Lov om ændring af Lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme

Dato 13 mar. 2020
Download PDF version PDF

 

Indledning

Den 12. marts 2020 hastebehandlede og vedtog Folketinget Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme efter at have opnået dispensation fra Folketinget i relation til den almindelige tidsfrist for fremsættelse og vedtagelse af lovforslag.

 

Loven er en ændring af den nuværende lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019 som ændret ved bekendtgørelse nr. 156 af 27. februar 2020 og bekendtgørelse nr. 157 af 27. februar 2020.

 

Formålet med loven er tildele sundheds- og ældreministeren en række bemyndigelser til at kunne sikre, at smitte med alment farlige sygdomme inddæmmes og forebygges, herunder særligt med henblik på at afbøde konsekvenserne af spredningen af den aktuelle coronavirus COVID-19.

 

Det er myndighedernes forventning, at en COVD-19-epidemi i Danmark vil forårsage en ekstraordinær belastning af landets sygehus og få den konsekvens, at sygehusene skal prioritere mellem patienterne, således at svært syge patienter sikres behandling forud for øvrige patienter. 

 

Formålet med den nye lov er derfor at give myndighederne de nødvendige redskaber til at håndtere og forebygge denne trussel.

 

 

Vedtagelse af loven

Loven træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende og er gældende frem til den 1. marts 2021 (såkaldt solnedgangsklausul).

 

Med vedtagelsen af loven får myndighederne under nærmere betingelser hjemmel til blandt andet at:

  • tvinge folk i isolation og behandling
  • forbyde større arrangementer
  • lukke offentlige institutioner
  • tilsidesætte patientrettigheder som for eksempel behandlingsgaranti
  • begrænse adgang til transport
  • forhindre besøgende på hospitaler og plejehjem
  • indføre foranstaltninger, der sikrer varetilførsel

Det nærmere omfang af loven er beskrevet i det følgende.

 

 

Omfang

Mulighed for tvangsisolation og -vaccination

Sundhedsmyndighederne får med loven mulighed for, med politiets bistand, at tvinge personer smittet med eller mistænkt for at være smittet med en alment farlig sygdom til at blive undersøgt af sundhedsmyndighederne. Myndighederne for også adgang til at kræve personer indlagt på et behandlingssted eller i anden egnet facilitet samt at lade sådanne personer og personer i "nærmere bestemte risikogrupper" tvangsvaccinere.

 

Regeringen havde oprindeligt lagt op til, at der som led i håndhævelsen eller gennemførelsen af et sådan påbud skulle være adgang for myndighederne til den pågældendes bolig samt andre lokaliteter, som den pågældende råder over uden retskendelse. Dette blev ikke vedtaget.

 

Mulighed for påbud mod afholdelse af arrangementer

Sundhedsmyndighederne har med loven fået beføjelse til at nedlægge generelle påbud om afholdelse af alle større forsamlinger, arrangementer, begivenheder mv., herunder både indendørs, udendørs, offentlige og private forsamlinger arrangementer, begivenheder osv.

 

Loven definerer ikke et absolut antal deltagere, men regeringen er tidligere kommet med en opfordring om, at man bør afholde sig fra at afholde og deltage i arrangementer med flere end 100 deltagere.

 

Mulighed for lukning af offentlige institutioner, herunder skoler og daginstitutioner

Sundhedsmyndighederne har med loven fået beføjelser til at begrænse adgangen til offentlige institutioner, herunder skoler, børnehaver, vuggestuer or andre daginstitutioner, og også om nødvendigt at lukke disse.

 

Mulighed for forbud mod vise områder og private erhvervsdrivendes adgang til egne lokaler

Sundhedsmyndighederne har med loven fået beføjelse til at begrænse adgangen til hele områder, hvor en alment farlig sygdom optræder, eller hvor der er mistanke om eller risiko for, at en sådan sygdom optræder.

 

I tillæg hertil kan ministeren fastsætte restriktioner for personer, der har bopæl eller ophold i et sådan område som anført ovenfor. Disse restriktioner og omfanget af et eventuelt indgreb i bevægelsesfriheden samt det pågældende områdets størrelse beror på en konkret vurdering.

