COVID-19: Guide til kompensation for faste udgifter

Dato 4 apr. 2020
Download PDF version PDF

 

Indledning

Flere virksomheder oplever i disse tider en markant nedgang i deres omsætning som en direkte følge af COVID-19 og regeringens tiltag, som skal begrænse spredningen af smitten. For at hjælpe de mest udsatte virksomheder, hvis forretningsgrundlag helt er forsvundet eller blevet kraftig reduceret, har Folketinget og regeringen indført en midlertidig kompensationsordning for faste udgifter. Ordningen er baseret på en række principper, som ses oplistet nedenfor.

 1. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation. Alle virksomheder med et dansk CVR-nummer – uanset branche, virksomhedsform mv. kan søge om kompensation
 2. Kompensationen skal målrettes virksomheder med et fald på minimum 40 % i deres omsætning i Danmark
 3. Virksomheden kan alene medtage omsætning, der er skattepligtig i Danmark og for produktionen i Danmark
 4. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 til 80 % af de faste udgifter   
 5. Kompensationen vil maksimalt dække op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
 6. Kompensationen skal tilbagebetales, såfremt omsætningen er faldet væsentligt mindre end angivet i opgørelsen sendt til Erhvervsstyrelsen
 7. Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, kan få kompensation på 100 % af de faste udgifter.

I forlængelse af det netop anførte samt vores nyhedsbrev om erhvervslejeforhold anføres nedenfor en guide til kompensation for faste udgifter.


Kompensationsordningen

Virksomhederne kan få godtgjort dokumentarbare faste udgifter i en nærmere afgrænset periode på tre måneder (den 9. marts 2020 til den 8. juni 2020), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang som følge af udbruddet af COVID-19. Det forventes, at der åbnes for den digitale ansøgningsblanket på virksomhedsguiden.dk i uge 15.


Hvilke virksomheder er omfattet

Kompensationsordningen omfatter alle virksomheder, som er registreret i CVR senest den 9. marts 2020. Foreninger, fonde og selvejende institutioner er omfattet af ordningen, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes ordinære driftsudgifter i offentlige tilskud.


Udgifter

En oplistning over kompensationsberettigede faste udgifter findes i bilag 2 til Vejledning til kompensation for en andel af din virksomheds faste omkostninger. Det følger af bilaget, at den ansøgende virksomhed skal tage udgangspunkt i følgende faste omkostninger:

 1. Ejendommen, f.eks. omkostninger til leje af ejendom, ejendomsskatter, el/opvarmning, nødvendig løbende rengøring osv.
 2. Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver, f.eks. omkostninger (afskrivninger) på materielle anlægsaktiver (maskiner, ejendomme, fly m.fl.) og på immaterielle anlægsaktioner (goodwill, varemærker, licenser m.fl.)
 3. Nødvendigt vedligeholdelsesarbejde på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver, f.eks. omkostninger til nødvendig løbende vedligeholdelse af ejendomme, biler og fabrikker
 4. Løbende serviceaftaler (herunder forsikringer), f.eks. leasingaftaler, omkostninger til aviser, selskabets forsikringer (ansvar, driftstab, bygninger, biler, driftsmateriale mv.), kontingenter og licenser på anvendelse af software
 5. Renteomkostninger og gebyrer, f.eks. renter, gebyrer, bidrag mv. til virksomhedens banklån, realkreditlån og øvrige lån, dog ikke afdrag på disse lån.

Det er muligt for virksomheden at søge kompensation for andre typer af faste omkostning. Virksomheden skal kunne dokumentere, hvorfor der i dette særlige tilfælde er tale om en fast omkostning. Den uafhængige godkendte revisor skal erklære sig enig i virksomhedens dokumentation.


Lønudgifter vil ikke være omfattet af denne ordning, da denne udgift er omfattet af ordningen om midlertidig lønkompensation for lønmodtagere.    

 

Fordeling af kompensationen

 • Erhvervsdrivende, som er ramt af forbuddet og ved bekendtgørelse er blevet påbudt fuldt lukket, vil blive kompenseret med 100 %
 • De faste udgifter vil kompenseres med 80 %, hvis omsætningsnedgangen har været 80-100 %
 • De faste udgifter vil kompenseres med 50 %, hvis omsætningsnedgangen har været 60-80 %
 • De faste udgifter vil kompenseres med 25 %, hvis omsætningsnedgangen har været 40-60 %.

