Kapitalmarkedsret - overtrædelse af offentliggørelsespligt

Dato 27 feb. 2009
Download PDF version PDF

Finanstilsynet har i 3 afgørelser dateret den 20. januar 2009 valgt at påtale for sen offentliggørelse af en halvårsrapport og to periodemeddelelser for 3 udstedere af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked.

 

Sagerne kort

Den første afgørelse omhandlede for sen offentliggørelse af en udsteders halvårsrapport jf. Værdipapirhandelslovens § 27, stk. 7, (”Afgørelse 1”). Udstederen havde (”Selskab I”) offentliggjort sin halvårsrapport for første halvår af regnskabsåret 2008 den 4. september 2008, det vil sige 4 dage efter udløbet af den i loven fastsatte periode.

 

I de to afgørelser angående for sen offentliggørelse af periodemeddelelserne, jf. Værdipapirhandelslovens § 27, stk. 8, (”Afgørelse 2” og ”Afgørelse 3”) havde udstederne (henholdsvis ”Selskab II” og ”Selskab III) offentliggjort deres respektive periodemeddelelser 5 dage efter udløbet af den i loven fastsatte periode.

 

Gældende regler om oplysningsforpligtelser

Ifølge Værdipapirhandelsloven § 27, stk. 7, skal en udsteder af omsættelige værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked offentliggøre halvårsrapporten hurtigst muligt efter udløbet af halvårsperioden, dog senest 2 måneder efter periodens udløb.

 

Ifølge Værdipapirhandelslovens § 27, stk. 8, skal udstedere af aktier optaget til handel på et reguleret marked, der ikke offentliggør kvartalsrapporter, offentliggøre en periodemeddelelse i løbet af både første og andet halvår. Meddelelsen skal offentliggøres tidligst 10 uger efter begyndelsen af den pågældende halvårsperiode og senest 6 uger inden udgangen af denne.

 

Det er Finanstilsynet, der påser overholdelsen af Værdipapirhandelsloven, jf. Værdipapirhandelslovens § 83, stk. 1, og i henhold til Værdipapirhandelslovens § 84d, stk. 1, kan Finanstilsynet offentliggøre navnet på virksomheder, som meddeles en påtale for overtrædelse af loven.

 

Værdipapirhandelslovens § 95, stk. 2 indeholder desuden hjemmel til, at Finanstilsynet kan pålægge fysiske og juridiske personer daglige eller ugentlige bøder for overtrædelse af lovens bestemmelser. Størrelsen af bøden fastsættes af Finanstilsynet under iagttagelse af proportionalitetsprincippet.

 

Afgørelserne

I Afgørelse 1 fra Finanstilsynet af 20. januar 2009 havde Selskab I offentliggjort selskabets halvårsrapport for første halvår af regnskabsåret 2008 den 4. september 2008.

 

Selskab I har kalenderåret som regnskabsår. Dermed skulle periodemeddelelsen, jf. Værdipapirhandelslovens § 27, stk. 7, have været offentliggjort senest den 31. august 2008.

 

Finanstilsynet besluttede alene at påtale forholdet, idet der blev lagt vægt på, at Finanstilsynet ikke havde kendskab til, at Selskab I tidligere havde begået en lignende overtrædelse af § 27, stk. 7. Det vægtede ligeledes, at overskridelsen alene var fire dage.

 

I Afgørelse 2 og Afgørelse 3 vedrørende for sen offentliggørelse af periodemeddelelser valgte Finanstilsynet alene at påtale forholdet over for Selskab II og Selskab III, idet overskridelsen for begge selskaber alene var 5 dage. I begge afgørelser blev der lagt vægt på, at Finanstilsynet ikke havde kendskab til, at selskaberne tidligere havde begået en lignende overtrædelse af § 27, stk. 8.

 

Det forhold, at Finanstilsynet påtaler forholdene, er dog en klar indikation på, at selv små overtrædelser af bestemmelserne må forventes påtalt.

 

Skærpelse af praksis

Finanstilsynet har med de tre afgørelser fastslået, at Finanstilsynet kan beslutte alene at påtale selskabers for sene offentliggørelse af en halvårsrapport eller en periodemeddelelse i tilfælde, hvor der alene er tale om en overskridelse af fristerne med få dage (fire-fem dage).

 

I alle tre sager har Finanstilsynet dog lagt vægt på, at Finanstilsynet ikke har haft kendskab til, at de pågældende selskaber har begået lignende overtrædelser af lov om værdipapirhandel m.v.

 

I Finanstilsynets afgørelser af 20. januar 2009 noteres således en skærpelse i forhold til praksis fra Finanstilsynets afgørelse af 3. november 2008, idet Finanstilsynet ved 2009 afgørelserne har lagt udtrykkelig vægt på, at Finanstilsynet ikke har kendskab til, at selskaberne tidligere har begået lignende overtrædelser af lov om værdipapirhandel. Ukendskab til lignende overtrædelser blev således ikke omtalt i afgørelserne af 3. november 2008.

 

På baggrund af formuleringen i de seneste afgørelser må det antages, at gentagende overtrædelser af offentliggørelsesforpligtelserne vil medføre, at Finanstilsynet vil pålægge selskabet eller de for selskabet ansvarlige personer bøder, indtil forpligtelsen opfyldes.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om oplysningsforpligtelserne for udstedere af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.