 

Det bemærkes desuden, at et påbud om afspærring, for så vidt angår alment farlige sygdomme, alene vil kunne udstedes i områder, hvor en alment farlig sygdom optræder, eller hvor der er risiko for, at en sådan sygdom optræder.

 

For erhvervsdrivende kan ministeren fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til eller brugen af lokaler, som erhvervsdrivende råder over, og hvortil offentligheden har adgang, herunder regler om tilladt maksimalbelægning, hvorved skal forstås det maksimale antal af individer, der må samles på det pågældende sted.

 

Mulighed for begrænsning af patientrettigheder

Sundhedsmyndighederne har med loven fået beføjelse til at begrænse og tilsidesætte patientrettigheder for at sikre kapacitet til behandling og pleje af personer, der er smittet med en alment farlig sygdom.

 

Konkret betyder dette, at de almindelige patientrettigheder, herunder udredningspligt, behandlingsgaranti og frit sygehusvalg, kan fraviges, hvis dette er nødvendigt.

 

Mulighed for begrænsning af og forbud mod anvendelsen af transportmidler

Sundhedsmyndighederne har med loven fået beføjelser til at fastsætte regler om forbud mod adgang til transportmidler eller restriktioner på anvendelsen af transportmidler, herunder om tilladt maksimalbelægning, hvorved skal forstås antallet af individer tilladt i eksempelvis toge eller busser. 

 

I tillæg hertil har sundhedsmyndighederne mulighed for at fastsætte regler, der begrænser eller forbyder personer, der befinder sig på skibe, i at omgås med personer, der opholder sig på land.

 

Mulighed for adgang til og isolering af hopitaler og plejehjem

Sundhedsmyndighederne har med loven fået beføjelse til at fastsætte regler om forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til offentlige og private plejehjem og sygehuse.

 

Mulighed for fastsættelse af regler, der skal sikre varetilførsel

Sundhedsmyndighederne har med loven fået beføjelse til, i samarbejde med andre ministrer og det private, at fastsætte regler om særlige foranstaltninger med henblik på at sikre forsyningen af varer.

 

Bestemmelsen kommer i kølvandet på en række episoder, hvor private forbrugere har købt ind i dagligvarebutikker i en grad langt ud over deres normale forbrug, såkaldt ”hamstring”.

 

Mulighed for ekspropriation af privat ejendom

Sundhedsmyndighederne kan til brug for gennemførelse af foranstaltninger efter den nye lov eller regler fastsat i medfør heraf iværksætte ekspropriation af privat ejendom.

 

Dette er ensbetydende med, at sundhedsmyndighederne kan inddrage privat ejendom til brug for almenvellet, hvilket eksempelvis kan være haller eller ubebyggede grunde, hvor der om nødvendigt kan opstilles midlertidige behandlingsfaciliteter, privathospitaler eller laboratorier.

 

Såfremt sundhedsmyndighederne gennemfører foranstaltninger, der efter loven udgør et ekspropriativ indgreb, ydes der fuldstændig erstatning til den eller de berørte ejere.

 

 

Vores vurdering

Der er med den stigende spredning af COVID-19 i Danmark tale om en helt ekstraordinær situation, hvor der kræves ekstraordinære tiltag, hvis en regulær COVID-19-epidemi i Danmark skal forebygges og forhindres i størst muligt omfang.

 

På trods af at loven på en række områder kan blive indgribende for det enkelte individ, er det vores vurdering, at loven indeholder nødvendige tiltag, for at myndigheder kan gribe ind og sikre, at det danske system er klar til at håndtere yderligere spredning af COVID-19.

 

Vi er hos Moalem Weitemeyer Bendtsen opmærksomme på den konstante udvikling inden for dette område og følger løbende med i alle lovgivningsmæssige tiltag.

 

 

Såfremt dette nyhedsbrev måtte give anledning til spørgsmål eller ønske om yderligere information om de juridiske aspekter ved den nye lov i øvrigt, er du velkommen til at kontakte partner Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk), advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk), advokatfuldmægtig Jonas Høst (jho@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Marcus Alexander Svendsen (msv@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.