Vildledende markedsføring – ny principiel afgørelse fra Finanstilsynet

Dato 18 nov. 2008
Download PDF version PDF

Finanstilsynet har ved en principiel afgørelse af 10. november 2008 meddelt påtale overfor en andelskasse for at have markedsført sit produkt på en for kunderne vildledende måde.

 

Sagen kort

Finanstilsynet blev opmærksom på andelskassens annonce gennem et trykt annoncemedies udgivelse i oktober 2008 med titlen Pension og Forsikring, hvor andelskassen markedsførte sit produkt i form af en unik lånefinansieret pensionsopsparing. Andelskassen reklamerede bl.a. med, at ”Regnestykket ser således ud pr. million i opsparing og en helt risikofri investering”.

 

Gældende regler om god skik for finansielle virksomheder

Det følger af § 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1222 af 19. oktober 2007 om god skik for finansielle virksomheder (”Bekendtgørelsen”), at markedsføring, som når den efter sit indhold, sin form eller den anvendte fremgangsmåde er vildledende, aggressiv eller udsætter kunderne for en utilbørlig påvirkning, og som er egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd, er ulovlig.

 

Finanstilsynets afgørelse

Finanstilsynet vurderede i den konkrete sag, at den anvendte form for markedsføring var i strid med Bekendtgørelsens § 4.

 

Finanstilsynet begrundede dette med, at den anvendte form for markedsføring var vildledende for kunderne, idet produktet blev betegnet som værende risikofrit, samt ved at andelskassen opstillede et beregningseksempel for sit produkt på 1 år, når der var tale om en ordning med en løbetid på 10 år.

 

Med Finanstilsynets principielle afgørelse i sagen er det fastslået, at markedsføring af et finansielt produkt i form af en lånefinansieret pensionsopsparing som værende helt risikofri er ulovlig. Endvidere har Finanstilsynet fastslået, at markedsføring af en lånefinansieret pensionsopsparing ved opstilling af et beregningseksempel, der er baseret på 1 år, ved en ordning, der løber gennem 10 år, ligeledes er i strid med bestemmelsen i Bekendtgørelsens § 4.  Markedsføring skal give kunden et oplyst og realistisk billede af de finansielle risici i hele produktets levetid.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om markedsføring af finansielle produkter, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.