Ny lov om finansiel stabilitet

Dato 3 nov. 2008
Download PDF version PDF

Folketinget vedtog lov om finansiel stabilitet den 10. oktober 2008. Loven indebærer, at den danske stat i perioden fra den 5. oktober 2008 til den 30. september 2010 ubetinget garanterer simple kreditorers krav mod pengeinstitutter, i det omfang sådanne krav ikke dækkes på anden måde. For krav, der løber udover garantiperiodens udløb, skal der foretages justering af garantiens dækning for løbetids-mismatch.

 

Hvilke kreditorer er omfattet af garantiordningen?

Garantiordningen dækker indskydere og kreditorer, hvis fordringer ikke er omfattet af §§ 132 (hybrid kernekapital) og 136 (ansvarlig lånekapital) i lov om finansiel virksomhed, eller hvis fordringer ikke er baseret på særligt dækkede obligationer (SDO-kreditter).

 

Indskydere og långivere, hvis krav er omfattet af ordningen, løber således ingen kreditrisiko i forhold til et pengeinstitut, der er omfattet af garantiordningen, idet den danske stat påtager sig kreditrisikoen.

 

Hvilke pengeinstitutter omfatter garantiordningen?

Garantiordningen omfatter pengeinstitutter, som senest den 13. oktober 2008 har anmodet om at blive medlem af Det Private Beredskab til Afvikling af Nødlidende Banker, Sparekasser og Andelskasser (Det Private Beredskab).

 

Herudover kan danske pengeinstitutter indgå aftale med Det Private Beredskab om, at deres filialer beliggende i andre lande, som har en ordning svarende til den danske garantiordning, skal være omfattet af garantiordningen.

 

Endelig kan udenlandske pengeinstitutter, der har filialer i Danmark, og som har tilladelse til at udøve pengeinstitutvirksomhed i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Den Europæiske Union har indgået aftale med på det finansielle område, indgå aftale med Det Private Beredskab om at tilslutte sig garantiordningen, for så vidt angår krav af en type, som er omfattet af den danske garantifond for indskydere og investorer, og som har tilknytning til danske filialer.

 

Pengeinstitutter og filialer i Danmark af udenlandske pengeinstitutter, der påbegynder drift af pengeinstitutvirksomhed efter den 13. oktober 2008, og som ønsker at blive omfattet af garantiordningen, skal samtidig med påbegyndelsen af virksomhed ansøge om medlemskab af Det Private Beredskab samt ansøge Finanstilsynet om godkendelse af, at pengeinstituttet eller filialen omfattes af garantiordningen.

 

Kan et pengeinstitut udtræde eller blive udelukket fra garantiordningen?

Pengeinstitutter og filialer i Danmark af udenlandske banker, der har tilsluttet sig ordningen, kan herefter ikke udtræde af ordningen, men et pengeinstitut, der er omfattet af garantiordningen, kan under særlige omstændigheder blive udelukket fra garantiordningen. I et sådan tilfælde dækker garantiordningen fortsat de simple kreditorers krav som opgjort på tidspunktet for udelukkelsen.

 

Spørgsmål eller ønsker om yderligere information om garantiordningen kan rettes til Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk). 

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.