Skattekommissionens rapport om forslag til en ændret personbeskatning

Dato 13 feb. 2009

Skattekommissionen fremlagde den 2. februar 2009 den længe ventede rapport med forslag til en større skattereform. I det følgende gennemgås rapportens væsentligste ændringsforslag for privatpersoner.

 

Lavere mellem- og topskat

Det foreslås, at den nuværende mellemskat på 6 % afskaffes og at grænsen for, hvornår en person skal betale topskat, hæves med kr. 36.000 til kr. 388.000. Endvidere foreslås det, at beskatningssatsen for topskat sænkes fra 15 % til 13,5 %. Samtidig sænkes skatteloftet fra 59 % til 50 %. 

 

Forslaget medfører, at skatten på den sidst tjente krone nedbringes for alle indkomstgrupper. Baggrunden for forslaget er, at den høje marginalskat er forvridende bl.a. ved at fremme væksten i skattebegunstigede personalegoder samt sort arbejde. Det er Skattekommissionens forventning, at der med forslaget vil være en gevinst for fuldtidsbeskæftigede med mellemindkomst ved at arbejde ekstra.

 

Lavere bundskat og højere beskæftigelsesfradrag

Det foreslås, at den nuværende bundskat nedsættes med 1,5 % fra 5,26 % til 3,76 % og sammenlægges med sundhedsbidraget og får samme indkomstgrundlag som den nuværende bundskat. Skatteværdien af ligningsmæssige fradrag nedsættes fra 33 % til 25 %. Skattekommissionens samlede forslag får dermed den konsekvens, at der etableres en lavere marginalskat på arbejdsindkomst.

 

Endvidere foreslås det, at beskæftigelsesfradraget forøges fra de nuværende 4,25 % til 7 %, dog maksimalt kr. 22.300 årligt. Konsekvensen af dette forslag vil være, at det skattefrie fradrag på forskudsopgørelsen for personer i arbejde forhøjes.

 

Højere personfradrag

Det foreslås, at personfradraget forhøjes med kr. 1.000 for alle, der er fyldt 18 år. Formålet er at kompensere lavindkomstgrupper for de energiafgifter, der pålægges. Endvidere foreslås det, at der som følge af forslaget om pålæg af energiafgifter, indføres en ”grøn check” på kr. 700 årligt til personer, der er fyldt 18 år, som kompensation for afgifterne.

 

Forslaget indebærer, at alle vil få et højere skattefrit fradrag på forskudsopgørelsen.

 

Bredere skattegrundlag for personbeskatning

I dag gælder en række skattebegunstigende regler, herunder medarbejderobligationer, aktieordninger, sundhedsforsikring mv.

 

Det foreslås at fjerne de skattebegunstigende regler om medarbejderaktier og obligationer i henholdsvis ligningslovens §§ 7 A og 7 H. Det vil dog fortsat være muligt at tildele købe- og tegningsrettigheder til medarbejderaktier, hvor beskatningen først indtræder, når købe- og tegningsretten udnyttes, jf. Ligningslovens § 28.

 

Vedtagelsen vil få en meget stor betydning for attraktionsværdien af warrantprogrammer i ikke noterede udstedere.

 

Ophævelsen af de skattebegunstigende regler om aktieordninger indebærer endvidere, at en medarbejders honorar vil blive beskattet på det tidspunkt, hvor eksempelvis en aktieoption udnyttes. Det vil således ikke længere være muligt at udskyde beskatningen til det tidspunkt, hvor de underliggende aktier eller anparter sælges.

 

Endvidere foreslås det, at der skal betales arbejdsmarkedsbidrag af alle personalegoder, og at arbejdsgivertildelt pc, internetadgang og fri telefon fremover beskattes samlet som en multimedieskat med kr. 5.000 årligt for medarbejderen. Øvrige private udgifter til telefon, internet mv. kan ikke modregnes i beskatningsgrundlaget. Konsekvensen af dette forslag vil således være en øget beskatning af de nævnte medarbejdergoder i forhold til de gældende regler.

 

I den forbindelse foreslås det som nævnt, at det ligningsmæssige fradrag, der nu udgør 33 %, reduceres til 25 %.

 

Pensioner 

Det foreslås, at der indføres et loft for fradragsberettigede indbetalinger til rateordninger på kr. 250.000 årligt. Herudover indføres en såkaldt udligningsskat, hvorefter pensionsudbetalinger, der overstiger et reguleret bundfradrag på kr. ca. 280.000, beskattes med yderligere 9 %. Dette vil have den konsekvens, at en større del af befolkningen vil komme til at betale topskat af deres pensionsudbetaling. 

 

Moalem Weitemeyer Bendtsens vurdering af den kommende proces

Ifølge vores informationer er Skatteministeriet i skrivende stund i gang med at udarbejde det relevante lovforslag, idet der arbejdes mod en vedtagelse af den samlede reform inden Folketinget går på sommerferie den 29. maj 2009.

 

Vi holder os opdateret om de ændringer, der måtte forekomme i forlængelse af Skattekommissionens forslag til en skattereform. 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om Skattekommissionens forslag til en ny skattereform, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk ) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk ).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.