Forbedring af etableringsfriheden gennem harmonisering af reglerne om grænseoverskridende fusioner, omdannelser og spaltninger

Dato 5 feb. 2020
Download PDF version PDF

 

Indledning

Den 27. november 2019 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet en ændring af direktivet om grænseoverskridende fusioner, således at dette fremover også finder anvendelse på grænseoverskridende omdannelser og spaltninger af selskaber(1) (i Danmark aktieselskaber, anpartsselskaber og partnerselskaber)(2). Desuden indføres visse forenklinger, for så vidt angår grænseoverskridende fusioner. Hensigten med ændringen er at harmonisere, smidiggøre og afbalancere reglerne. Medlemsstaterne skal implementere direktivet senest den 31. januar 2023. I det følgende gennemgår vi direktivets væsentlige aspekter og betydning.

 

Grænseoverskridende omdannelser og spaltninger

Ved en grænseoverskridende omdannelse vil der ske en ændring af et selskabs retlige form, uden at selskabet bliver afviklet, opløst eller likvideret. Den grænseoverskridende omdannelse vil finde sted, når et selskab med begrænset hæftelse i medlemsstat A flytter til medlemsstat B, og derved omdannes selskabets retlige form. Der skal som minimum ske en flytning af selskabets vedtægtsmæssige hjemsted. Selskabet vil efter den grænseoverskridende omdannelse bevare sin status som juridisk person. Foruden omdannelser regulerer direktivet også grænseoverskridende spaltninger.

 

Ved en grænseoverskridende spaltning af selskaber skal mindst to af selskaberne med begrænset ansvar være oprettet i overensstemmelse med en medlemsstats retsregler. Endvidere skal deres vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed være beliggende i Unionen, og mindst to af de deltagende selskaber i spaltningen skal henhøre under forskellige medlemsstaters retsregler. Reglerne om spaltning finder både anvendelse på fuldstændig spaltning, partiel spaltning samt spaltning ved adskillelse.

 

Krav om udarbejdelse af plan for den påtænkte transaktion

Ligesom ved fusioner, hvor der skal udarbejdes en fusionsplan, skal der i henhold til direktivet udarbejdes en spaltnings- og omdannelsesplan, herudover fastsætter direktivet bestemmelser om beskyttelse af medarbejdere, kapitalejere og kreditorer, ligesom der vil være krav om information og høring af medarbejderne for alle de nævnte transaktioner.

 

Medarbejdernes medbestemmelsesret

Ved at give medarbejderne ret til information og høring før den grænseoverskridende transaktion gennemføres, giver direktivet medarbejderne en medbestemmelsesret. Ledelsesorganet opfordres til at inddrage medarbejderrepræsentanter på øverste ledelsesniveau i afgørelsen af den påtænkte grænseoverskridende transaktion. På denne baggrund skabes der transparens for medarbejderne i virksomhedens forhold, inden transaktionen gennemføres.

 

Selskabsdeltagernes forhold

Rapporten bør indeholde en beskrivelse af selskabsdeltagernes ret til at udtræde af selskabet, og hvilken passende kontant kompensation som de udtrædende selskabsdeltagere vil kunne forvente at modtage. Til fastsættelse at sidstnævnte skal rapporten indeholde en uvildig eksperts tilstrækkelige vurdering af den kontante kompensation.

 

Kreditorers retsstilling

Direktivet beskytter kreditorer, som har krav, der er opstået før og forfalder efter offentliggørelsen af den grænseoverskridende plan. Medlemsstaterne kan kræve, at det eller de pågældende selskaber skal afgive en solvenserklæring. Herved sikres, at selskaberne ikke kendte til forhold, som skulle betyde, at de ikke vil kunne opfylde deres forpligtelser. Ved afgivelse af en solvenserklæring vil medlemmerne af det centrale ledelsesorgan kunne holdes personligt ansvarlige for nøjagtigheden af denne erklæring.

 

Ikrafttrædelse

Direktivet skal senest være implementeret den 31. januar 2023.

 

Vores vurdering

Med den tilsigtede harmonisering af reglerne om grænseoverskridende fusioner, omdannelser og spaltninger forbedres selskabers muligheder for at indgå i internationale omstruktureringer. Hermed gives selskaberne betydeligt flere muligheder for at kunne vælge den mest optimale struktur, uden at særlige nationale krav begrænser adgangen hertil. Eksempelvis kan virksomheder ved omdannelser flytte deres hjemsted fra et EU-land til et andet EU-land efter harmoniserede regler. Det må således forventes, at selskaber i langt højere grad end i dag vil gennemføre sådanne omstruktureringer. Uanset at der fortsat vil være tale om relativt komplicerede procedurer, vil harmoniseringen af reglerne øge selskabernes muligheder i betydelig grad.

 

-----------------

(1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/2121 af 27. november 2019 om ændring af direktiv 2017/1132, for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger.

(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1132 af 14. juni 2017 om visse aspekter af selskabsretten.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderliere information om ovenstående, er du velkommen til at kontakte partner Tobias Bonde Frost (tbf@mwblaw.dk), advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Morten Lars Bindzus (mlb@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.