Ny praksis vedrørende hjemsted

Dato 31 mar. 2009
Download PDF version PDF

 I et notat af 10. marts 2009 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen meddelt, at styrelse har besluttet at ændre administrativ praksis vedrørende registrering af et selskabs hjemsted.

 

Hidtidig praksis

I dansk selskabsret anses registreringsstedet som afgørende for den selskabsretlige tilknytning. Dette medfører, at hvis et selskab ikke har dansk hjemstedsadresse, betragter Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke selskabet som hjemmehørende i Danmark. Dermed vil den danske selskabslovgivning ikke finde anvendelse på selskabet.

 

Traditionelt har det været anført, at hjemstedsadressen skulle være det sted, hvorfra selskabet faktisk ledes. Dette synspunkt har støtte i UfR 1918.39H og ligeledes i administrativ praksis jf. eksempelvis Erhvervsankenævnets kendelse af 18. november 2003, hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsens praksis blev stadfæstet.

  

Ændring af praksis

Tidligere blev der i dansk selskabsret stillet krav om, at ledelsesmedlemmerne i aktie- og anpartsselskaber skulle have fast bopæl i Danmark. I 1996 blev dette krav ophævet for anpartsselskaber. Tilsvarende blev kravet ophævet for aktieselskabers ledelsesmedlemmer i 2004.

 

Som følge heraf kan samtlige ledelsesmedlemmer i et aktie- eller anpartsselskab nu have bopæl i udlandet. Af samme årsag kan der derfor ikke opstilles krav om, at ledelsesmedlemmerne er danske statsborgere.

 

På baggrund af ovenstående anfører Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i notatet af 10. marts 2009, at det hidtidige krav om, at selskabets hjemsted skal være det sted, hvorfra selskabet ledes, modificeres.

 

Fremover vil det efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse være afgørende, at det på et dansk selskabs hjemstedsadresse er muligt at komme i kontakt med selskabets ledelse. Kontakten skal dog være reel, således at der er tale om en egentlig kontakt til ledelsen. Dette betyder, at et selskab fortsat ikke kan angive sin hjemstedsadresse som en postboks.

 

Kravet kan fremover efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsen opfyldes ved at have en repræsentant tilknyttet hjemstedsadressen. Repræsentanten kan eksempelvis være en advokat.

 

Hvilke regelsæt er omfattet af praksisændringen?

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen anfører i notatet, at praksisændringen alene vedrører de selskabsretlige regler. Der er ikke taget stilling til de konsekvenser, praksisændringen eventuelt måtte have for så vidt angår skatte- og afgiftslovgivningen.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om selskabers registrering af hjemsted, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.