Ny afgørelse fra DBUs appeludvalg

Dato 25 okt. 2011

 

DBUs Appeludvalg (”Appeludvalget”) har ved kendelse afsagt den 19. oktober 2011 idømt Lyngby Boldklub A/S (”Lyngby BK”) en bøde på kr. 25.000 for at have undladt at indsende en genforhandlet spillerkontrakt om ændrede lønforhold til Dansk Boldspil-Union (”DBU”). Appeludvalget har derved ændret DBUs disciplinærudvalgs (”Disciplinærudvalget”) oprindelige afgørelse i sagen.

 

Sagen kort

Lyngby BK indgik den 14. marts 2008 en DBU standardspillerkontrakt (”Standardspillerkontrakten”) med fodboldspilleren Lasse Rise gældende for perioden 1. marts 2008 til 30. juni 2011.


I løbet af januar 2010 genforhandlede parterne Standardspillerkontrakten i en særskilt aftale (”Tillægsaftalen”), der blandt andet reducerede spillerens løn og frikøbsklausul. Lyngby BK forsømte i den forbindelse at indsende Tillægsaftalen til DBU. Ikke før Lasse Rise i anden anledning indviede DBU i sine kontraktforhold med Lyngby BK, blev DBU gjort opmærksom på problemstillingen.


Regelgrundlaget

I medfør af § 17, stk. 4, nr. 3 i Love for Dansk Boldspil-Union (”DBU’s love”) er professionelle fodboldklubber forpligtet til at benytte DBUs standardkontrakter ved etablering af kontraktforhold med fodboldspillere, samt at indsende en kopi heraf til DBUs generalsekretær med henblik på dennes godkendelse. Tilsvarende forpligtelse fremgår ligeledes af standardkontrakten.


Det fremgår endvidere af DBUs love § 44, stk. 1, litra a), at Disciplinærudvalget eller Appeludvalget kan træffe beslutning om sanktioner, herunder idømmelse af bøder og pointfratagelse, såfremt en klub eller spiller under DBU har overtrådt DBUs love.


Disciplinærudvalgets afgørelse

Disciplinærudvalget fandt, at den af parterne indgåede Tillægsaftale var bindende og delvist effektueret, hvorfor aftalen burde have været indsendt til DBU.


Navnlig på grund af det faktum at Lyngby BK i en tidligere sag tilsvarende havde forsømt at indsende en spillerkontrakt, statuerede Disciplinærudvalget gentagelsestilfælde med deraf hårdere sanktioner. Omvendt var der tale om en formildende omstændighed, idet Tillægsaftalen, dersom den rettelig var blevet indsendt, ikke stred mod DBUs regler og formentlig ville være blevet godkendt af DBUs administration.


På baggrund af ovenstående idømte Disciplinærudvalget Lyngby BK en bøde på kr. 75.000 samt en pointfratagelse på 3 point i Superligaen. Idet Lasse Rise i højere grad burde have sikret sig, at Lyngby BK indsendte Tillægsaftalen, tildelte Disciplinærudvalget desuden spilleren en bøde på kr. 10.000.


Lyngby BK accepterede regelbruddet, men indbragte efterfølgende sanktionsudmålingen for Appeludvalget.


Appeludvalgets kendelse

Appeludvalget har bemærket, at idet Lyngby BKs forsømmelse af at indsende Tillægsaftalen med Lasse Rise er begået forud for Disciplinærudvalgets afgørelse i den tidligere sag om manglende indsendelse af en spillerkontrakt, foreligger der ikke gentagelsestilfælde i strafferetlig forstand. Gentagelse forudsætter, at man er straffet og derefter begår en ny lovovertrædelse.


Der forelå dermed ikke hjemmel til en hårdere straf, hvorfor Appeludvalget nedsatte Lyngby BKs straf til en bøde på kr. 25.000. Udvalget understregede i den forbindelse, at der er tale om en tillægsstraf til Lyngby BKs straf med en misbilligelse og en bøde på kr. 75.000, som klubben idømtes i den tidligere sag.


Kommentar

Appeludvalgets kendelse har efterfølgende modtaget kritik. Kritikken har koncentreret sig om straffens størrelse og den umiddelbart uheldige signalværdi, den sender, hvorved – anføres det – risikoen for skuffeaftaler i professionel fodbold i Danmark forøges.


Det er dog vigtigt at notere sig, at Appeludvalget med afgørelsen har fastsat en standard for gentagelsestilfælde, efter hvilken gentagelse forudsætter, at pågældende klub eller spiller er straffet for brug på en bestemmelse og efter straffastsættelsen begår et brud på selvsamme bestemmelse endnu engang. Først derved kan den strafskærpelse, som et gentagelsestilfælde kan udløse, blive relevant.Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om afgørelsen eller anden sportsret, er du velkommen til at kontakte advokat Thomas Weitemeyer (twe@mwblaw.dk), advokatfuldmægtig Mattias Vilhelm Warnøe Nielsen (mvn@mwblaw.dk) eller trainee Ted Rosenbaum (tro@mwblaw.dk).


Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.