Forslag til ændring af pensionsbeskatningsloven

Dato 15 apr. 2009
Download PDF version PDF

Regeringen og Dansk Folkeparti (”Parterne”) har den 1. marts 2009 indgået en aftale om forårspakke 2.0.

 

Aftalen indeholder blandt andet forslag til ændring af pensionsbeskatningsloven. Dette lovforslag udmønter sig i to forslag vedrørende beskatningen af pensionsordninger. Disse forslag består i, at der indføres et loft over indbetalinger til ratepension, samt at man forhøjer aldersgrænsen for hævning af kapitalpensioner.

 

Gældende ret for indbetalinger til ratepensioner

Efter gældende regler i pensionsbeskatningsloven skal en pensionsordning med løbende udbetalinger være oprettet i en pensionskasse eller et livsforsikringsselskab.

 

Efter de gældende regler indeholder pensionsbeskatningsloven skattemæssige begunstigelser for bidrag og præmier til en rateforsikring, hvis en række betingelser er opfyldt. Disse betingelser er, at forsikringssummen udbetales i lige store rater over mindst 10 år; at ordningen skal være oprettet inden, forsikringstageren når efterlønsalderen; at forsikringstageren skal være forsikret og ejer af forsikringen; at rateudbetalingen tidligst kan ske, når forsikrede når efterlønsalderen og tidligst 5 år efter, policen er oprettet og; at der ikke kan aftales et senere forfaldstidspunkt for sidste rate end første policedag 25 år efter, forsikrede når efterlønsalderen.

 

For rateopsparing gælder tilsvarende dog med de modifikationer, der følger af, at der er tale om en opsparingsordning.

 

Såfremt de ovenstående betingelser er opfyldt, består den skattemæssige begunstigelse i, at bidrag og præmier til rateforsikring i pensionsøjemed kan fradrages fuldt ud ved opgørelsen af den personlige indkomst. Tilsvarende gælder for indbetalinger til ratepension i pensionsøjemed. I de tilfælde hvor bidrag m.v. er foretaget af skatteyderens arbejdsgiver, er der ikke fradragsret.

 

I den situation, hvor pensionsordningen er oprettet som led i et ansættelsesforhold, og arbejdsgiveren foretager bidrag og præmier, skal bidragene ikke medregnes ved opgørelsen af skatteyderens skattepligtige indkomst.

 

Efter de gældende regler er der ikke loft over, hvor store bidrag m.v. der kan foretages til rateforsikring eller rateopsparing i pensionsøjemed. De privattegnede ordninger er dog omfattet om reglerne om fordeling af fradragsretten, hvorimod disse regler ikke gælder for ratepensionsordninger som led i et ansættelsesforhold. Reglerne om fordeling af fradragsretten medfører, at bidrag m.v. til privattegnede ordninger ikke kan fradrages fuldt ud i det pågældende kalenderår, men skal fordeles over en længere årrække.

 

Gældende ret for ophørende livrenter

En livrente er en pension, der bliver udbetalt til pensionsopspareren, eksempelvis månedligt. Normalt er den livsvarig, men kan også være ophørende. En ophørende livrente er livsbetinget, således at den indebærer, at pensionsopspareren sikres en løbende indtægt i et nærmere fastsat antal år under forudsætning af, at vedkommende er i live.

 

En ophørende livrente kan være med eller uden garantidækning. Hvis den er uden garantidækning, og pensionsopspareren dør, vil udbetalingerne i den resterende aftalte periode ikke komme til udbetaling til de efterladte. Modsat gælder for en ophørende livrente med garantidækning.

 

Forslagets indhold

Parterne har med dette lovforslag foreslået, at der indføres et årligt loft for, hvor meget der i alt kan anvendes til rateforsikring og rateopsparing i pensionsøjemed med fradrags- eller bortseelsesret. Loftet forslås fastsat til kr. 100.000, som skal reguleres årligt efter reguleringstallet i personskatteloven § 20.

 

Endvidere er det foreslået, at indbetalinger til ophørende livrenter skal medregnes under loftet på kr. 100.000. Parterne begrunder dette med, at disse pensionsordninger har lighedstræk med ratepensionsordninger. Såfremt livrenten har karakter af en livsvarig alderspension, skal indbetalingerne ikke medregnes.

 

Livsvarige livrenteordninger skal efter forslaget ikke være omfattet. Begrundelsen for dette er efter lovforslaget, at den rummer et væsentligt forsikringselement.

 

Fradragsretten for indskud på pensionsordninger med løbende udbetalinger, herunder særlige livrenter af livsvarig karakter, berøres ikke af lovforslaget, med undtagelse af ophørende livrenter jf. ovenstående.

 

Loftet på kr. 100.000 gælder også for selvstændigt erhvervsdrivende, dog således at lovforslaget på dette punkt først får virkning fra 2015. Det vil sige, at en selvstændigt erhvervsdrivende indtil 2015 kan indskyde op til 30 % af overskuddet fra selvstændig erhvervsvirksomhed på en ophørende livrente eller ratepension. Således er lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende ligestillede fra og med 2015, bortset fra at de gunstige regler om ophørspension, jf. pensionsbeskatningsloven § 15 A, opretholdes. I henhold til disse regler kan en selvstændigt erhvervsdrivende, ved ophør af virksomhed, anbringe 2,5 mio. kr. på en ophørende livrente, rateforsikring eller en rateopsparing i pensionsøjemed

 

Som konsekvens af et loft over fradragsberettigede indskud på ratepensionsordninger på kr. 100.000 er det foreslået, at fradragsfordelingsreglerne ophæves, for så vidt angår ophørende livrenter, rateforsikring og ratepension i pensionsøjemed, for så vidt angår indskud over kr. 100.000.

 

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information om forårspakke 2.0, er du velkommen til at kontakte advokat Dan Moalem (dmo@mwblaw.dk) eller advokat Henning Hedegaard Thomsen (hht@mwblaw.dk).

 

Ovenstående er ikke juridisk rådgivning, og Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab indestår ikke for, at indholdet af ovenstående er korrekt. Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerselskab har med ovenstående ikke påtaget sig ansvar af nogen art som konsekvens af en læsers benyttelse af ovenstående som grundlag for beslutninger eller overvejelser.