Step plan

 1. De faste omkostninger skal kunne dokumenteres  
 2. Kompensationsansøgningen skal indeholde følgende og udarbejdes i et særligt skema, der er tilgængeligt via virksomhedsguiden.dk:
  1. En opgørelse over virksomhedens faste udgifter for de tre foregående måneder (den 1. december 2019 til den 29. februar 2020) skal fremsendes til Erhvervsstyrelsen samt en opgørelse over forventede faste omkostninger i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020
   1. Virksomheden skal begrunde, hvis virksomhedens forventede faste omkostninger i kompensationsperioden afviger mere end 10 % fra virksomhedens realiserede faste omkostninger for perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020
   2. Hvis virksomheden er stiftet efter den 1. december 2019, skal virksomheden angive virksomhedens realiserede faste omkostninger fra stiftelsesdatoen til og med den 9. marts 2020
  2. En opgørelse af den forventede omsætningsnedgang i kompensationsperioden som følge af COVID-19
  3. Opgørelsen over den forventede omsætning skal vedrøre perioden fra den 9. marts 2020 til den 8. juni 2020. For at fastslå den egentlige omsætningsnedgang skal perioden sammenlignes med omsætningen for perioden fra den 1. april 2019 til og med den 30. juni 2019  
   1. Under særlige omstændigheder kan sammenligningen ske for perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020 (f.eks. hvis virksomheden ikke har haft omsætning for perioden den 1. april 2019 til og med den 30. juni 2019)
   2. Såfremt virksomheden ikke har haft omsætning i perioden fra og med den 1. december 2019 til og med den 29. februar 2020, skal omsætningen sammenlignes med perioden fra virksomhedens stiftelsestidspunkt og frem til den 9. marts 2020
   3. Det er ikke muligt at ansøge om kompensation, såfremt virksomheden ikke som minimum har haft omsætning i en hel måned
  4. Kompensationsansøgningen skal påtegnes af en uafhængig godkendt revisor
  5. Virksomheden skal, i forbindelse med ansøgningen, bekræfte ved en tro- og loverklæring at omsætningen er faldet
  6. Virksomheden kan søge kompensation én gang i perioden, og ansøgningen skal gælde for hele perioden med udgangspunkt i et samlet estimat for virksomhedens omsætningsnedgang. Hvis der laves en fejl i ansøgningen, kan der sendes en ny. Det er muligt at foretage to udbetalinger, hvis virksomheden har været lukket ved forbud
 3. Hvis virksomheden har forbud mod at holde åbent, skal ansøgningen indeholde en erklæring fra virksomheden
 4. Når opgørelserne samt tro- og loverklæringen er modtaget, vil Erhvervsstyrelsen udbetale kompensationen
 5. Såfremt en ansøgning udløser kompensation, kan der ydes en støtte på 80 % af udgiften (dog højest 16.000 kr.) til revisorpåtegnelsen
 6. Virksomheden skal efter periodens afslutning (senest den 8. december 2020) indmelde den faktiske omsætningsnedgang og de faktiske faste udgifter i perioden. Herefter vil en eventuel efterregulering af kompensationen blive foretaget
 7. Kompensationen er skattepligtig, uanset om de omkostninger der kompenseres er fradragsberettigede eller ej
 8. Ansøgningen om kompensation skal senest indsendes til Erhvervsstyrelsen via Virksomhedsguiden den 30. juni 2020.

Kontrol af den udbetalte kompensation

Der vil løbende blive foretage stikprøvekontrol. Momsindberetninger vil blive anvendt til at kontrollere omsætningen ved udgangen af perioden. Efter denne kontrol vil en eventuelt efterregulering, svarende til det faktiske omsætningstab, finde sted. 


Kompensationsbegrænsninger

Minimumstærsklen for kompensation for faste udgifter udgør 25.000 kr. i perioden. Dette betyder, at der ikke gives kompensation, når de faste udgifter samlet udgør mindre end 25.000 kr. i perioden (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen).


I perioden vil en virksomhed maksimalt kunne opnå en kompensation på 60.000.000 kr. 

 

Bekendtgørelsen kan findes her, og vejledningen kan findes her.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om ovenstående, er du velkommen til at kontakte partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk), advokat Jep Becher Jensen (jbj@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Morten Lars Bindzus (mlb@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.