Nye regler for udstedere på OMX (1. juli 2008)

Dato 1 sep. 2008

Den 1. juli 2008 træder et nyt regelsæt om ”Regler for udstedere af aktier” på OMX i kraft.


Regelsættets kapitel 3 - ”Oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier” – medfører en gennemgribende ændring af selskabernes oplysningspligter. Ændringerne indebærer, at selskaberne skal opdatere de interne regelsæt og de interne procedurer og forretningsgange, således udstederen er i stand til at håndtere de nye oplysningspligter.


Dette nyhedsbrev fremhæver alene de væsentligste ændringer i oplysningspligterne for de danske OMX-selskaber.

 

Strukturelle ændringer

Reglerne medfører en ny struktur. Samtidig fjernes ”Oplysningskrav ved aktiers optagelse til handel” fra OMX’ regelsæt. Danske aktieudstedere på OMX vil derfor fremover være omfattet af ét samlet regelsæt med nedenstående struktur:

  1. Almindelige bestemmelser
  2. Betingelser for aktiers optagelse til handel
  3. Oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier
  4. Særlige børsregler for udstedere af aktier
  5. Overtrædelse

Krav om offentliggørelse af forventninger fjernes

Regelsættet fjerner de hidtil gældende særlige børskrav om offentliggørelse af forventninger i udstedernes delårsrapporter og årsregnskabsmeddelelser. Således gælder de særlige regler i regnskabslovgivningen til at offentliggøre forventninger i selskabernes års- og delårsrapporter stadig. Det fremhæves, at delårsrapporterne (der udarbejdes i henhold til delårsrapportbekendtgørelsen og IAS 34) skal kommentere ændringer i de tidligere offentliggjorte estimater/forventninger, såfremt disse ikke længere er retvisende.


Udstederne er derudover fortsat forpligtede af den løbende korrektionspligt i værdipapirhandelslovens § 27, stk. 1, 3. pkt. samt kodifikationen heraf i pkt. 3.1.1, 3.3.1 og 3.3.2 i OMX' nye regelsæt, såfremt tidligere udmeldte forventninger ikke længere er korrekte.


Det medfører rent praktisk, at de nye regler for udstedere, der benytter kalenderåret som regnskabsår, først får praktisk relevans for regnskabsåret 2009.


Regelsættet indeholder desuden krav om, at der oplyses om de forudsætninger eller betingelser, der ligger til grund for forventningerne.


Den væsentligste konsekvens af det nye regelsæt er, at udstederne ikke længere behøver at være synderligt specifikke i deres udmeldinger om forventninger i delårsrapporterne og årsregnskabsmeddelelserne. Det anbefales dog, at en ændring i en udsteders oplysningspolitik på baggrund af de nye regler, overvejes offentliggjort til markedet.
 

Underretningspligt om overtagelsestilbud og andre væsentlige forhold

Der indføres en ny underretningspligt til OMX i forbindelse med overtagelsestilbud og selskabsmeddelelser, der kan påvirke kursen væsentligt.

Underretningspligten medfører orientering såfremt:

  • selskabet har truffet interne forberedelser til at fremsætte et offentligt købstilbud om at købe værdipapirer i en anden udsteder af børsnoterede værdipapirer, og der er rimelig grund til at tro, at disse forberedelser vil resultere i et offentligt købstilbud, eller
  • selskabet har kendskab til, at der bliver fremsat et købstilbud på selskabet, og et sådant offentligt købstilbud ikke er blevet offentliggjort i en meddelelse, og der er rimelig grund til at forvente, at hensigten om at fremsætte et offentligt tilbud bliver gennemført, eller
  • selskabet har til hensigt at offentliggøre en meddelelse, som forventes at få en særdeles mærkbar betydning for kursdannelsen på værdipapirerne.

Der er formkrav til underretningen, og ifølge kommentarerne til det nye regelsæt kan det normalt ske ved telefonisk henvendelse til OMX’ Surveillance.


