Skattekommissionens rapport om forslag til en ændret erhvervsbeskatning

Dato 13 feb. 2009

Skattekommissionen fremlagde den 2. februar 2009 den længe ventede rapport med forslag til en større skattereform. I det følgende gennemgås rapportens væsentligste ændringsforslag for erhvervsdrivende.

 

Afskaffelse af incitamentsprogrammer

Det foreslås at fjerne de skattebegunstigende regler om medarbejderaktier og –obligationer i henholdsvis ligningslovens §§ 7 A og 7 H. Det vil dog fortsat være muligt at tildele købe- og tegningsrettigheder til medarbejderaktier, hvor beskatningen først indtræder, når købe- og tegningsretten udnyttes, jf. ligningslovens § 28. Vedtagelsen vil få en meget stor betydning for attraktionsværdien af warrantprogrammer i ikke noterede udstedere og kan endvidere vanskeliggøre fastholdelsen af ledende medarbejdere.

 

Afskaffelse af fradrag for advokat- og revisoromkostninger

Selskaber kan i dag foretage fradrag for udgifter til advokater og revisorer i forbindelse med etablering eller udvidelse af erhvervsvirksomheder, herunder for udgifter afholdt i forbindelse med opkøb af virksomheder. Herudover kan foretages fradrag for udgifter til undersøgelser af nye markeder med henblik på etablering eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed. Bestemmelserne for disse fradragsmuligheder findes i henholdsvis ligningslovens §§ 8 I og 8 J.

 

Det foreslås nu at ophæve fradragsretten for de nævnte udgifter. En sådan ophævelse vil blandt andet indebære, at det ikke længere vil være muligt at foretage fradrag for udgifter afholdt til due diligence, bistand i forhandlinger, kontraktudarbejdelse m.v. i forbindelse med opkøb af virksomheder.  

 

Omkvalificering af private equity funds og venture capital funds partneres udbytte og aktieavancer

Kapitalfonde er som regel organiserede i en struktur, hvor investeringen gennemføres i et skattetransparent selskab, typisk et kommanditselskab. Investorerne indskyder størstedelen af kapitalen, mens kapitalfondens ledelse (”Partnerne”) indskyder et mindre beløb svarende til en encifret procentandel. Partnerne foretager ofte deres investering igennem et helt eller delvist ejet kapitalselskab.

 

Partnerne har imidlertid ofte en større andel af overskuddet (carried interest), end den indskudte kapital berettiger til. Det er ikke usædvanligt, at eksempelvis en ejermæssig andel på 1-2 % af selskabskapitalen giver ret til 20 % af overskuddet efter en aftalt forrentning af selskabskapitalen er blevet tilbagebetalt til kommanditisterne i forhold til deres pro rata ejerandel. Hidtil er partnerne blevet udbyttebeskattet eller aktieavancebeskattet af carried interest afkastet.

 

Skattekommissionen foreslår nu, at merafkastet beskattes hos Partnerne som arbejdsindkomst. Ved merafkast forstås den del af afkastet, der overstiger Partnerens ejerandel i kommanditselskabet.

 

Forslaget vil indebære, at Partnerne vil blive beskattet af merafkastet af investeringerne som lønindkomst, det vil sige med op til 63 % efter de nugældende skattesatser og 54,7 % efter Skattekommissionens forslag.

 

Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

Skattekommission foreslår yderligere, at der gennemføres en harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning på blandt andet følgende områder:

 

Alle udbytter og aktieavancer til selskaber af aktiebesiddelser under 10 % (”Porteføljeaktier”) beskattes fuldt ud uanset ejertid. I dag beskattes kun 66 % af udbyttet på aktiebesiddelser under 10 %, mens aktieavancerne er skattefri efter tre års ejertid uanset andelen af selskabskapitalen.

 

Der indføres en lagerbeskatning for selskabers besiddelse af Porteføljeaktier, investeringsbeviser, obligationer m.v. I dag finder realisationsprincippet anvendelse.

 

Der indføres et fælles krav til ejertiden på et år for udbytter fra aktiebesiddelser over 10 % og aktieavancer på disse. I dag er der skattefrihed på sådanne udbytter efter en ejertid på et år, mens der er skattefrihed for de nævnte aktieavancer efter tre års ejertid.

 

Forslaget rammer særligt de investorer, der investerer i Porteføljeaktier igennem holdingselskaber. Dette skyldes, at disse holdingselskaber ikke som hidtil først skal betale skat ved salg af aktier, men som følge af lagerprincippet skal betale skat af årets løbende værditilvækst på aktierne, uagtet at disse ikke er solgt. Hvis man således besidder en stor portefølje unoterede aktier, så må forslaget formodes at medføre store likviditetsmæssige udfordringer.

 

Erhvervsstøtte

Skattekommissionen anbefaler endvidere, at der gennemføres en gennemgang af erhvervsstøtteordningerne. Samtidig foreslår Skattekommissionen en generel reduktion af erhvervsstøtteordningen i form af et nominelt subsidiestop i en 6-årig periode.

 

Forslaget indebærer en reduktion af statens støtte til givne formål i erhvervslivet samt en øget skattebeskatning af selskaber.

 

Ophævelse af momsfritagelser

Endelig har Skattekommissionen fremsat forslag om at ophæve de momsfritagelser, der er unikke for Danmark i forhold til de øvrige EU/EØS lande.

 

Skattekommissionen foreslår således, at momsfritagelsen for ejendomsadministration ophører. Dette begrundes med, at der vil være anseelige indtægter ved en ophævelse, og at reglerne bringes mere i overensstemmelse med momssystemsdirektivets generelle regler.

 

Skattekommissionen har i denne sammenhæng anført, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at indløse afskaffelsen af momsfritagelserne gradvist ved at forhøje momssatserne fra 0 til 25 % i flere trin. I fald kommissionens forslag vedtages, må det forventes, at der vil blive pålagt moms på 25 % på ejendomsadministration i umiddelbar forbindelse med lovforslagets ikrafttræden, forventeligt 1. januar 2010.

 

Det foreslås at ophæve momsfritagelsen for levering af fast ejendom ved nye ejendomme og levering af byggegrunde i momslovens § 13, stk. 1, nr. 9. Det er kun selve leveringen, der i skrivende stund er momsfritaget.

 

Såfremt forslaget vedtages, vil det indebære, at levering af nye ejendomme eller dele heraf med tilhørende jord samt byggegrunde fremover vil blive momspligtig. Forslaget vil ifølge Skattekommissionen primært belaste private og andre ikke-momsregistrerede ved køb af fast ejendom.

 

Moalem Weitemeyer Bendtsens vurdering af den kommende proces

Ifølge vores informationer er Skatteministeriet i skrivende stund i gang med at udarbejde det relevante lovforslag, idet der arbejdes mod en vedtagelse af den samlede reform inden Folketinget går på sommerferie den 29. maj 2009.

 

Vi holder os opdateret om de ændringer, der måtte forekomme i forlængelse af Skattekommissionens forslag til skattereform. 

  

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om Skattekommissionens forslag til en ny skattereform, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.