindføre momsfritagelsen på et senere tidspunkt.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om forårspakke 2.0, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.