Afsigelse af dom i sagen mod ledelse og revision i EBH Bank

Dato 6 feb. 2020
Download PDF version PDF

 

Indledning

Den 31. januar 2020 afsagde Vestre Landsret dom i sagen, hvor Finansiel Stabilitet havde rejst erstatningskrav mod direktions- og bestyrelsesmedlemmer og den eksterne revision i Ebh Bank. Sagen blev anlagt allerede i december 2010 og vedrørte stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt de sagsøgte er erstatningsansvarlige for en række udlån og garantier op til bankens konkurs. I det følgende gennemgås udfaldet af dommen.


Sagens omfang

Finansiel Stabilitet havde i denne sag rejst erstatningskrav vedrørende en række dispositioner, der var foretaget af de sagsøgte i tiden op til bankens konkurs. Efter Finansiel Stabilitets vurdering var det disse dispositioner, der kunne kædes sammen med det tab, som Ebh Bank havde lidt. Det var herefter op til landsretten at vurdere, hvorvidt disse dispositioner var ansvarspådragende, og hvorledes en eventuel ansvarspådragende handling har medført et tab. Hertil skal det desuden vurderes, om der foreligger adækvans, altså hvorvidt der er sammenhæng mellem den ansvarspådragende handling og det tab, der eventuelt findes i forbindelse med den pågældende disposition.

 

I denne dom afsagt af Vestre Landsret blev der taget stilling til i alt 30 erstatningskrav, der efter Finansiel Stabilitets vurdering havde forårsaget et tab på kr. 718 mio. for banken. Erstatningskravet blev dog nedsat til kr. 550 mio. under sagen. Finansiel stabilitet vurderede således, at de sagsøgte var erstatningsansvarlige for en række konkrete dispositioner, der havde medført tab for banken. I tråd med tidligere praksis rejste Finansiel Stabilitet således ikke krav for den samlede underbalance ved bankens konkurs.


Finansiel Stabilitet havde sagsøgt 16 forskellige personer, herunder tre revisorer og revisionsselskabet BDO, der dog udelukkende ville kunne findes erstatningsansvarlige, såfremt ledelsen i banken havde begået ansvarspådragende fejl, der havde medført et tab for banken, samt at revisorerne havde handlet ansvarspådragende ved ikke at påpege dette og søge disse forhold afdækket. Dette gjorde denne sag til den største sag, som Finansiel Stabilitet har anlagt, målt på antallet af sagsøgte.


Vestre Landsrets afgørelse

Vestre Landsret skulle tage stilling til, hvorvidt den måde, som de sagsøgte indrettede og drev Ebh Bank på, op til bankens økonomiske sammenbrud, kunne begrunde at pålægge disse et erstatningsansvar. Landsretten fandt imidlertid alene, at der kunne begrundes erstatningsansvar for én af de sagsøgte.


I det tilfælde, hvor Finn Strier Poulsen, der var administrerende direktør i Ebh Bank, blev pålagt erstatningsansvar, havde Ebh Bank købt et pantebrev af et selskab, der var ejet af Finn Strier Poulsens ægtefælle på et tidspunkt, hvor debitor allerede havde meddelt betalingsstandsning. Landsretten fandt, at dette var det eneste tilfælde, hvor der kunne kædes et tab til en ansvarspådragende handling fra Finn Strier Poulsens side, hvorfor det udelukkende var dette forhold, som han blev pålagt erstatningsansvar for.


Finn Strier Poulsen blev på baggrund af ovenstående pålagt erstatningsansvar på i alt kr. 2.083.741,67.


Herudover fandt Vestre Landsret ikke, at de øvrige sagsøgte, der talte både tidligere ledelsesmedlemmer, BDO og tre revisorer, skulle findes erstatningsansvarlige, hvorfor disse alle blev frifundet. Landsretten foretog ikke én samlet vurdering, men vurderede disposition for disposition i forhold til, hvorledes kravene for at pålægge erstatningsansvar var opfyldte. Landsrettens begrundelse for, at de sagsøgte ikke skulle findes erstatningsansvarlige varierer derfor fra disposition til disposition. Det ses i landsrettens begrundelse, at der i nogle af tilfældene konkluderes, at der ikke forelå en ansvarspådragende handling, hvorimod det ved andre dispositioner ikke fandtes godtgjort, at der var årsagssammenhæng mellem dispositionen og det tab, der krævedes erstattet.


Som følge af landsrettens afgørelse blev Finansiel Stabilitet pålagt at betale sagsomkostninger for omtrent kr. 121 mio. 


Vores vurdering

Denne sag er en af de mest omfattende sager, der nogensinde er ført henset til sagens omfang ved de danske domstole. Sagen har verseret i ni år, hvor hovedforhandlingen eksempelvis fordelte sig over 149 retsmøder.


Det er vores vurdering, at denne dom følger den praksis, der er på området, særligt Højesterets vurdering, der blev foretaget i dommen om Capinordic Bank i 2019. Landsretten har også i sin begrundelse fremført, at sagen med Ebh Bank er bedømt på baggrund af Højesterets bemærkninger i sagen vedrørende Capinordic Bank. Dette betyder altså, at sagen som udgangspunkt ikke ændrer retsstillingen i forhold til ledelsesansvar i finansielle virksomheder.


Det skal dog nævnes, at det på nuværende tidspunkt kun er dommens begrundelse og resultat, der er offentliggjort, da en anonymisering af hele dommen stadig er undervejs grundet dommens omfang. Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om ovenstående, er du velkommen til at kontakte partner Thomas Weitemeyer (twe@mwblaw.dk), partner Tobias Bonde Frost (tbf@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Mathias Blak Clausen (mbc@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.