Afklaring af fortolkningstvivl vedrørende revisionsudvalg

Dato 23 feb. 2009
Download PDF version PDF

Den 22. december 2008 udstedte Økonomi- og Erhvervsministeriet med hjemmel i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (”Revisorloven”) § 31, stk. 8, bekendtgørelse nr. 1389 af 22. december 2008 om revisionsudvalg (”Bekendtgørelsen”).

 

Bekendtgørelsen vedrører pligten til at nedsætte revisionsudvalg for virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

 

Finanstilsynet har i afgørelsen af 15. januar 2009 præciseret en række uklarheder på baggrund af de oftest stillede forespørgsler vedrørende fortolkning af Bekendtgørelsen.

 

Undtagelse til pligten til at etablere et revisionsudvalg

Bekendtgørelsen § 1, stk. 2 hjemler under visse omstændigheder en undtagelse til pligten til at etablere et revisionsudvalg for virksomheder, der er stiftet som arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber eller en tværgående pensionskasse.

 

Finanstilsynet tilkendegav, at undtagelsen skal forstås således, at den alene finder anvendelse, hvis den samlede bestyrelse inklusive formanden består af et lige antal personer. Heraf skal præcis halvdelen være udpeget af arbejdsgivere, mens den anden halvdel skal være udpeget af lønmodtagere, ligesom dette skal fremgå af vedtægterne m.v. Arbejdsgivere og lønmodtagere omfatter også repræsentanter udpeget af disse organisationer.

 

Indplacering af revisionsudvalget i koncerner

I forhold til § 2, stk. 4, 2. pkt., vedrørende indplaceringen af revisionsudvalget i koncerner med flere virksomheder, bemærkede Finanstilsynet, at bestemmelsen i praksis medfører, at udvalget - bortset fra i finansielle holdingselskaber - altid skal placeres i en virksomhed, som er under tilsyn af Finanstilsynet.

 

Det uafhængige kvalificerede medlem

Det følger af Bekendtgørelsens § 5, at mindst ét medlem af revisionsudvalget skal være uafhængig af virksomheden og have kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Kravet er således identisk for revisionsudvalg i virksomheder og koncerner, der er underlagt tilsyn, som ved almindelige virksomheder, der har pligt til at etablere et revisionsudvalg.

 

Bestyrelsen har ifølge Bekendtgørelsens § 5, stk. 1, pligt til at sikre, at mindst ét medlem af revisionsudvalget er uafhængigt af virksomheden og har kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal bestyrelsen straks indkalde til generalforsamling med henblik på at opfylde kravet, jf. § 5, stk. 1, 3. pkt. Finanstilsynet fastslog, at 3. pkt. medfører, at bestyrelsen inden for rimelig tid skal sørge for, at der bliver valgt et nyt medlem med de relevante kvalifikationer. Endvidere blev det tilkendegivet, at bestemmelsen ikke skal forstås således, at bestyrelsen er tvunget til, at indkalde til generalforsamling. Hvis fx selskabets vedtægter tillader, at medlemmet vælges ved alene at indkalde repræsentantskabet, vil dette være tilstrækkeligt. For så vidt angik fortolkningen af § 5, stk. 1-2, henviste Finanstilsynet i øvrigt i det hele til EU's henstilling af 15. februar 2005 (2005/162/EF) om den rolle, der spilles af menige bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af tilsynsorganer i børsnoterede selskaber og om udvalg nedsat i bestyrelsen/ledelsesorganet.

 

Bekendtgørelsens § 5, stk. 3-4, regulerer de kvalifikationer, som det uafhængige bestyrelsesmedlem skal besidde. Finanstilsynet præciserede i sin afgørelse, at det ikke er tilstrækkeligt at det uafhængige bestyrelsesmedlem har erfaring med årsregnskabsloven. Kyndighedskravet er således skærpet i forhold hvad der følger af Revisorloven. Idet der ikke er angivet en forældelsesfrist i relation til kyndighedskravet, stilles der ikke krav om nær tidsmæssig sammenhæng mellem opnåelsen af de påkrævede erfaringer og arbejdet i revisionsudvalget.

 

Endelig bemærkede Finanstilsynet, at valgperioden for det uafhængige bestyrelsesmedlem bør være den samme som de øvrige bestyrelsesmedlemmers valgperiode.

 

Finanstilsynet har således lempet de formelle krav i Bekendtgørelsens § 5 op til henholdsvis udskiftning af det uafhængige medlem og kravene til medlemmets kyndighed. Bestyrelsen vil dog ikke være tvunget til at indkalde til generalforsamling, hvis det uafhængige medlem tiltræder. Såfremt vedtægterne hjemler en anden fremgangsmåde for udskiftningen af bestyrelsesmedlemmer, vil bestyrelsen kunne henholde sig hertil. Det ligger dog forsat fast, at kravet til medlemmets kyndighed er strengt, og at dette naturligvis også skal være opfyldt i forbindelse med udskiftning af det uafhængige medlem.

 

Sammenfattende

Med afgørelsen af 15. januar 2009, har Finanstilsynet afklaret en række tvivlsspørgsmål vedrørende fortolkning af den relativt nye bekendtgørelse om revisionsudvalg.

 

Finanstilsynet har således præciseret Bekendtgørelsens indhold for så vidt angår undtagelsen i § 1, stk. 2, om virksomheder, der er stiftet som arbejdsmarkedsrelaterede livsforsikringsaktieselskaber eller en tværgående pensionskasse, samt kravet til revisionsudvalgets organisatoriske placering. Endvidere har Finanstilsynet afklaret fortolkningstvivl i forhold til det uafhængige medlem i revisionsudvalg i virksomheder og koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

 

 

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen eller ønsker yderligere information om reglerne om revisionsudvalg, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.