En underretning af OMX kan betyde en selektiv videregivelse af intern viden. Derfor anbefales på det kraftigste, at udstederne af hensyn til sikring af dokumentation enten foretager underretningen skriftligt eller nøje protokollerer tidspunktet for underretningen af OMX samt indholdet heraf. OMX er forpligtet til at behandle disse henvendelser strengt fortroligt.

 

Ændringer i udstederens ledelse og revisor

Det nye regelsæt medfører, at også forslag til ændringer i selskabets bestyrelse skal offentliggøres. For så vidt angår forslag til ændringer i selskabets bestyrelse, er det tilstrækkeligt, at disse offentliggøres i indkaldelsen til en generalforsamling.


Alle øvrige væsentlige ændringer i selskabets ledelse (herunder i betydningsfulde datterselskaber) skal tillige offentliggøres. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om den pågældendes erfaring og tidligere beskæftigelse, hvilket blandt andet omfatter oplysning om tidligere og nuværende ledelsesposter samt relevant uddannelse.


Til- og fratræden af selskabets revisor(er) skal også offentliggøres.

 

Offentliggørelse af aktie-baserede aflønningsprogrammer

Oplysningspligten indskrænkes til kun at omfatte aktie-baserede aflønningsprogrammer. Samtidig ændres indholdskravene til selskabsmeddelelsen herom.


Uanset at OMX ikke længere stiller krav om offentliggørelse af ekstraordinære bonusordninger og lignende til bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere i øvrigt, vil offentliggørelse heraf normalt følge direkte af oplysningspligten i værdipapirhandelslovens § 27. Dertil kommer, at en offentliggørelse heraf vil være i overensstemmelse med corporate governance anbefalingerne.

 

Ændring i selskabets identitet

Såfremt der over en kort periode sker væsentlige ændringer i et selskab eller dets aktiviteter i en sådan grad, at selskabet kan anses for at være et nyt selskab, skal selskabet offentliggøre udførlige oplysninger om disse ændringer og konsekvenserne heraf.
I en sådan væsentlighedsvurdering vil normalt indgå en række faktorer. Sådanne vil typisk være ændringer i ejerforhold, ledelse, aktiver og om større akkvisitioner eller frasalg medfører sådanne ændringer.


Reglen fanger således såkaldte ”børsnoteringer ad bagvejen”. Det medfører, at en udsteder, der gennemgår en identitetsændring, vil være forpligtet til at offentliggøre en selskabsmeddelelse, der i sit indhold og omfang svarer til prospektreglernes krav til de prospekter, der udarbejdes ved noteringer/aktieemissioner.

 

Beslutninger om optagelse og sletning fra handel

Udstedere skal fremover hurtigst muligt offentliggøre en selskabsmeddelelse, når det første gang ansøger om at få dets værdipapirer optaget til handel på OMX i København eller en sekundær optagelse på en anden markedsplads. Samme krav gælder ved ansøgning om sletning.

 

Udstedelse af værdipapirer

Udstederne skal offentliggøre ethvert forslag og enhver beslutning om at ændre aktiekapitalen.


I forhold til de nugældende regler, indeholder det nye regelsæt en knap så udførlig opregning af indholdet af de meddelelser, der skal offentliggøres i forbindelse med udstedelse af værdipapirer.


Med de nye regler kræves det alene, at selskabsmeddelelsen indeholder oplysninger om vilkårene for emissionen, herunder om (i) årsagen til emissionen (ii) det forventede provenu, (iii) tegningskursen, og hvis det er relevant, (iv) hvem emissionen er rettet imod.
Udstederen skal desuden offentliggøre forløbet af emissionen. En sådan meddelelse skal bl.a. indeholde oplysning om, hvorvidt emissionen er fuldt tegnet. Det vil normalt også være relevant med en gentagelse af tegningskursen, særligt hvor der ikke er anvendt en på forhånd fastsat kurs (bookbuilding-metoden).


