Påbud om ændring af markedsføringsmateriale og almindelige forsikringsbetingelser - Principiel afgørelse fra Finanstilsynet

Dato 11 dec. 2008
Download PDF version PDF

Finanstilsynet påbød den 24. oktober 2008 et dansk forsikringsselskab (”Forsikringsselskabet”) at ændre sine almindelige forsikringsbetingelser samt at ændre markedsføringsmateriale for et produkt, der blev udbudt via et ejendomsmæglerselskab (”Ejendomsmæglerselskab”).

 

Sagen kort

Forsikringsselskabet udbød en forsikring mod dobbelt husleje i forbindelse med køb og salg af bolig. Forsikringen blev udbudt af et udenlandsk forsikringsselskab via et samarbejde mellem Forsikringsselskabet og Ejendomsmæglerselskab. Forsikringsbegæringen blev udskrevet på Forsikringsselskabets brevpapir.

 

Gældende regler om god skik for finansielle virksomheder

Ifølge Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder skal en finansiel virksomhed handle loyal og redeligt overfor sine kunder. Endvidere må en finansiel virksomhed ifølge bekendtgørelsens § 4 ikke anvende vildledende angivelser eller udelade væsentlige informationer, hvis dette er egnet til mærkbart at forvride kundernes økonomiske adfærd på markedet

 

Afgørelsen

Finanstilsynet lagde til grund, at Forsikringsselskabets almindelige forsikringsbetingelser ikke gav kunden tilstrækkelig entydig information om de tilfælde, hvor forsikringen ikke dækker kundens krav på erstatning. Finanstilsynet vurderede derfor, at Forsikringsselskabet på denne baggrund havde handlet i strid med § 3 i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder.

 

Endvidere er det Finanstilsynets opfattelse, at Forsikringsselskabet og Ejendomsmæglerselskabet handlede i strid med § 4 i bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder, ved at lade forsikringsbegæringen udskrive på Forsikringsselskabets brevpapir og ikke i forsikringsbegæringen tydeligt oplyse, hvem den reelle forsikringsgiver var.

 

Med Finanstilsynets afgørelse er det fastslået, at det tydeligt skal fremgå af en forsikringsbegæring, hvem den egentlige forsikringsgiver er, ligesom forsikringsbetingelser skal være udformet således, at kunden kan træffe sin beslutning om køb af en forsikring på et velinformeret grundlag vedrørende dækningsomfang og undtagelser herfra.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om retningslinjerne for finansielle virksomheder, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyt-telse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.