Kommune overtrådte virksomhedsoverdragelsesloven ved afskedigelse af skolevejleder

Dato 18 feb. 2009

Den 21. oktober 2008 afsagde Vestre Landsret dom i en sag, hvor en kommune havde afskediget en skolekonsulent under henvisning til, at hans stilling ville blive nedlagt som følge af en ny skolevejlederordning.

 

Sagen kort

I forbindelse med etablering af en ny skolevejledningsordning, opsagde en kommune, en skolekonsulent pr. 31. juni 2004 under henvisning til, at hans stilling ville blive nedlagt.

 

Efterfølgende blev der slået stillinger op til varetagelse af konsulentarbejdet under den nye skolevejledningsordning, hvor skolekonsulenten ansøgte, men fik afslag. Dernæst søgte skolekonsulenten om at komme i betragtning som vejleder, hvilket dog blev afslået ved brev af 1. april 2004.

 

Skolekonsulenten anmodede om en skriftlig begrundelse for afslaget. Afslaget blev ved brev af 9. april 2004 bl.a. begrundet med, at skolekonsulenten ikke besad visionære og reflekterende overvejelser i forhold til intentionerne med den nye ordning.

 

Det fremgik af sagen, at alle tidligere 14 skolekonsulenter i de kommuner, som var en del af den nye skolevejledningsordning havde fået ansættelse, enten som konsulent eller som vejleder med undtagelse af vedkommende skolekonsulent samt en anden konsulent, der var gået på pension. Skolekonsulentens stilling var også i blandt de stillinger, som var blevet slået op. Den 1. april 2004 blev skolekonsulenten ansat som vejleder i en anden kommune.

 

Skolekonsulenten rettede herefter henvendelse til Folketingets Ombudsmand på baggrund af forløbet. Ombudsmanden udtalte, at kommunens overdragelse i forbindelse med skolevejlederordningen var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. På den baggrund henstillede Ombudsmanden til kommunen at genoptage sagen om afskedigelsen.

 

Ombudsmanden udtalte endvidere, at han ikke fandt grundlag for at kritisere afslagene, som skolekonsulenten havde fået på sin ansøgning om stilling som henholdsvis konsulent og vejleder, af den institution, som skolevejlederopgaverne var overgået til.  

 

Gældende regler for afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse

Det følger af virksomhedsoverdragelsesloven, at afskedigelse på grund af overdragelse af en virksomhed eller en del heraf anses ikke for rimeligt begrundet i virksomhedens forhold, medmindre afskedigelsen skyldes økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, der medfører beskæftigelsesmæssige ændringer.

 

Landsrettens udtalelse

Vestre Landsret udtalte, at der ved afskedigelsen af skolekonsulenten måtte foretages en konkret vurdering af, om det var i strid med virksomhedsoverdragelsesloven at afskedige den pågældende skolekonsulent. Parterne var ikke klar over, at afskedigelsen af konsulenten var omfattet af loven. Landsretten udtalte, at da afskedigelsen af skolekonsulenten ikke var rimeligt begrundet i virksomhedens forhold og ikke havde været behandlet efter virksomhedsoverdragelsesloven, havde man ikke taget højde for at kunne udnytte skolekonsulentens kompetence i den nye organisation. Landsretten bemærkede endvidere, at skolekonsulenten var faglig kompetent til at udføre sit arbejde som vejleder under den nye ordning.

 

På den baggrund konkluderede Landsretten, at afskedigelsen ikke var rimeligt begrundet i virksomhedens forhold. Landsretten bemærkede dog, at overtrædelsen af virksomhedsoverdragelsesloven ikke medførte en annullering af afskedigelsen men alene berettigede til en godtgørelse.  

 

Ved udmålingen af godtgørelse lagde retten vægt på, at afgørelsen om afskedigelse var behæftet med en væsentlig retlig mangel. Endvidere lagde retten vægt på ansættelsens varighed, lønniveauet og den omstændighed, at skolekonsulenten ved sin fratræden havde fået et nyt arbejde.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om virksomhedsoverdragelsesloven, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Christina Lund (clu@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.