Regelsættet indeholder ikke længere krav om, at ændringer i kapitalforhold skal søges tilrettelagt således, at meddelelser herom ikke skal offentliggøres lige inden eller lige efter offentliggørelse af regnskabsmeddelelser eller årsrapporter.

 

Finanskalender

Finanskalenderen skal fremover offentliggøres forud for hvert regnskabsår. Dette er en ændring i forhold til de tidligere regler, hvor finanskalenderen skulle offentliggøres inden udgangen af regnskabsårets første måned.


Finanskalenderen skal indeholde en angivelse af de forventede datoer for offentliggørelse af (i) årsregnskabsmeddelelser, (ii) delårsrapporter, (iii) periodemeddelelser, (iv) datoen for den ordinære generalforsamling, og (v) den forventede uge for offentliggørelse af årsrapporten.

 

Årsregnskabsmeddelelser og delårsrapporter

Det nye regelsæt giver mulighed for, at udstederen kan vælge at offentliggøre årsregnskabsmeddelelser på baggrund af enten den reviderede eller ureviderede årsrapport.


Såfremt årsregnskabsmeddelelsen bygger på en urevideret årsrapport, skal meddelelsen offentliggøres senest to måneder efter udløbet af regnskabsperioden.

 

Såfremt årsregnskabsmeddelelsen bygger på en revideret årsrapport, skal meddelelsen offentliggøres senest tre måneder efter udløbet af regnskabsperioden.


Det nye regelsæt indeholder tillige færre krav til indholdet af årsregnskabsmeddelelser og delårsrapporter end de nugældende regler, og i den sammenhæng udgår de nuværende skemaer med udførlige indholdskrav til disse meddelelser.

 

Krav om hjemmeside

Det bliver fremover et krav, at OMX-selskaberne opretter en hjemmeside, hvorpå deres selskabsmeddelelser skal være tilgængelige. Meddelelserne skal være tilgængelige på hjemmesiden i 3 år og for regnskabsmeddelelsers vedkommende 5 år.

 

Transaktioner med nærtstående

Det hidtidige og stadigt gældende krav om, at selskaberne hurtigst muligt skal offentliggøre en meddelelse om transaktioner mellem selskabet og dets nærtstående, der ikke foretages som et led i den normale forretningsmæssige drift.


Det nye regelsæt tilføjer, at oplysningspligten alene gælder, såfremt transaktionen er væsentlig for de involverede parter.


Der indføres en ny og mere uddybende definition af, hvad der skal forstås ved selskabets ”nærtstående”.

 

Oplysninger om køb og salg af selskaber eller aktiviteter

Fremover skal der offentliggøres betydeligt mere detaljerede oplysninger om køb og salg af selskaber eller aktiviteter, herunder om (i) pris, (ii) betalingsform, (iii) relevante oplysninger, om det købte eller solgte selskab eller aktivitet, (iv) årsagerne til transaktionen, (v) de forventede konsekvenser for selskabets drift, (vi) tidsplanen for transaktionen, og (vii) hovedvilkårene eller betingelserne for transaktionen.


Såfremt der er tale om køb af et selskab eller aktiviteter, skal meddelelsen tillige indeholde en beskrivelse af de væsentligste forretningsområder, samt resultatmæssige historik og økonomiske stilling.

 

Beslutninger truffet på generalforsamlinger

Beslutninger truffet på generalforsamlinger skal fremover alene offentliggøres, såfremt de er væsentlige. Det betyder, at fx beslutninger af mere teknisk karakter, ikke længere skal offentliggøres.


Beslutninger, hvor bestyrelsen bemyndiges til at træffe beslutning om et emne, såsom udstedelse af værdipapirer eller tilbagekøb af egne aktier, skal altid offentliggøres. I sådanne tilfælde skal selskabet tillige offentliggøre bestyrelsens beslutning om udnyttelse af bemyndigelsen.

 


Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller adv. fm. Christian RJ. Nielsen (crn@mwblaw.dk)

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.