Forslag til ophævelse af momsfritagelse for administration af fast ejendom

Dato 15 apr. 2009
Download PDF version PDF

Regeringen og Dansk Folkeparti (”Parterne”) har den 1. marts 2009 indgået en aftale om forårspakke 2.0. I den forbindelse er der fremstillet lovforslag om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om afgift af lønsum m.v.

 

Baggrunden for denne lovændring er ifølge parterne, at der i dag eksisterer en række særregler på momsområdet. Forskellige former for erhvervsaktivitet, som er fritaget fra moms, medfører en konkurrencemæssig begunstigelse i forhold til beslægtede aktiviteter.

 

Parterne er på denne baggrund blevet enige om at ophæve momsfritagelsen for levering af fast ejendom, rejsebureauer m.v. og ejendomsadministration pr. 1. januar 2011.

 

Endvidere er parterne blevet enige om at øge lønsumsafgiften for selskaber i den finansielle sektor. Lovændringen træder i kraft 1. januar 2013.

 

Gældende ret for ejendomsadministration

I momsloven § 13, stk. 1, nr. 8 er administration med udlejning og bortforpagtning af fast ejendom fritaget for moms. Fritagelsen gælder både i relation til administration af udlejningsejendomme og administration af ejerlejligheds- og andelsboligforeninger.

 

Administration af fast ejendom er dog efter gældende regler omfattet af pligten til at betale lønsumsafgift, jf. lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 1.

 

Undtaget fra de ”typiske” opgaver inden for ejendomsadministration, som er omfattet af momsfritagelsen, er viceværtsarbejde. Dette betyder, at hvis der udføres viceværtsarbejde mod vederlag, skal moms pålægges.

 

I den situation, hvor der ikke erlægges vederlag ved administration af fast ejendom, f.eks. hvis en udlejer udfører administration af fast ejendom, og omkostningerne hertil indregnes i den momsfrie husleje, indgår disse egne ydelser ikke i afgiftsgrundlaget.

 

Forslagets indhold

Såfremt det fremsatte lovforslag bliver vedtaget, vil den gældende momsfritagelse for administration af fast ejendom blive ophævet. Dette vil medføre, at administration af fast ejendom fremover vil være momspligtig efter momslovens hovedregel om levering af afgiftspligtige ydelser.

 

Endvidere vil der ske konsekvensændringer i lønsumafgiftsloven som følge af indførelse af momspligt, idet lønsumsafgiftspligten ophæves.

 

Hvis administration af fast ejendom gøres momspligtig, vil lovændringen ikke i sig selv medføre moms på egne administrationsydelser, idet der ikke betales vederlag herfor.

 

Lovændringen vil dermed give udlejere et momsmæssigt incitament til selv at udføre administration af fast ejendom. For at modvirke denne konkurrenceforvridning mellem de administratorer af fast ejendom, der selv ønsker at forestå administrationen, og de administratorer, der leverer ydelser mod et momspligtigt vederlag, er det ligeledes foreslået, at der indføres momspligt for udlejere og foreninger, når de for egen regning selv ønsker at forestå administration af fast ejendom (”pålægsmoms”).

 

Afgiftsgrundlaget for levering af administrationsydelser og viceværtsydelser vil være det betalte vederlag. I den tilsvarende situation, hvor en udlejer i ejerlejligheds- eller andelsboligforening selv ønsker at forestå de oven for nævnte ydelser gennem egne ansatte, vil afgiftsgrundlaget fastsættes til normalværdien for sådanne ydelser. Normalværdien beregnes i den situation som det beløb, der under frie konkurrencevilkår skulle være anvendt til en selvstændig leverandør for tilsvarende ydelser.

 

Konsekvenser ved ændringen

Som en konsekvens af ovenstående vil viceværtsydelser udført af egne medarbejdere i tilknytning til egne ejendomme blive omfattet af momspligten.

 

Den nuværende momsfritagelse har hjemmel i momsloven § 13, stk. 1, nr. 8, hvor Danmark i henhold til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006, artikel 371, jf. bilag X, del B, nr. 2, benytter adgangen til at fortsætte med at fritage for afgift for visse ydelser af liberale erhverv. Såfremt momsloven § 13, stk. 1, nr. 8 indskrænkes eller ophæves, kan den ikke senere udvides eller genoptages igen.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om forårspakke 2.0, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.