Afslag på omdannelse af specialforening til kommanditselskab

Dato 25 mar. 2009
Download PDF version PDF

Finanstilsynet har i en afgørelse af 2. december 2008 fastslået, at der i Lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. (LIS) § 84 ikke er hjemmel til, at en specialforening kan omdanne sig til et kommanditselskab.

 

Beskrivelse af sagen

En specialforening søgte om tilladelse til i henhold til LIS § 84 at omdanne foreningen til et kommanditselskab med universalsuccession.

 

Subsidiært søgte specialforeningen om tilladelse uden universalsuccession.

 

Forinden Finanstilsynet traf afgørelse, blev sagen forelagt for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen udtalte, at det er Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse, at det ikke selskabsretligt er muligt at omdanne en specialforening til et kommanditselskab, da dette kræver særskilt lovhjemmel.

 

Videre udtalte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at der for sparekassers og andelskassers vedkommende findes hjemmel til at omdanne disse til aktieselskaber i lov om finansiel virksomhed § 207, og at der tidligere eksisterede hjemmel i § 8 i lov nr. 1428 af 21. december 2005 til omdannelse af innovationsforeninger til kommanditselskaber.

 

Ydermere udtalte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at ved omdannelse af et anpartsselskab til et aktieselskab sker omdannelsen i samme juridiske person, der ikke ændrer CVR-nr.

 

Ved omdannelse af en sparekasse til et aktieselskab er konsekvensen, at sparekassen ophører, og dens CVR-nr. udgår. Det er derfor nødvendigt at anvende fusionsreglerne i aktieselskabsloven for at sikre kreditorerne, der skal tåle debitorskifte uden mulighed for indfrielse.

 

Endelig var det Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vurdering, at der generelt kræves lovhjemmel for at kunne omdanne en forening til et kommanditselskab, uanset om en sådan omdannelse ønskes gennemført med eller uden universalsuccession.

  

Retsgrundlaget

Ved opløsning af en specialforening finder de for aktieselskaber gældende opløsningsbestemmelser anvendelse med de fornødne tilpasninger, jf. LIS § 83.

 

I henhold til LIS § 84, stk. 1, kan Finanstilsynet dog tillade anden form for afvikling eller opløsning, såfremt foreningen fremlægger en afviklingsplan, og depotselskabet erklærer at ville hæfte for såvel forfalden og uforfalden som omtvistet gæld. Desuden skal der, hvis foreningen er skattepligtig, vedlægges en erklæring fra skat om, at der ikke foreligger skatte- og afgiftskrav vedrørende foreningen.

 

Bestemmelsen indeholder således alene hjemmel til forenklet procedure for afvikling eller opløsning af specialforeninger, men ikke hjemmel til omdannelse.

  

Afgørelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er af den opfattelse, at specialforeninger kun kan ophøre i overensstemmelse med bestemmelserne i LIS, det vil sige, ved likvidation, opløsning eller på anden måde efter Finanstilsynets tilladelse, jf. LIS §§ 83 og 84.

 

Finanstilsynet kunne i henhold til ovenstående udtalelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke tillade afvikling af specialforeningen efter LIS § 84, ved at foreningen omdanner sig til et kommanditselskab. Specialforeningens anmodning blev dermed afvist.

 

Konklusion

Finanstilsynets afgørelse medfører, at der med den nuværende lovgivning ikke kan ske selskabsretlig omdannelse af specialforeninger, idet en sådan omdannelse kræver udtrykkelig lovhjemmel. Dette gælder uanset om omdannelse søges gennemført med eller uden universalsuccession. LIS § 84 indeholder ikke den fornødne hjemmel til en sådan omdannelse.

 

En specialforening, der ønskes ”omdannet” til kommanditselskab, må på baggrund af afgørelsen følge lovgivningens opløsningsbestemmelser, således at denne først likvideres eller opløses på anden måde. Derefter vil nettoaktiverne i den ophørte forening kunne indskydes i en anden bestående juridisk person eller en ny juridisk enhed uden universalsuccession.

 

Afgørelsen viser, at Finanstilsynet i sin vurdering af, om tilladelse til omdannelse skal meddeles, lægger vægt på, om der eksisterer fornøden lovhjemmel til omdannelse enten i medfør af de særlige regler for den pågældende virksomhedstype eller i de almindelige selskabsretlige regler. Findes en sådan hjemmel ikke, vil Finanstilsynet nægte at meddele tilladelse.

 

Det er i den forbindelse værd at bemærke, at tilladelse heller ikke kan meddeles til omdannelse uden universalsuccession uden fornøden hjemmel, uanset at der her ikke ses at være samme hensyn at skulle tage til foreningens kreditorer, som hvis omdannelse skete med universalsuccession.

 

For så vidt angår investeringsforeninger, fremgår det direkte af LIS § 79, at investeringsforeninger eller afdelinger heraf kun kan omdannes, fusioneres med, spaltes til, sammenlægges eller deles med andre investeringsforeninger eller afdelinger af investeringsforeninger. Dermed er det udelukket, at en investeringsforening omdannes til for eksempel et aktieselskab eller et kommanditselskab.

 

Som påpeget af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen findes der efter almindelige selskabsretlige regler samt visse specialregler mulighed for at omdanne forskellige virksomhedstyper. Disse regler indeholder forskellige mekanismer til sikring af den juridiske persons kreditorer i de tilfælde, hvor der som følge af omdannelse sker en materiel ændring af denne.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om omdannelse af investeringsforeninger og specialforeninger, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.