Britisk Fusionskontrol efter Brexit

Dato 4 feb. 2020
Download PDF version PDF

 

Den 31. januar 2020 har Storbritannien formelt forladt EU. I princippet betyder dette, at EU-Kommissionens behandling af fusionsanmeldelser ikke længere omfatter det britiske marked.

 

I forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU er det aftalt, at reglerne om EU-Kommissionens behandling af fusionsanmeldelser fortsat skal finde anvendelse i Storbritannien frem til den 31. december 2020 (”Overgangsperioden”). Det betyder, at i fusionstilfælde, hvor der i princippet måtte være en selvstændig anmeldelsespligt i Storbritannien, vil en EU-fusionsanmeldelse desuagtet i Overgangsperioden fortsat omfatte Storbritannien.

 

I Overgangsperioden vil ”one-stop-shop”-princippet fortsat finde anvendelse for EU-Kommissionen. ”One-stop-shop”-princippet indebærer, at EU-Kommissionen som udgangspunkt er enekompetent til behandling af transaktioner, hvor EU’s omsætningstærskler er overskredet. De nationale konkurrencemyndigheder behandler i tilfælde, hvor EU’s omsætningstærskler er overskredet, kun selvstændigt transaktioner vedrørende flere EU-lande, såfremt sagen er henvist fra EU-Kommissionen.

 

Ved overgangsperiodens udløb vil det være tidspunktet for fusionsanmeldelsen, som er afgørende for, hvorvidt en anmeldelse tillige med virkning for Storbritannien kan behandles af EU-Kommissionen. Reelt, vil en fusionsanmeldelse skulle indleveres før den 24. december 2020, da behandlingen i EU-Kommissionen i modsat fald ikke vil blive påbegyndt i 2020 pga. juleferie. Det er herudover en forudsætning for EU-Kommissionens behandling af anmeldelsen, at ”closing” finder sted i løbet af år 2021. Tidspunktet for fusionsaftalens indgåelse eller offentliggørelsen heraf er derimod uden betydning.

 

Der er visse undtagelser til ovenstående. Følgende transaktioner vil – uanset at de er anmeldt til EU-Kommissionen inden udgangen af 2020, risikere ikke at kunne blive færdigbehandlet af EU-Kommissionen:

  • Transaktioner, som EU-Kommissionen inden den 31. december 2020 henviser til selvstændig behandling hos de britiske konkurrencemyndigheder.
  • Anmeldelser, der erklæres ufuldstændige af EU-Kommissionen og skal genindleveres.
  • Fusionsgodkendelser eller –afvisninger, der omstødes af EU-Domstolen og skal genindleveres.

Virksomheder må således foretage en afvejning af fordelen i at udnytte ”one-stop-shop”-princippet ved at skynde sig at anmelde en fusion til EU-Kommissionen over for risikoen for, at anmeldelsen skal genindleveres under et nyt regime under nye regler om jurisdiktion og kompetence.

 

Fra den 1. januar 2021 vil EU-Kommissionen ikke længere have kompetence til at behandle nye fusionsanmeldelser, der vedrører Storbritannien. Efter denne dato, vil der således skulle ske separat behandling af fusionsanmeldelser ved henholdsvis EU-Kommissionen og den britiske konkurrencemyndighed.

 

En anden konsekvens af Brexit er, at omsætningen på det britiske marked ikke længere skal medtages ved opgørelsen af omsætning i EU. Dette vil kunne betyde, at der vil blive flere fusionsanmeldelser, der skal behandles af de nationale konkurrencemyndigheder i EU-landene, da udtagelsen af det britiske marked kan medføre, at EU tærskelværdierne ikke længere er overskredet. Der er ikke på nuværende tidspunkt planer om at sænke tærskelværdierne i EU, og det må som følge heraf forventes, at der fremadrettet vil komme færre EU-fusionsanmeldelser.

 

Som følge af Brexit opfordrer vi alle virksomheder, som måtte stå over for at indlevere en fusionsanmeldelse til EU i løbet af 2020, til nøje at overveje timingen samt at overveje tidlig inddragelse og dialog med de britiske konkurrencemyndigheder. Vi står naturligvis til rådighed for enhver, der ønsker vores hjælp til at få et overblik over reglerne og til at anvende muligheden for sambehandling under ”one-stop-shop”-princippet hos EU-Kommissionen.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om overstående, er du velkommen til at kontakte partner, advokat Pernille Nørkær (pno@mwblaw.dk) eller advokatfuldmægtig Sarah Veje Rasmussen (svr@mwblaw.dk)

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.