Justerede Anbefalinger for God Fondsledelse

Dato 18 jun. 2020
Download PDF version PDF

 

Indledning

Erhvervsdrivende fonde har siden aflæggelse af årsrapporten for 2015 skullet forholde sig til Anbefalingerne for God Fondsledelse (”Anbefalingerne”) efter et ”følg eller forklar”-princip. Dette har betydet, at erhvervsdrivende fonde, der har valgt ikke at følge én eller flere dele af Anbefalingerne, har skullet redegøre herfor. Komitéen for god Fondsledelse har i juni 2020 foretaget visse justeringer i Anbefalingerne, der behandles nærmere i det følgende.

 

Anbefalingerne og “følg eller forklar"-princippet

Redegørelsen skal medtages i årsrapporten samt være tilgængelig på fondens hjemmeside. Så længe bestyrelsen fyldestgørende har redegjort både for, (1) hvorfor en given anbefaling ikke følges, og (2) hvordan fonden i stedet har indrettet sig, kan bestyrelsen således afgøre, om Anbefalingerne er hensigtsmæssige for den konkrete fond, eller om det vurderes at være mere hensigtsmæssigt, at fonden indretter sig på en anden måde.

 

Justering af Anbefalingerne

Anbefalingerne blev vedtaget i december 2014 og er nu i juni 2020 blevet ajourført med en ny yderligere anbefaling (nr. 2.1.2) vedrørende kapitalforvaltning. Det anbefales således, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.

 

Af kommentaren til den nye anbefaling fremgår det, at bestyrelsen bør definere de overordnede principper for kapitalforvaltningen og i den forbindelse inddrage både forventet afkast samt uddelinger og omkostninger. Ligeledes bør formålet med fondenes investeringer, typen af investeringer, risici, kapitalberedskab, tilsyn og rapportering inddrages. Alt sammen med det overordnede formål både at sikre, at fonden både er levedygtig og løbende kan opfylde sit formål, herunder evt. at understøtte ejerskab i datterselskaber.

 

De øvrige ændringer består af en række præcisereringer og kommentarer, særligt på følgende områder:

  • Ekstern kommunikation
  • Strategidrøftelser
  • Uafhængighed i bestyrelsen
  • Sammensætning af vederlag
  • Offentliggørelse af vederlag

 

Vores vurdering

Anbefalingerne er ajourført på baggrund af de seneste års erfaringer og er suppleret med en række yderligere kommentarer. Uanset at Anbefalingerne ikke indeholder væsentlige materielle nyskabelser, medfører de udvidede kommentarer, at disse udgør endnu vigtigere bidrag til arbejdet med god fondsledelse. Samtidig øger Anbefalingerne fokus på, at disse anses for at udgøre “best practice”, hvilket alt andet lige øger betydningen af arbejdet med disse samt kravene til eventuelle fravigelser. Ligeledes vil anbefalingerne kunne tjene som inspiration i andre sammenhænge, herunder øvrige fonde og lignende.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om ovenstående, er du velkommen til at kontakte partner Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.