Arbejdsgivere må ikke opsige gravide med henvisning til generelle nedskæringer

Dato 14 jan. 2009

Sagerne kort

Den ene sag handlede om en kvindelig ejendomsmægler, der blev opsagt under barsel med henvisning til, at hendes afdeling skulle lukkes.

 

Den anden sag drejede sig om en kvinde, ansat i en møbelforretning med ansvaret for malerafdelingen. Arbejdsgiver opsagde kvinden, to uger efter at hun havde meddelt denne om sin graviditet. Opsigelsen skete under henvisning til, at afdelingerne skulle sammenlægges. Arbejdsgiver havde ikke tidligere udtrykt utilfredshed med den ansatte og havde heller ikke udtrykt, at han ville sammenlægge afdelingerne.

 

I begge sager kom retterne frem til, at begge kvinder var kompetente til at fortsætte i en anden afdeling eller i en anden stilling.

 

Gældende regler om ligebehandling

Det følger af § 9 i ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær eller har været fraværende efter barsellovens §§ 6-14, eller i øvrigt på grund af graviditet, barsel eller adoption.

 

Horsens Byrets afgørelse

Retten udtalte, at opsigelsen af ejendomsmægleren var i strid med ligebehandlingsloven. Retten lagde vægt på, at arbejdsgiveren kunne have hende ansat i en anden stilling, idet den ansatte havde længere anciennitet samt en bedre uddannelse end de fleste af sine kollegaer.

 

Vestre Landsrets afgørelse

I sagen om opsigelsen af kvinden, som var ansat i møbelforretningen, fandt retten, at arbejdsgiver havde handlet i strid med ligebehandlingsloven, idet kvinden var kompetent til at fortsætte sit arbejde i den sammenlagte afdeling, hvor der i øvrigt ikke var økonomiske problemer.

 

Dommene viser, at arbejdsgivere ikke alene under henvisning til nedskæringer kan afskedige deres gravide medarbejdere, når de har mulighed for at have dem ansat i en anden afdeling.  Dette vil være i strid med ligebehandlingsloven.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Christina Lund (clu@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.