Ny afgørelse om skattefri aktieombytning uden tilladelse - udbyttereduktion som følge af underskud

Dato 29 okt. 2008

For at gennemføre en skattefri aktieombytning uden tilladelse, er det bl.a. en betingelse, at det selskab (det erhvervende selskab), der erhverver aktierne i et andet selskab (det erhvervede selskab) ikke i en periode på 3 år fra ombytningstidspunktet modtager udbytte fra det erhvervede selskab, der overstiger det erhvervende selskabs andel af det ordinære resultat i det regnskabsår, som udlodningen vedrører. Opfyldes denne betingelse ikke, vil det have den væsentlige konsekvens, at aktieombytningen vil blive anset for skattepligtig.

 

Også det erhvervende selskabs andel af det ordinære resultat fra tidligere års resultater, som ikke tidligere er udloddet, kan udloddes uden at aktieombytningen bliver skattepligtig. Det skal dog bemærkes, at det ikke er muligt at udlodde resultater fra regnskabsår længere tilbage end det regnskabsår, der svarer til indkomståret før ombytningsåret.

 

Retten til at udlodde udbytte begrænses dog, såfremt der i ombytningsåret og/eller de to følgende regnskabsår konstateres et underskud. I denne situation skal det erhvervende selskabs andel af det negative resultat modregnes ved opgørelsen af det beløb, der kan udloddes til det erhvervende selskab.

 

Skatterådet har i en ganske ny afgørelse, offentliggjort i SKM 2008.547.SR, præciseret reglen om modregning af underskud.

 

I sagen ønskedes det besvaret, hvorvidt et selskab kunne udlodde det ordinære resultat på ca. kr. 133 mio. for regnskabsåret 2007 på generalforsamlingen i 2008, uden at aktieombytningen derved ville blive skattepligtig.

 

Det ønskedes endvidere besvaret, om selskabet kunne udlodde det ordinære resultat på ca. kr. 133 mio. for regnskabsåret 2007, uden at aktieombytningen ville blive skattepligtig, uanset hvornår udlodning blev foretaget.

 

Det var under sagen oplyst, at selskabet forventede et underskud for regnskabsåret 2008 på ca. 50 mio.

 

Skatterådet svarede bekræftende til det første spørgsmål.

 

Ved besvarelsen af det første spørgsmål konstaterede Skatterådet primært, at det resultat på kr. 133 mio., som selskabet havde optjent ved salg af aktier i datterselskaber og som i årsrapporten for 2007 indgik i selskabets ordinære resultat, ikke efter definitionen i årsregnskabsloven kunne anses for en ekstraordinær indtægt. Der var således tale om et ordinært overskud, der kunne udloddes.

 

Af Skatterådets svar følger endvidere, at det forhold, at selskabet på tidspunktet for 2007 regnskabets godkendelse - i 2008 - forventede et underskud på ca. 50 mio. ikke var til hinder for, at selskabet kunne udlodde det fulde overskud for 2007 på ca. 133 mio. En udlodning af dette beløb medførte derved ikke, at aktieombytningen ville blive skattepligtig.

 

Derimod svarede Skatterådet benægtende til det andet spørgsmål.

 

Det var Skatterådets opfattelse, at der ifølge bestemmelsens klare ordlyd ikke var nogen undtagelse til reglen om underskudsreduktion af potentielt udbytte fra tidligere indkomstår.

 

Det forhold, at Skatteministeren i et høringssvar havde udtalt, at udlodning af et positivt resultat i år 1 ikke medførte bortfald af skattefriheden for en skattefri omstrukturering uden tilladelse, hvis der konstateredes et underskud i efterfølgende år ændrede ifølge Skatterådet ikke herved. Dette skyldes, at udlodningen af det positive resultat i det foreliggende tilfælde - til forskel fra den i høringssvaret behandlede situation - ikke var udloddet på det tidspunkt, hvor underskuddet ville blive konstateret.

 

Overskuddet på ca. kr. 133 mio. kunne derfor ikke videreføres og udloddes på den ordinære generalforsamling i 2009 eller senere, uden at det forventede underskud for regnskabsåret 2008 skulle modregnes i den maksimale udlodning, der kunne foretages.   

 

Med afgørelsen har Skatterådet slået fast, at der inden for 3-årsperioden skal ske en underskudsreduktion i udlodninger af tidligere års resultater, såfremt udlodningen først foretages på et tidspunkt, hvor der er realiseret et underskud i selskabet. Afgørende for om der skal ske underskudsreduktion er altså ikke hvornår udbyttet er realiseret, men derimod hvornår udbyttet udloddes. 

 

Er der således en forventning om et underskud i et regnskabsår efter en gennemført skattefri aktieombytning uden tilladelse, er det væsentligt at sikre sig, at en eventuel udlodning af tidligere års overskud gennemføres inden, at dette underskud realiseres, idet udlodningspotentialet i modsat fald skal reduceres med det senere konstaterede underskud.

 

Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem ( dmo@mwblaw.dk ) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk). 

 

The above does not constitute legal counselling and Moalem Weitemeyer Bendtsen does not warrant the accuracy of the information. With the above text, Moalem Weitemeyer Bendtsen has not assumed responsibility of any kind as a consequence of a reader’s use of the above as a basis of decisions of considerations.