Offentliggørelse af ny guidance efter suspension

Dato 4 aug. 2020
Download PDF version PDF

 

Efter at Finanstilsynet den 20. marts 2020 accepterede, at børsnoterede selskaber suspenderede deres forventninger/guidance for 2020 som følge af COVID-19-situationen, har Finanstilsynet i august 2020 meddelt, at selskaberne nu som udgangspunkt skal udsende ny guidance. Finanstilsynet anfører i den forbindelse, at denne nye guidance generelt udgør intern viden, uanset om denne ligger inden for intervaller i den tidligere suspenderede guidance, og derfor vil skulle offentliggøres hurtigst muligt. Dog anerkender Finanstilsynet også, at der konkret kan være selskaber, der som følge af fortsatte usikkerheder ikke har mulighed for at udsende ny retvisende guidance, men at disse selskaber i så fald må meddele dette til markedet. Betydningen for børsnoterede selskaber af Finanstilsynets meddelelse vil blive belyst i det følgende.


Baggrund

I marts 2020 meddelte Finanstilsynet, at børsnoterede selskaber ekstraordinært kunne vælge at suspendere deres guidance for 2020 som følge af COVID-19-situationen.

 

Finanstilsynet vurderer, at de mulige scenarier og konsekvenser af COVID-19-situationen nu er belyst i højere grad i marts måned. Henset til at udviklingen for det første halvår af 2020 også er kendt, er det på denne baggrund Finanstilsynets opfattelse, at børsnoterede selskaber har det nødvendige grundlag for at kunne udsende ny guidance og derfor også vil skulle gøre dette.


Krav til ny guidance

Som følge af COVID-19-situationen anerkender Finanstilsynet, at den nye guidance kan indeholde bredere spænd og større usikkerheder, end hvad der ellers ville være tilfældet. Sådanne forhold skal dog underbygges og forklares. I den forbindelse kan der også inddrages guidance, der ikke har finansiel karakter, såsom forventninger til fald i volumen og lukning af butikker. Når der foreligger nye oplysninger, der kan indsnævre disse spænd eller usikkerheder, vil selskabet skulle udsende ny og mere præcis guidance. Det kan således være nødvendigt for et børsnoteret selskab at udsende flere meddelelser.


Forholdet til tidligere udmeldt guidance

Uanset om den nye guidance ligger inden for de intervaller, der fremgik af den seneste suspenderede guidance, vil selskabet som følge af suspensionen stadig skulle udsende en ny meddelelse.


Guidance og intern viden

Det er Finanstilsynets vurdering, at et selskabs første guidance for et regnskabsår generelt vil skabe forventninger hos markedet, som investorerne reagerer på. Når tidligere guidance har været suspenderet, vil den nye guidance erstatte denne og således også i almindelighed udgøre intern viden, der er specifik og kurspåvirkende. Dette betyder, at udsteder skal offentliggøre ny guidance hurtigst muligt og ikke kan afvente f.eks. den kommende kvartalsrapport. Der vil i stedet skulle udsendes en separat meddelelse.


Mulighed for fortsat suspension af guidance

Hvis et børsnoteret selskab vurderer, at dette ikke har et tilstrækkeligt grundlag for at kunne udsende ny guidance, kan selskabet opretholde suspensionen. Selskabet vil i så fald skulle udsende en begrundet meddelelse om fortsat suspension.


Når selskabet har opnået det nødvendige overblik over udviklingen i dets forretning og COVID-19-situationens økonomiske konsekvenser for selskabet, vil der skulle udsendes guidance. Denne vurdering skal som minimum foretages løbende i takt med de månedsvise resultatopgørelser.


Vores vurdering

Der er fortsat en lang række usikkerheder knyttet til COVID-19-situationen. Udviklingen i første halvår 2020 vil således ikke nødvendigvis være retningsgivende for den videre udvikling de sidste to kvartaler, ligesom eksempelvis politiske og branchespecifikke forhold kan bidrage til denne usikkerhed.


Det anføres i meddelelsen, at Finanstilsynet ”forventer”, at selskaberne udsender ny guidance som anført, ligesom denne ”bør” offentliggøres hurtigst muligt. Vi forventer imidlertid, at Finanstilsynet vil være meget opmærksom på, hvorvidt de børsnoterede selskaber agerer i overensstemmelse med Finanstilsynets meddelelse. Henset til at Finanstilsynet har valgt at understrege selskabets forpligtelser samt reglerne om intern viden, vurderer vi således, at der i realiteten vil være krav om enten udmelding af ny guidance (udgangspunkt) eller en begrundet meddelelse om, hvorfor ny guidance ikke kan udmeldes (undtagelsesvist). Det skal understreges, at der stadig kan være legitime grunde til, at der ikke kan give en meningsfuld guidance.Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om overstående, er du velkommen til at kontakte partner Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.