For sen offentliggørelse af overtagelsesbeslutning - Principiel afgørelse fra Finanstilsynet

Dato 11 dec. 2008
Download PDF version PDF

Ved afgørelse af 3. november 2008 besluttede Finanstilsynet at politianmelde en dansk bankvirksomhed (”Banken”). Banken havde for sent offentliggjort en beslutning om, at den ville fremsætte et overtagelsestilbud på et selskabs (”Selskabet”) aktier. Afgørelsen har været forelagt Fondsrådet.

 

Sagen kort

Banken indgik den 21. april 2008 en aftale (”Aftalen”) om fremsættelse af overtagelsestilbud af Selskabets aktier med et andet selskab. Aftalen indebar, at overtagelsestilbuddet kun ville blive fremsat, hvis Selskabets aktier blev afnoteret fra det regulerede marked, hvor Selskabets aktier var noteret. Banken offentliggjorde ikke tilbuddet, ligesom dette ikke fremsendtes til Finanstilsynet.

 

Gældende regler om pligten til at offentliggøre overtagelsestilbud

Det følger af Værdipapirhandelslovens § 32, stk. 3 og Bekendtgørelse om overtagelsestilbud § 4, stk. 2, at et selskab straks skal udarbejde og offentliggøre et frivilligt overtagelsestilbud, når selskabet træffer beslutning herom. Ifølge Bekendtgørelse om overtagelsestilbud § 4, stk. 4, skal tilbuddet endvidere fremsendes til Finanstilsynet og det regulerede marked senest samtidig med offentliggørelsen.

 

Afgørelsen

Finanstilsynet fandt, at Banken ved at underskrive Aftalen traf beslutning om at fremsætte et frivilligt overtagelsestilbud. Beslutningen skulle derfor have været offentliggjort straks i henhold til Værdipapirhandelslovens § 32, stk. 3 og Bekendtgørelse om overtagelsestilbud § 4, stk. 2. Det forhold, at beslutningen var betinget af en afnotering af Selskabet, betød ikke, at beslutningen ikke var truffet.

 

Finanstilsynet tilkendegav i samme forbindelse, at en meddelelse om fremsættelse af et overtagelsestilbud indeholdende oplysninger om eventuelle betingelser for at fremsætte tilbuddet, efter Finanstilsynets vurdering ikke vil være vildledende for markedet.

 

Finanstilsynet vurderede endvidere, at Finanstilsynet og det regulerede marked, hvor aktierne var noteret, samtidig med offentliggørelsen skulle have været underrettet i henhold til Værdipapirhandelsloven § 32, stk. 3 og Bekendtgørelse om overtagelsestilbud § 4, stk. 2 og 4.

 

Med Finanstilsynets afgørelse er det fastslået, at pligten til at offentliggøre en beslutning om fremsættelse af overtagelsestilbud gælder, straks beslutningen er truffet, uanset om beslutningen er betinget af omstændigheder uden for beslutningstagers kontrol.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om oplysningsforpligtelserne ved tilbud om overtagelse af aktier, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser