Er din virksomhed klar til den nye Ferielov?

Dato 8 jun. 2020
Download PDF version PDF

 

Umiddelbart efter sommerferien træder den nye Ferielov i kraft.

 

Den nye Ferielov fører ikke til ændringer i antallet af feriedage eller feriefridage, men navnlig optjenings- og afviklingsmetoden for lovpligtig ferie ændres.

 

Generelt vil der ikke være behov for at varsle overgangen til den nye Ferielov, medmindre feriefridage eller andet i tillæg til Ferieloven ændres til ugunst for medarbejderne.

 

Alligevel vil både overgangsordningen og den ændrede ferielov kræve, at den enkelte virksomhed forbereder sig frem til den 1. september 2020.

 

Vi anbefaler, at man som arbejdsgiver allerede nu iværksætter følgende:

  • Opdatering af ansættelseskontrakter, så de er i overensstemmelse med den nye Ferielov.

Mange ansættelseskontrakter henviser blot til, at ansættelsesforholdet er omfattet af den til enhver tid gældende Ferielov. I dette tilfælde er det ikke nødvendigt med yderligere opdatering af ansættelseskontrakten.

 

Hvis den nugældende ansættelseskontrakt derimod indeholder en mere detaljeret beskrivelse af feriereglerne, skal disse opdateres, således at beskrivelsen er korrekt.

  • Opdatering af arbejdsgiverens personalepolitik, i det omfang denne beskriver reglerne for afholdelse af ferie.

Beskrivelsen skal være i overensstemmelse med den nye Ferielov. Personalepolitikken bør herudover beskrive overgangsperioden, håndtering af feriefridagene og andre væsentlige ændringer.

  • Orientering af medarbejderne om de nye ferieregler.
  • Idet ferie optjenes og afholdes løbende, bør der laves et ferieregnskab for hver enkelte medarbejder. Tilsvarende bør løn- og HR-systemer tilpasses, så der hele tiden er overblik over medarbejderes feriedage.
  • Hvis medarbejderne har ret til feriefridage, kan det være relevant at opdatere, hvorledes disse optjenes og afholdes i forhold til den nye Ferielov.
  • Arbejdsgiveren skal årligt og senest den 31. august bekræfte over for Lønmodtagernes Feriemidler, om arbejdsgiveren vil beholde ikke forfaldne tilgodehavende feriemidler i virksomheden (den indefrosne ferie) eller foretage indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.

Overgangsordningen

Overgangen til den nye Ferielov startede for så vidt allerede i 2019. Overgangsordningen blev indført for at sikre en god overgang imellem de to ferielove.

 

Uden overgangsordningen ville medarbejdere – når loven træder i kraft i september 2020 – i princippet optjene ferie efter det nye samtidighedsprincip, samtidig med at medarbejder allerede havde optjent ferie for samme periode. Uden en overgangsordning ville medarbejderen således have op til ti ugers betalt ferie i det første år fra 1. september 2020. Overgangsordningen skal navnlig hjælpe arbejdsgivernes likviditet ved at sikre, at medarbejderne (fortsat kun) kan holde op til fem ugers betalt ferie i overgangsåret, men dog bevarer retten til den ferie, som er optjent.

 

Overgangsordningen er tilrettelagt således:

 

Ferie, som er optjent fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019 (16,64 betalte feriedage) kan afholdes fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020.

 

Ferie, som er optjent fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020 (25 feriedage) indefryses. Den indefrosne ferie kan ikke afholdes eller udbetales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Det svarer til, at man som arbejdsgiver i henhold til den nuværende ordning udbetaler det sidste års optjente ferie, når en medarbejder går på pension.

 

Arbejdsgiveren kan vælge, om arbejdsgiveren selv vil administrere de opsparede feriemidler, eller om arbejdsgiveren ønsker at indbetale det skyldige beløb til den nye fond Lønmodtagernes Feriemidler. Hvis midlerne indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler, slipper arbejdsgiveren for de administrative opgaver, herunder indeksering, afstemning og udbetaling ved medarbejderens pension. Omvendt vil denne indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler udgøre en likviditetsbelastning for arbejdsgiveren.

 

 

Såfremt dette nyhedsbrev måtte give anledning til spørgsmål eller ønske om yderligere information om de juridiske aspekter ved det nye lovforslag i øvrigt, er du velkommen til at kontakte partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk), advokat Poul Guo (pgu@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Flora Hua Ting Chieng (fch@mwblaw.dk)

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.