Er internetpoker strafbart?

Dato 14 jan. 2009
Download PDF version PDF

Introduktion
Østre Landsret har ved dom af 17. november 2008 slået fast, at pokerspil på internettet er ulovligt. Dommen er en konsekvens af, at poker ved dom af 18. december 2007 (optrykt i Ugeskrifts for Retsvæsen U2008.219Ø) blev anset for værende hasardspil.

 

Dommen af 17. november 2008 tog eksplicit stilling til, om en person kan anses for at søge erhverv ved at spille poker på internettet. Betragtes de to domme imidlertid sammen er der risiko for en væsentlig bredere kriminalisering af poker på internettet.

 

Sagen kort
Tiltalte i sagen var arbejdsløs. Ved anholdelsen var han i besiddelse af ca. kr. 240.000 i en plastikpose. Heraf havde han efter egen forklaring vundet de kr. 194.000 ved at spille poker på internettet. Han havde spillet fra computere i sin egen lejlighed og i sine venners lejlighed i Danmark.

 

Landsretten tog på den baggrund stilling til, om tiltalte ved at spille poker på internettet måtte anses for at have søgt erhverv ved hasardspil i strid med Straffelovens § 203.

 

Det hidtidige retsgrundlag
Afholdelse af og deltagelse i hasardspil er uden særlig tilladelse som udgangspunkt lovligt. Dette gælder dog ikke (i) for personer, der må anses for at søge erhverv ved utilladt hasardspil, jf. Straffelovens § 203, eller (ii) hvis utilladt hasardspil afholdes på offentligt sted jf. Straffelovens § 204.

 

Hasardspil

Som ”hasardspil” anses spil om penge, hvor spillets afgørelse ikke beror på en spillers evner eller erfaring, men derimod helt eller næsten helt på tilfældet. Der kan yderligere lægges vægt på, om det pågældende spil i særlig grad frister uerfarne spillere til at indlade sig på spillet i håb om en tilfældig gevinst.

 

Uden for Straffelovens §§ 203 og 204 definitioner af hasardspil falder efter traditionel opfattelse visse andre former for spil, herunder lotteri, tipning og banko. Retsstillingen vedrørende disse spil reguleres i særlovgivningen.

 

For så vidt angår poker, er det i praksis slået fast, at både turneringspoker og almindelig poker må anses for hasardspil jf. hertil blandt andet Højesterets dom optrykt i Ugeskrift for Retsvæsen (U1950.1016H), hvor poker i almindelighed blev anset for hasard. Mere specifikt er pokerspillet Tennessee-Hold-Me i U1975.484 blevet anset for hasardspil og senest har Østre Landsret i U2008.809Ø fundet, at pokerspillet Texas Hold-em var hasardspil, jf. U2008.809Ø. Poker må således anses for hasardspil, om end sidstnævnte dom p.t. er under anke til Højesteret.

 

”Søge erhverv”

En spiller må anses for at søge erhverv ved et spil, når vedkommende deltager i spillet for vindings skyld og når aktiviteten har været regelmæssig. Det er ikke afgørende om spilleren har andet arbejde ved siden af spillet, og gevinstens størrelse har principielt ingen betydning. Det har således ikke i praksis været afgørende, om indkomsten fra det pågældende spil har udgjort en væsentlig del af personens indtægt, jf. fx U1962.593Ø, hvor § 203 var overtrådt uanset at indtægten alene udgjorde 2 % af tiltaltes indtægter.

 

Bestemmelsen i § 203, hvorefter en person ikke må søge erhverv ved hasardspil, har indtil Østre Landsrets dom af 17. november 2008 så vidt ses alene været anvendt overfor arrangører, ansatte bankører og lignende. Der er dog principielt intet til hinder for, at bestemmelsen anvendes overfor spillere.

 

Offentligt sted

Det følger af bestemmelsen, at utilladt hasardspil på offentligt sted er ulovligt. Foreningslokaler anses lige med offentligt sted efter § 204, stk. 2, når enten enhver eller enhver af en vis samfundsklasse som regel kan opnå optagelse i foreningen, eller utilladt hasardspil indgår i foreningens formål, eller der erlægges særlig betaling for deltagelse i spillet.

 

Bestemmelsen har et bredt anvendelsesområde og er ikke begrænset til de lokaliteter, der ellers almindeligvis betragtes som det offentlige rum. Pokerspil i en privat lejlighed er således fundet i strid med § 204, jf. U1950.911Ø, hvor ca. 60 personer to gange ugentligt havde adgang til at spille i lejligheden.

 

Retspraksis har alene taget stilling til bestemmelsens anvendelse vedrørende spil i fysiske omgivelser, herunder foreningslokaler, i henhold til § 204, stk. 2. Afgørende har i praksis været, om det har været muligt for udenforstående uden større besvær at opnå deltagelse i aktiviteterne, eller om der har været tale om en lukket forsamling. I U2008.219Ø krævede deltagelse medlemskab af den afholdende forening. Spillene blev dog anset for offentlige (afholdt på offentligt sted), idet enhver kunne blive medlem, og der alene var krav om kort tids medlemskab (24 timer) før deltagelse i spillene kunne ske.

