Påtale samt påkrav for uanmodet henvendelse til aktionærer

Dato 28 okt. 2008

Finanstilsynet har ved en principiel afgørelse af 9. oktober 2008 truffet beslutning om at meddele påtale overfor en dansk bankvirksomhed (”Banken”) for at rette uanmodet henvendelse til Bankens aktionærer i forbindelse med et af et bank- og realkreditinstitut fremsat købstilbud. Finanstilsynet påbød samtidig Banken straks at ophøre med at rette uanmodet henvendelse til aktionærer og kunder, som ikke havde givet samtykke hertil.

 

Sagen kort

Den 15. september 2008 fremsatte bank- og realkreditinstituttet et frivilligt købstilbud om fuld overtagelse af aktierne i Banken for ca. 1,8 mia. kr. Købstilbuddet blev i samtidig anbefalet af Bankens ledelse, bl.a. under henvisning til tilbudsprisen på 105 kr. pr. aktie, som på tidspunktet for købstilbuddets fremsættelse lå langt over de 58,50 kr., som aktien havde lukket i den foregående handelsdag. 

 

Finanstilsynet blev efterfølgende den 2. oktober 2008 gjort opmærksom på, at Banken systematisk havde iværksat rundringning til Bankens aktionærer med henblik på accept af det fremsatte købstilbud. I et konkret tilfælde ringede aktionæren selv tilbage til Banken på opfordring fra en indtalt telefonbesked.

 

Gældende regler om uanmodet henvendelse og god skik

I henhold til § 6 i lov om forbrugeraftaler må en erhvervsdrivende ikke uden forudgående anmodning herom rette personlig eller telefonisk henvendelse til en forbruger på dennes bopæl, arbejdsplads eller andet sted, hvortil der ikke er almindelig adgang, med henblik på straks eller senere at opnå tilbud eller accept af tilbud om indgåelse af aftale.

 

Bestemmelsen i § 6 i lov om forbrugeraftaler suppleres af § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, hvorefter e n finansiel virksomhed skal handle redeligt og loyalt over for sine kunder.

 

Finanstilsynets afgørelse

Finanstilsynet fandt, at den anvendte form for uanmodet henvendelse til aktionærer var i strid med § 6 i lov om forbrugeraftaler.

 

Finanstilsynets udtalte i den forbindelse, at uanset, at en aktionær på opfordring selv ringede tilbage til Banken, havde den første opringning fra Banken karakter af en uanmodet henvendelse. Det var således ikke afgørende for Finanstilsynets vurdering, at Banken tilfældigvis ikke kunne træffe den pågældende aktionær ved første opringning.


På denne baggrund var det Finanstilsynets vurdering, at Banken havde udvist en adfærd, der var i strid med § 3 i bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

 

Med Finanstilsynets principielle afgørelse i sagen har Finanstilsynet fastslået, at der ikke kan ske uanmodet henvendelse til forbrugere i forbindelse med orientering om et fremsat overtagelsestilbud. En sådan form for henvendelse kan alene ske i tilfælde, hvor den pågældende forbruger konkret har meddelt forudgående skriftligt samtykke hertil.

 

The above does not constitute legal counselling and Moalem Weitemeyer Bendtsen does not warrant the accuracy of the information. With the above text, Moalem Weitemeyer Bendtsen has not assumed responsibility of any kind as a consequence of a reader’s use of the above as a basis of decisions of considerations.