 

Begrebet offentligt sted skal ses i lyset af formålet med §§ 203 og 204, der blandt andet er at forhindre, at let påvirkelige personer kommer i kontakt med spillene. Samlet set skal der således ikke meget til, før et spil kan anses for offentligt.

 

Landsrettens dom
Landsretten fandt, at poker må anses for hasardspil, og at tiltalte måtte anses for at have søgt erhverv ved spillet, ved gennem længere tid at have haft indtægt herfra. Idet tiltalte havde vundet pengene ved sine handlinger på en computer her i landet, var Straffelovens § 203 således overtrådt.

 

Det førte ikke til andet resultat, at spillene var foregået via udenlandske hjemmesider, hvor sådant spil eventuelt måtte være lovligt. Afgørende var, at handlingerne var foretaget på en computer her i landet.

 

Tiltalte blev som følge heraf straffet med ti dagsbøder af kr. 500 jf. § 203, stk. 1, ligesom kr. 194.000 blev konfiskeret i henhold til § 203, stk. 2.

 

Dommens betydning for internetpoker
Østre Landsret har med sin afgørelse for første gang overført begrebet at ”søge erhverv” og ”hasardspil” på internetpoker. Hvor dommen alene tager stilling til begrebet ”søge erhverv” i henhold til § 203, er hasardspil ens for både §§ 203 og 204. Dommen har i et vist omfang afklaret visse af de usikkerheder, der herskede efter U2008.219Ø, ved at slå fast, at også pokerspil på internettet skal betragtes som hasardspil i henhold til §§ 203 og 204.

 

At bestemmelserne finder anvendelse på spil fra computere i Danmark, følger for så vidt allerede af Straffelovens almindelige stedlige gyldighed. Ifølge § 6, stk. 1, nr. 1 er handlinger foretaget i Danmark således omfattet af Straffeloven, og ifølge § 9, stk. 1, 1. led skal handlinger anses for foretaget, hvor gerningsmanden befandt sig ved handlingens foretagelse.

 

Den nærmere betydning for henholdsvis internetpokerspillere, der opholder sig i Danmark, samt spillere, der har haft gevinst udenfor Danmark vil blive gennemgået nedenfor.

 

Betydning for internetpokerspillere i Danmark

Dommen har nu slået fast, at også poker på internettet skal anses for hasardspil, samt at bestemmelsen også finder anvendelse på private, der spiller fra computere i Danmark, uanset at spillet finder sted på udenlandske servere.

 

Den nuværende retstilling må på baggrund af dommen være, at spillere, der spiller for at opnå gevinst ved internetpoker fra computere i Danmark, potentielt bryder loven. Det er som ovenfor nævnt afgørende at spillet er sket regelmæssigt. Det kan derfor ikke antages, at Landsretten alene har lagt vægt på det faktum at tiltalte var arbejdsløs og således baserede sin indtægt på spillene. Da det endvidere ikke er et krav for bestemmelsens anvendelse, at det vundne beløb vedrører en betydelig del af personens indtægt, vil enhver pokerspiller, der regelmæssigt er aktiv og spiller for vindings skyld, handle i strid med § 203.

 

Selv om dommen har taget stilling til, at internetpoker er hasardspil, er det endnu uafklaret, om internetpoker må anses for afholdt på offentligt sted i henhold til § 204. Som nævnt vil dette efter praksis være tilfældet, når det er muligt for udenforstående uden større besvær at opnå deltagelse i spillene. I det omfang spillet afholdes på en hjemmeside, der er offentlig tilgængelig (dvs. ikke er krypteret med et password) og deltagelse i spillet alene kræver registrering, vil dette utvivlsomt være tilfældet.

 

Det vil således være i strid med § 204 at foranstalte og deltage i internetpoker spil fra en computer placeret i Danmark. Henset til, at ”tiltalte [havde] udført sine handlinger ved at benytte computere her i landet kunne det ikke føre til andet resultat, at ”at tiltalte [havde] spillet internetpoker i lande, hvor sådant spil eventuelt måtte være lovligt”.

 

Såfremt spillet er beskyttet, af fx kodeord eller andre foranstaltninger, mod fremmed deltagelse og hvis kun en mindre lukket kreds tillades adgang, vil spillet dog ikke kunne anses for offentligt.  Afgørende er som nævnt, om deltagelsen er begrænset til en mindre kreds af personer, der kender hinanden. Deltagelse i et sådant lukket spil vil dog kun være lovlig i det omfang, at aktiviteten ikke opnår et niveau, der må betegnes som regelmæssigt. I den forbindelse vil det være forbundet med visse vanskeligheder at oprette en hjemmeside på internettet med kodeord, og bagefter løfte bevisbyrden for, at det ikke er til regelmæssig brug.

 

Dommen betyder med andre ord, at internetpoker på større internetspillesteder, hvor alene registrering er nødvendig for deltagelse, vil være ulovligt for personer, der opholder sig i Danmark. Da det må antages, at langt størstedelen af den i Danmark spillede internetpoker sker på sådanne sider, indebærer dommen således en meget bred kriminalisering.

 

Betydning for danskere, der spiller internetpoker i udlandet

Som udgangspunkt kan alene handlinger begået på dansk territorium straffes i Danmark, jf. Straffeloven § 6, medmindre handlingen er strafbar i både Danmark og på det fremmede territorium, hvor den er begået jf. § 8, stk. 1, nr. 6. Danskere, der opholder sig i udlandet, kan derfor som udgangspunkt ikke straffes i Danmark for at have spillet internetpoker.

 

Som følge af Straffelovens § 9, stk. 2, kan en handling, hvis strafbarhed afhænger af en følge, dog ligeledes anses for begået hvor følgen af handlingen er indtrådt. Såfremt selve besiddelsen af en gevinst vundet ved internetpoker var ulovlig efter §§ 203 og 204, ville pokerspillere under visse omstændigheder kunne risikere deres gevinst konfiskeret ved hjemkomst til Danmark. Dette er dog ikke tilfældet, idet gerningsindholdet i § 203 er at søge erhverv, mens § 204 kriminaliserer den, der deltager i spillet. Selve besiddelsen af gevinsterne er således ikke strafbar.

 

Danske spillere, der i udlandet har vundet penge ved internetpoker, behøver således ikke at frygte straf i form af bøde eller konfiskation ved hjemkomst til Danmark.

 

Dommens betydning for hasardspil på internettet generelt
Dommen har som ovenfor nævnt slået fast, at også hasardspil på internettet kan være ulovligt, og at også private spillere kan anses for at søge erhverv ved spillet. Endvidere står det efter dommen klart, at det er uden betydning for spillets lovlighed, om serveren, hvorpå spillet afvikles, befinder sig i udlandet.

 

Da det således nu er slået fast, at de almindelige regler for hasardspil også gælder for spil på internettet, vil den ovenfor skitserede retsstilling vedrørende internetpoker, for så vidt være gældende for al hasardspil på internettet. Dette indebærer, at spillere der opholder sig i Danmark, efter § 203 ikke lovligt kan deltage i hasardspil, der afholdes på internettet uden særlige begrænsninger i forhold til deltagerkredsen. Endvidere vil det være ulovligt at have regelmæssig indtægt fra hasardspil på internettet, selv i tilfælde hvor spillet sker i en mindre privat gruppe.

 

Sammenfattende
Som følge af dommen kan det sammenfattende konkluderes, at hasardspil på internettet, herunder internetpoker, fra en computer i Danmark er omfattet af §§ 203 og 204 i Straffeloven. Endvidere følger det af dommen, at private spillere kan anses for at søge erhverv ved hasardspil.

 

Retstillingen er nu således, at personer, der opholder sig i Danmark, ikke lovligt kan deltage i hasardspil på internettet, medmindre spillet afholdes med begrænsninger på en måde så kun en mindre privat gruppe kan opnå deltagelse. Danske spillere, der deltager i hasardspil på internettet som afholdes under sådanne begrænsede omstændigheder, vil dog handle i strid med loven, såfremt de oppebærer en regelmæssig indtægt herfra.

 

Den nuværende retstilling er som ovenfor nævnt først og fremmest et resultat af henholdsvis dommen af 17. november 2008 samt Østre Landsrets dom af 18. december 2007 (U2008.809Ø). Sidstnævnte dom er under anke til Højesteret, der således har mulighed for endeligt, at fastsætte retstillingen for så vidt angår internetpoker. Fastslår Højesteret, at poker ikke kan anses for hasardspil, vil det være lovligt at afholde samt deltage i internetpoker. En eventuel omgørelse af U2008.809Ø, vil dog ikke ændre ved det ovenfor sammenfattede angående hasardspil på internettet generelt.

 

Danskere der opholder sig i udlandet hvor et i Danmark ulovligt spil er lovligt, kan, uanset udfaldet af ovennævnte anke, ikke straffes for deltagelse heri eller for at opnå gevinst herved.

 

Det kan afslutningsvist nævnes, at Regeringens lovprogram for 2009 for justitsministerens område, indeholder forslag om nedsættelse af et udvalg med henblik på, at det undersøges om visse typer af hasardspil bør lovliggøres. Det må antages, at i hvert fald internetpoker vil være omfattet af en sådan undersøgelse.

 

 

Hvis du har spørgsmål til afgørelsen eller ønsker yderligere information om reglerne omkring internetpoker eller hasardspil på internettet, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.